Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

Obecné zastupiteľstvo


Zasadanie zo dňa 7.10.2014

Uznesenie z OZ 07.10.2014

                                          U z n e s e n i a

                     zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Ďurkove  konaného  dňa

                                                      07.10.2014

 

K bodu č.1

Otvorenie, určenie zapisovateľa

                                                         Uznesenie č. 36/2014

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e

Určenie zapisovateľky  Mária Pethöová

 

K bodu č.2

Návrh na schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

                                                         Uznesenie č. 37/2014

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e

Program rokovania

návrhovú  komisiu v tomto zložení : H.Bednárová,J.Adzimová,G.Varga

overovateľov zápisnice v tomto zložení: Mgr.R.Gamrát, Š.Pereš

 

K bodu č.3

Kontrolu plnenia uznesení z predošlých OZ

 

                                                           Uznesenie č. 38/2014

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e

Kontrolu plnenia uznesení z predošlých OZ

 

K bodu č.4

Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

                                                          Uznesenie č. 39/2014

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s:

a)      prerokovalo

bez pripomienok

b)      schvaľuje

             1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a. s. v účtovnej hodnote  505 198,73 €

             2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.

                  /definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy, najdôležitejšie  práva a povinnosti zmluvných strán/

 

                  Z celkového počtu  9  poslancov sa hlasovania zúčastnili  8 poslanci.

-  za schválenie návrhu zmluvy hlasovali             7  poslanci

-  zdržal sa hlasovania                                           1 poslanec / Š.Pereš/

-  proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali         0 poslanci

 

K bodu č.5

 

 Informácia o výsledku kontroly z NKÚ

                                                               Uznesenie č. 40/2014

 

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

1.  B e r i e   n a   v e d o m i e

Protokol výsledku kontroly z NKÚ, ktorá bola vykonaná na kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní Slovenskej republiky.

 

2.  Ž i a d a

Starostu obce riešiť zistené nedostatky  kontrolnou skupinou NKÚ,  postupovať podľa pokynov   Najvyšieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijať opatrenia na ich odstránenie.

 

 

Za uznesenie 36,37,38,40 /2014 hlasovali:

 

 

Jolana Adzimová

Helena Bednárová

Ján Gamrát

Mgr. Róbert Gamrát

Štefan Pereš

Gabriel Varga

Stanislav Vojtko

 

Proti uzneseniu hlasovali : 0

Zdržali sa hlasovania : 0

 

    

                                   


 

webygroup

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2919470

Úvodná stránka