Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

Obecné zastupiteľstvo


Zasadanie zo dňa 7.10.2014

Zápisnica z OZ 07.10.2014

                                            Obec Ďurkov

Ďurkov  274, 044 19 Ruskov

 

                                                 Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Ďurkove konaného dňa 07.10.2014

 

Prítomní : Valik Ondrej, starosta obce

 

Poslanci OZ: J.Adzimová, H.Bednárová, J.Gamrát,  Mgr.R.Gamrát, Ing.J.Godina,   Š.Pereš,

                       G.Varga, S.Vojtko

 

Ostatní prítomní: M. Pethöová -prac.OcÚ,

 

Overovatelia zápisnice :  Mgr.Róbert Gamrát, Štefan Pereš

 

Návrhová komisia : Helena Bednárová, Jolana Adzimová, Gabriel Varga

 

P r o g r a m :

 

l./ Otvorenie  a  určenie zapisovateľky

                                                            /O.Valik, starosta obce/

2./ Návrh na schválenie programu rokovania ,návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                                                           / O.Valik, starosta obce/

3./ Kontrola plnenia uznesení     -      /J.Gamrát,zást.starostu obce/

 

4./ Návrh zmluvy o výkone o výkone správy majetku obce s VsVS,a.s.Košice

                                                            / O.Valik,starosta obce/

5. Informácia o výsledku kontroly z NKÚ

                                                        /O.Valik,starosta obce/

6./ Schválenie uznesení a záver

 

 

K bodu č.1/:

 

Zasadnutie  OZ otvoril a viedol starosta obce Ondrej Valik, ktorý určil zapisovateľku zápisnice pracovníčku OcÚ – M.Pethöovu. Dal schváliť program rokovania.

Program bol schválený jednomyselne.

 

K bodu č.2/:

 

Za overovateľov zápisnice boli jednomyselne schválení: Mgr.Róbert Gamrát,Štefan Pereš

Do návrhovej komisie boli jednomyselne schválení: Helena Bednárová ,Jolana Adzimová

Gabriel Varga

 

K bodu č.3/:

 

Kontrolu plnenia uznesení predniesol zástupca starostu obce Ján Gamrát, ktorý skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené, alebo sa plnia priebežne.

 

K bodu č.4/:

 

Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Košice predniesol starosta obce. Návrh zmluvy tvorí prílohu tejto zápisnice a zmluva bola jednomyselne schválená.

 

 

K bodu č.5/:

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o výsledku kontroly z NKÚ, ktorá bola vykonaná na kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní Slovenskej republiky.

 

K bodu č.6/:

 

Predsedníčka návrhovej komisie Helena Bednárová prečítala návrh na uznesenie z dnešného OZ. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice a bol jednomyselne schválený.

 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí  OZ a tým ukončil jeho rokovanie.

 

 

 

 

 

 

                                                          OZ ukončené o 20.00 hod.

 

 

 

 

 

 

                                                            Mgr.Róbert Gamrát                                                   

Mária Pethöová                                   Štefan Pereš                                            Ondrej Valik

zápisovateľka                                overovatelia zápisnice                                   starosta obce

 

 

 

 

    

                                   


 

webygroup

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2919392

Úvodná stránka