Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

Obecné zastupiteľstvo


Zasadanie zo dňa 24.9.2018

uznesenie

                                          Prijaté  uznesenia

          zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Ďurkove  konaného  dňa              

                                                      24.09.2018

 

 

K bodu č.1

Otvorenie, určenie zapisovateľa 

                                                            Uznesenie č. 28/2018

 

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e,

Určenie zapisovateľky: Mária Pethöová

 

K bodu č.2

Návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zapisnice

 

                                                            Uznesenie č. 29 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

Návrhovú  komisiu v tomto zložení: Ing.Ján Godina, Štefan Pereš, Rastislav Ferenc

Overovateľov zápisnice: Jolana Adzimová, Jarmila Jakabová

 

 

K bodu č.3

Program rokovania  

 

                                                            Uznesenie č. 30 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

Program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

K bodu č.4

Kontrola plnenia  uznesení    

                                                            Uznesenie č. 31 /2018

 Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e,

Kontrolu plnenia uznesení       

 

K bodu č.5

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok  2018     

 

 

 

                                                            Uznesenie č. 32 /2018

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove

B e r i e    n a   v e d o m i e,

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok  2018     

 

 

 

 

K bodu č.6

Prejednanie žiadosti  Nikola a Denis Valdman, Štefan Nagy, Ing.Jozef Popovič, Matej Malenčík 

 

                                                             Uznesenie č. 33 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e,

Sťažnosť a žiadosť manželov Nikoly a Denisa Valdman o zabezpečenie bezpečného výjazdu z pozemku na miestnu komunikáciu, využívanie verejného priestranstva na súkromné účely .

 

                                                            Uznesenie č. 34 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

Ž i a d a

Starostu obce vypracovať Všeobecne záväzne nariadenie na rok 2019 v súvislosti s využívaním verejného priestranstva na individuálne záujmy ako parkovanie, skladovanie drevín a iného materiálu.

 

                                                              Uznesenie č. 35 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e,

Žiadosť Štefana Naga o skvalitnenie života občanov bývajúcich v záhradkarskej časti obce.

 

                                                                Uznesenie č. 36 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

Ž i a d a

Starostu obce zorganizovať stretnutie so všetkými dotknutými občanmi – majiteľmi záhradok za účelom možnosti vybudovania chodníka, verejného osvetlenia v záhradkarskej lokalite a jednanie s kompetentnými orgánmi KSK – správa ciest, VSE  o možnosti vybudovania  žiadanej infraštruktúry.

                                                              Uznesenie č. 37 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e,

Žiadosti a sťažnosť Ing.J.Popoviča ohľadom prešetrenia užívania verejného priestranstva – autobusu. Žiadosť o stavebnú úpravu obecného rigola pred jeho nehnuteľnosťou ako aj dočasné sprístupnenie obecnej komunikácie za účelom vykonávania stavebných prác pred svojim pozemkom., 

 

                                                                Uznesenie č. 38 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

Žiadosť Ing.J.Popoviča o sprístupnenie obecnej komunikácie za účelom stavebných prác pred jeho nehnuteľnosťou a po podpísaní Zmluvy o výkone správy infraštrukturalného majetku obce –dážďová kanalizácia  stavebnú úpravu rigola pre rodinným domom súp.č.  356.

 

                                                                Uznesenie č. 39 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S ú h l a s í,

S návrhom riešenia pristupovej cesty k stavebnému pozemku Mateja  Malenčíka par.č.

 

                                                                Uznesenie č.40 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e,

Žiadosť občanov slepej uličky-olšovanská ulica o finančnú výpomoc z obce na vybudovanie kanalizáčnej prípojky v uvedenej lokalite.

 

                                                              Uznesenie č. 41 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

Ž i a d a

Starostu obce prejednať možnosti realizácie a prefinancovania prác pri  vybudovaní hromadnej kanalizáčnej prípojky v slepej uličke – olšovanská ulica  s VsVS Košice

 

  K bodu č.7

  Žiadosť o NFP - MOPS       

                                                               Uznesenie č. 42 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

Predloženie žiadosti o NFP na SO : 

-   kód výzvy:    OPLZ-PO5-2018-1

-   názov projektu: Vytvorenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Ďurkov –II.:

 

Predloženie  ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s  platným Programom rozvoja obce

       3.   Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 4 938, 15 €

             t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov 98 762,94 €

 

K bodu č.8

R ô z n e

                                                             Uznesenie č. 43 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

 

Vzor zmluvy o výkone správy majetku obce spočívajúcej v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka – obecnej studne

                                                             Uznesenie č. 44 /2018

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

 

Vzor zmluvy o výkone správy majetku obce spočívajúcej v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka – dažďovej kanalizácie

Za uznesenie  28 - 44/2018 hlasovali :

 

Jolana Adzimová

Helena Bednárová

Peter Gamrát

Ing.Ján Godina

Rastislav Ferenc

Jarmila Jakabová

Mgr.Jarmila Vaňová

Štefan Pereš

 

Proti uzneseniu hlasovali : 0

Zdržali sa hlasovania : 0

 

Neprítomní :  1

 

 

    

                                   


 

webygroup

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2919450

Úvodná stránka