Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

Obecné zastupiteľstvo


Zasadanie zo dňa 24.9.2018

zápisnica

                                                  Z á p i s n i c a

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ďurkove konaného dňa 24.09.2018

 

Prítomní : Valik Ondrej, starosta obce

Poslanci OZ:  J.Adzimová, H. Bednárová, R.Ferenc, J.Jakabová,  P.Gamrát, Ing.J.Godina, 

                       Š.Pereš, Mgr.J.Vaňová

Neprítomní poslanci OZ: G.Kostsanszánsky-ospravedlnený

Ostatní prítomní: M.Pethöová, M.Maxinčuková,M.Perešová - pracovníčky OcÚ

                            J.Gamrát-obecný kontrolór

 Občania:  Ing. J.Popovič , A.Seman, JUDr. R.Rudňanský, Z.Obšitošová, J.Obšitoš, M.Hrabčáková,

                 Marek Hrabčák

  

Overovatelia zápisnice : Jarmila Jakabová, Jolana Adzimová

Návrhová komisia : Ing.Ján Godina, Rastislav Ferenc, Štefan Pereš

 

P r o g r a m :

l./ Otvorenie – určenie zapisovateľa

2./ Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3./ Schválenie programu rokovania

4./ Kontrola plnenia uznesení                                                       

5./ Plnenie rozpočtu obce za I.polrok 2018

6./ Prejednanie žiadosti /Nikola a Denis Valdman, Štefan Nagy, Ing.Jozef Popovič,

     M.Malenčík

7./ Žiadosť o NFP - MOPS

8./ R ô z n e

9./ Diskusia

10./ Schválenie uznesení- z á v e r

 

K bodu č.1/:

--------------

Zasadnutie  OZ otvoril a viedol starosta obce Ondrej Valik, ktorý určil zapisovateľku zápisnice pracovníčku OcÚ – M.Pethöovu.

 

K bodu č.2/:

---------------

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol:Ing.Jána Godinu, Rastislava Ferenca,

                                                                       Štefana Pereša

Za overovateľov zápisnice boli návrhnutí: Jolana Adzimová, Jarmila Jakabová

Poslanci návrhovú komisiu  a overovateľov zápisnice  jednomyselne schválili.

 

K bodu č.3/:

----------------

Starosta obce vyzval poslancov, či ma niekto nejaké doplnky k programu rokovania. Nikto z poslancov nepredniesol žiadne  návrhy. Program rokovania bol jednomyselne schválený.

 

K bodu č.4/:

----------------

Kontrolu plnenia uznesení z predošlého OZ predniesla zástupkyňa starostu obce Helena Bednárová, ktorá skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené, alebo sa sa plnia priebežne.

 

 

K bodu č.5/:

----------------

Plnenie rozpočtu obce za I.polrok 2018 komentoval starosta obce, ktorý poslancom vysvetlil                                                        čerpanie rozpočtu obce a ZŠ v príjmovej a výdavkovej časti  na jednotlivých položkách. Poslanci materiál obdržali na preštudovanie  pred OZ. Rozpočet sa plní vo výdavkovej časti na 40% a v príjmovej časti na 46,9 %. Plnenie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice a starosta obce doporučil OZ plnenie rozpočtu za I.polrok 2018 zobrať na vedomie .

 

K bodu č. 6/:

------------------

Starosta obce predložil jednotlivé žiadosti a sťažnosti, ktoré boli doručené na OcÚ a ku ktorým je potrebné zaujať stanovisko OZ.

Nikola a Denis Valdman - žiadosť o vyriešenie parkovania kamiona pred ich rodinným domom. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce  pripraviť VZN na rok 2019 ohľadom parkovania pred nehnuteľnosťami na verejných priestranstvach.

Štefan Nagy- žiadosť o  vybudovanie chodníka, verejného osvetlenia a preloženie tabule označujúcej obec v záhradkárskej oblasti. Starosta obce prejedna možnosť vybudovania infraštruktúry /chodník a verejné osvetlenie/ s kompetentnými orgánmi  KSK, VSD ako aj s vlastníkmi záhradiek o odpredaji 1 m z ich pozemkov na chodník.

Ing.Jozef Popovič – predložil dve žiadosti. Sprístupnenie obecnej komunikácie za účelom vykonávania stavebných prác pred svojim pozemkom-bráni mu parkovanie autobusu na komunikácii, úprava rigola pred jeho nehnuteľnosťou a sťažnosť na užívanie verejného priestranstva obyvateľom obce-parkovanie autobusom. Parkovanie autobusu sa upraví prijatim nového VZN na rok 2019.

Žiadosť občanov hornej časti slepej uličky-Olšovanská ulica, ohľadom napojenia sa  ich

nehnuteľnosti na obecnú kanalizáciu hromadnou kanalizačnou prípojkou. Žiadosť o finančný príspevok. Starosta obce začne rokovanie a požiada o pomoc Vodárensku spoločnosť a.s. Košice.

Žiadosť pána Mateja Malenčíka o súhlas s riešením pristupovej cesty k stavebnému pozemku podľa priloženej .OZ súhlasí s navrhovaným riešením.

 

K bodu č.7/:

 ------------------

Staroste obce informoval poslancov o projekte Vytvorenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Ďurkov – II. a predložil návrh žiadosti o NFP na zapojenie sa do tohoto projektu. Poslanci žiadosť o NFP – MOPS jednomyselne schválili.

 

K bodu č. 8, 9/:

 -----------------

V bode rôznom formou diskusie poslanci sa  zaoberali  týmito problémami:

Predloženie návrhu  Zmluvy o výkone správy majetku obce – obecné studne – starosta obce

Predloženie návrhu Zmluvy o výkone správy majetku obce – dážďová kanalizácia

starosta obce

Vybudovanie kanalizácie v slepej uličke – Olšovanska ulica, - založil združenie občan JUDr.Rudňanský

Zla cesta v slepej uličke, potrebná úprava – občan A.Seman

Riešiť parkovanie autobusov v obci – Ing.Popovič

Žiadosť o finančnú pomoc od obce - manželia Obšitošoví

 

 

K bodu č. 10/:

 -----------------

Predseda  návrhovej komisie Ing.Ján Godina na záver prečítal návrh na uznesenie  z OZ.  

Uznesenie bolo  jednomyselne schválené a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce  poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil jeho  

rokovanie. 

                                                  OZ ukončené o 20.30 hod.

 

                                                         Jolana Adzimová                          Ondrej  Valik           

Mária Pethöová                                Jarmila Jakabová                           starosta obce

zápisovateľka                                overovatelia zápisnice

 

 

    

                                   


 

webygroup

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2919498

Úvodná stránka