Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce Ďurkov

Schválené: 15.12.2008

Vyhlásené: 15.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

  Obecné zastupiteľstvo v ĎURKOVE na základe ustanovenia § 11ods. 4 písm. g/ zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 3 ods.1 a § 4 ods.2 zák.NR SR  č.100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

 

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E č.5/2009

ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce

                                                           Ď U R K O V

 

                                                            § 1

                                               Úvodné ustanovenie

1. Toto  všeobecne  záväzné   nariadenie   vymedzuje   pojem   služobného   tajomstva,   upravuje podmienky na jeho ochranu, práva a povinnosti obce /poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce a poverených zamestnancov obce/ pri tejto ochrane a zodpovednosť za porušenie povinností stanovených týmto nariadením.

2. Služobným tajomstvom je informácia alebo vec súvisiaca s činnosťou obce Ď u r k o v, uvedená v zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva, ktorú vzhľadom na jej

význam treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.

Služobné tajomstvo sa označuje slovom " TAJNÉ " alebo skratkou " T " na spisovom obale.

3. Služobné tajomstvo sa chráni pred nepovolanou osobou, ktorou je osoba, ktorá nemá oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý

jej bol určený.

                                                            § 2

                                                Služobné tajomstvo obce

 

1. Služobným tajomstvom obce Ďurkov sú nasledovné skutočnosti :

A/ vonkajšie :

- údaje o fungovaní systému obrany republiky v čase brannej  pohotovosti štátu /v rozsahu kompetencií obce/,

- koncepčné dokumenty, plány a súhrnné údaje o civilnej obrane,

- súhrnné údaje a podklady o informačných systémoch obce,

- súhrnné štatistické, číselné a evidenčné údaje o obci ako  právnickej osobe,

- prevádzkovo-technické údaje o obci,

- informácie o obci týkajúce sa obchodných partnerov a obchodných aktivít, know-how, vrátane  dokumentácií pre realizáciu určitých

  aktivít /projektová dokumentácia, autorské a licenčné dokumenty,

  a pod./

B/ vnútorné :

- súhrnné štatistické, číselné a evidenčné údaje o zamestnancoch  obce,

- súhrnné údaje, údaje a dokumentácia o volených funkcionároch  obce - poslancoch OZ v rozsahu štatistických a evidenčných  údajov /tzv. osobné spisy poslancov/,

- údaje a informácie, súhrnné výkazy o zamestnancoch obce /t.j. osobné spisy zamestnancov    obce/ vrátane ich platov, odmien, odvodov do jednotlivých fondov,

- výkazy a údaje o zostatkoch a stavoch na peňažných účtoch obce,

- komplexné správy a analýzy o vnútornom chode obce a obecného  úradu,

- evidencie osôb určených na oboznamovanie sa so služobným  tajomstvom, a ich všetky zmeny,

- záznamové pomôcky /písomnosti na odpisy, výpisy a koncepty/

 označené ako tajné,

- finančné a ekonomické opatrenia v prípravnej fáze - a to až do  ich zverejnenia,

- materiály a podklady, týkajúce sa príprav a plánovania  kontrolných akcií a to až do začatia kontroly,

- priebežné a čiastkové protokoly ku kontrolným zisteniam a  protokoly o výsledku kontroly /tým nie je dotknutá povinnosť predkladať výsledky kontroly priamo OZ/,

- oznámenia a podnety o podozrení z trestnej činnosti a iné  podania zasielané orgánom činným v trestnom konaní a prokuratúre

 

C/ spojené s rozhodovaním

-   skutočnosti týkajúce sa konaní podľa zák. č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní,

-   skutočnosti týkajúce sa konaní podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb.

  o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných  finančných orgánov v znení   neskorších predpisov,

- skutočnosti a súhrnné údaje obsahujúce informácie o úkonoch  realizovaných v rámci   trestného   a občianskeho súdneho konania

     /obec ako dožiadaný subjekt/,

-      skutočnosti a údaje z činnosti obce, príp. aj iných orgánov, ktoré by mohli - aj potenciálne - ohroziť bezpečnosť, zdravie, ľudskú dôstojnosť a osobnosť fyzických osôb

 

D/ zmluvné

-   podkladové údaje a informácie týkajúce sa investičných a  neinvestičných zmluvných akcií,

-   informácie a skutočnosti o obchodných rokovaniach, vrátane  informácií z týchto rokovaní,

-      schválené zmluvy a dohody, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom zmluvné strany dohodnú

 

E/ ostatné

 

-  skutočnosti a informácie získané v rámci verejného obstarávania,   vrátane dokumentácie    jednotlivých foriem verejného obstarávania,

-  skutočnosti, informácie a celá dokumentácia získaná v rámci výberových a konkurzných   konaní

 

2. Zamestnanci obce Ďurkov sú povinní počas výkonu svojej práce a aj po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach uvedených v ods. 1 tohto ustanovenia.

 

3. Konanie v rozpore s ods. 2 bude obec kvalifikovať ako konanie v rozpore s oprávnenými záujmami obce Ďurkov a zároveň porušenie služobného tajomstva obce Ďurkov.

 

4. V prípade porušenia alebo ohrozenia oprávnených záujmov  obce Ďurkov bude obec požadovať od zamestnanca náhradu škody vrátane ušlého zisku, príp. aj vydanie neoprávneného obohatenia.

 

                                                               § 3

                                                Osobitné pracovisko

 

1. Na plnenie úloh podľa tohto nariadenia sa vytvára osobitné pracovisko, resp. písomne sa poveria zamestnanci obce.

Konkrétny spôsob navrhuje starosta obce a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2.    Písomné poverenie pre zamestnancov obce sa zakladá do osobného spisu zamestnanca.

 

 

 

                                                                     § 4

                                     Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti

 

1. Starostu obce môže oslobodiť od mlčanlivosti o služobnom tajomstve obecné zastupiteľstvo.

Ostatných zamestnancov obce môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti starosta obce.

2. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť starostovi obce súhlas na poskytovanie informácií.

Starosta obce môže udeliť zamestnancovi obce súhlas na poskytovanie informácií.

 

                                                                    § 5

                                                               Kontrola

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú :

- starosta obce Ondrej Valik

- hlavný kontrolór obce

- poslanci Obecného zastupiteľstva v Ďurkove

 

 

 

                                                            § 6

                                       Záverečné ustanovenie

 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Ďurkove 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

3. Toto VZN bolo schválené dňa 15.12.2008 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ondrej Valik

                                                                                                starosta obce

 

 

 

Vyvesené v Ďurkove, dňa 15.12.2008

 

Zvesené    v Ďurkove, dňa 31.12.2008

 

 

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2008 uznesením č. 19/8/2008.

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 25.11.2017

meniny má: Katarína


2091686

Úvodná stránka