Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

Obecné zastupiteľstvo


Zasadanie zo dňa 21.9.2015

Uznesenie 21.9.2015

                                        Prijaté   uznesenia

         zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Ďurkove  konaného  dňa              

                                                     21.09.2015

 

 

K bodu č.1

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

                                                            Uznesenie č. 40/2015

  

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a   v e d o m i e,

Určenie zapisovateľky: Mária Pethöová

a overovateľov zápisnice:Štefan Pereš, Ján Gamrát

                                         

K bodu č.2

Návrh na zloženie návrhovej komisie  a programu rokovania OZ

 

                                                            Uznesenie č. 41/2015

  

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

Návrhovú  komisiu v tomto zložení: Helena Bednárová, Peter Gamrát, Gedeon Kostsánszky

a program rokovania OZ

 

K bodu č.3

Kontrola plnenia uznesení z predošleho OZ

 

                                                            Uznesenie č. 42/2015

 

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a  v e d o m i e,

Kontrolu plnenia uznesení z predošlého OZ

 

K bodu č.4

Plnenie rozpočtu obce za I.polrok 2015

 

                                                            Uznesenie č. 43/2015

  

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove

B e r i e    n a  v e d o m i e,

Plnenie rozpočtu obce za I.polrok 2015 a doporučuje pripraviť na budúce OZ  úpravu rozpočtu na II.polrok 2015

 

K bodu č.5

Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

 

 

 

 

                                                          Uznesenie č.44/2015

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

A./ S c h v a ľ u j e,   

Volebnú komisiu v zložení: Ing.Ján Godina, Gabriel Varga, Mgr.Jarmila Vaňová

 

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B./  Z v o l i l o,                                                               

 

 Za hlavného kontrolóra obce Ďurkov na obdobie 2015-2021 Jána Gamráta

 

                                              

K bodu č.6

Informácia o projektoch v obci

 

                                                             Uznesenie č. 45/2015

  

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a  v e d o m i e,

Informáciu starostu obce o uskutočňovaných projektoch v obci

 

K bodu č.7,8

R ô z n e

                                                             Uznesenie č. 46/2015

  

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a  v e d o m i e,

Informáciu občana Mgr.Rašku, ktorý vo svojom vystúpení upozornil poslancov na skutočnosť, že obec vydala   opravu rozhodnutia č.175/2010-Ďu v ktorom neuviedla slová“bez trhacích prác“-LOM TRIO TATRA

                                                               Uznesenie č. 47/2015

  

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

B e r i e   n a  v e d o m i e,

Informáciu reformovanej cirkvi a žiadosť o pomoc  pri rokovaní s VVaK a pri podpise

zmluvy o vecnom bremene na farských  pozemkoch na ktorých je vybudovaná  kanalizácia

  a iná infraštruktúra

 

                                                               Uznesenie č. 48/2015

  

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

D o p o r u č u j e,

Výstavbu a kúpu nájomných  bytov až na budúci rozpočtový  rok 2016

 

 

 

 

 

                                                          Uznesenie č. 49/2015

  

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

1./prevod vlastníctva nehnuteľnosti záhrada parcela registra „C“ parcelné číslo 518/2  o    výmere  277 m2  v   katastrálnom    území    obce Ďurkov, okres Košice –  okolie, ktorý je  odčlenený od parcely  číslo 518 o výmere 776 m2 zapísaný na LV č.703  v   katastrálnom    území        obce Ďurkov, okres Košice – okolie, evidovaný na Okresnom úrade  Košice-okolie,  katastrálny odbor tak  ako je vyznačené v geometrickom pláne č.18/2014 zo dňa  25.02.2014 .

 

2./ kúpnu  zmluvu č.8 /2015 zo dňa  23.09.2015 pre Alžbetu Vaňovu a Tibora Vaňa

 

3./ cenu pozemku podľa znaleckého posudku č.54/2014 zo dňa 15.07.2014    vypracovaným  Ing.Jánom Novákom  a 1 m2 -  6,13 €,  spolu : 1 698,01 €

slovom : Jedentisícšestodeväťdesiatosem eur a 100/01 centov.

 

 

                                                            Uznesenie č. 50/2015

  

Obecné zastupiteľstvo  v Ďurkove

S c h v a ľ u j e,

1./prevod vlastníctva nehnuteľnosti záhrada parcela registra „C“ parcelné číslo 518/2  o    výmere  277 m2  v   katastrálnom    území    obce Ďurkov, okres Košice –  okolie, ktorý je  odčlenený od parcely  číslo 518 o výmere 776 m2 zapísaný na LV č.703  v   katastrálnom    území        obce Ďurkov, okres Košice – okolie, evidovaný na Okresnom úrade  Košice-okolie,  katastrálny odbor tak  ako je vyznačené v geometrickom pláne č.18/2014 zo dňa  25.02.2014 .

 

2./ kúpnu  zmluvu  pre Jozefínu Vaňovu 

 

3./ cenu pozemku podľa znaleckého posudku č.54/2014 zo dňa 15.07.2014    vypracovaným  Ing.Jánom Novákom  a 1 m2 -  6,13 €,  spolu : 1 698,01 €

slovom : Jedentisícšestodeväťdesiatosem eur a 100/01 centov.

 

 

 

Z celkového počtu 9 poslancov sa hlasovania zúčastnili 9 poslanci.

 

Za uznesenie  40-50/2015  hlasovali:

Jolana Adzimová

Helena Bednárová

Ján Gamrát

Peter Gamrát

Ing.Ján Godina

Gedeon Kostsánszky

Štefan Pereš

Mgr.Jarmila Vaňová

Gabriel Varga

 

Proti uzneseniu hlasovali : 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    

                                   


 

webygroup

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2919485

Úvodná stránka