Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

Obecné zastupiteľstvo


Zasadanie zo dňa 21.9.2015

Zápisnica z 21.9.2015

                                                     Z á p i s n i c a

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ďurkove konaného dňa 21.09.2015

 

 

Prítomní : Valik Ondrej, starosta obce

Poslanci OZ:  J.Adzimová, H. Bednárová, J.Gamrát, P.Gamrát, Ing.J.Godina, G.Kostsánszký

                       Š.Pereš,  G.Varga, Mgr.J.Vaňová

Ostatní prítomní: M.Pethöová, M.Maxinčuková- pracovníčky OcÚ

                        J.Čabai-obecný kontrolór

                        P.Raška, J.Saxun, K.Čižmár, M.Bulnová, D.Szantai, G.Vitéz -občania

Overovatelia zápisnice : Štefan Pereš, Ján Gamrát

Návrhová komisia :Helena Bednárová, Peter Gamrát, Gedeon Kostsánszky

 

P r o g r a m :

l./ Otvorenie – určenie zapisovateľa

2./ Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3./ Kontrola plnenia uznesení z predošlého OZ                                                      

4./ Plnenie rozpočtu obce za I.polrok 2015

5./ Voľba hlavného kontrolóra obce

6./ Informácia o projektoch v obci

7./ R ô z n e

8./ Diskusia

9./ Schválenie uznesení- z á v e r

K bodu č.1/:

--------------

Zasadnutie  OZ otvoril a viedol starosta obce Ondrej Valik, ktorý určil zapisovateľku zápisnice pracovníčku OcÚ – M.Pethöovu a dal schváliť program rokovania.

 

K bodu č.2/:

---------------

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Helenu Bednárovu Petra Gamráta, Gedeona Kostsánszkeho

Za overovateľov zápisnice boli návrhnutí: Ján Gamrát, Štefan Pereš

Poslanci návrhovú komisiu  a overovateľov zápisnice  jednomyselne schválili.

 

K bodu č.3/:

----------------

Kontrolu plnenia uznesení z predošlého OZ predniesla zástupkyňa starostu obce Helena Bednárová, ktorá skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené, alebo sa sa plnia priebežne.

 

K bodu č.4/:

----------------

Plnenie rozpočtu obce za I.polrok 2015 komentovala H.Bednárová, ktorá poslancom vysvetlila čerpanie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na jednotlivých položkách. Poslanci materiál obdržali k preštudovaniu . Plnenie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice a predsedníčka finančnej komisie H.Bednárová  doporučuje OZ  toto plnenie zobrať na vedomie a do budúceho OZ pripraviť úpravu rozpočtu.

 

 

K bodu č.5/:

----------------

Starosta obce Ondrej Valik poďakoval doterajšiemu hlavnému kontrolórovi RSDr. Jurajovi Čabaiovi za jeho prácu. Informoval poslancov o vyhlásení volieb hlavného kontrolóra dňa 20.07.2015 na základe uznesenia OZ č.39/2015 Ďurkov zo dňa 15.06.2015.Prihlášku s predpísanými náležitosťami predložil  jeden kandidát  Ján Gamrát. Starosta obce predložil návrh na schválenie volebnej komisie  a to Ing.Ján Godina, Gabriel Varga, Mgr.Jarmila Vaňová.

Predseda volebnej komisie Ing.Ján Godina sa ujal funkcie rozdal poslancom hlasovacie lístky.Voľba prebehla  tajným  hlasovaním a za hlavného kontrolóra obce bol zvolený Ján Gamrát s počtom platných hlasov 8.  Správa volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu č. 6/:

------------------

Informáciu o projektoch v obci predniesol starosta obce Ondrej Valik:

Nájomné byty nížšieho štandardu – výberové konanie nájomníkov, na budúci mesiac,

                                                         ale je potrebné zariadiť byty aspoň sporákmi

Multifunkčné ihrisko – dotácia sa použije na zmenu tenisového ihriska 

Vodovod – práce pokračujú do konca septembra by mala prevziať Vodárenska spoločnosť a.s.

Kanalizácia-pokračuje prípravami na kolaudáciu  

Rekoštrukcia ZŠ- ukončuje sa bude potrebna 5 % spoluúčasť

Zberný dvor- dodané plastové nádoby, kontajneri, traktor, drvič, vlečka

 

  K bodu č.7, č.8/:

    -----------------------

V bode rôznom formou diskusie poslanci sa zaoberali týmito problémami:

- Reformovaná cirkev  - zástupca D.Szántai žiada starostu obce o pomoc pri rokovaní s VVaK

     a pri podpíse zmluvy o vecnom bremene na farských  pozemkoch na ktorých je vybudovaná

     kanalizácia a iná infraštruktúra

-Občan Mgr. Raška vo svojom vystúpení upozornil poslancov na skutočnosť, že obec vydala

   opravu rozhodnutia č.175/2010-Ďu v ktorom neuviedla slová“bez trhacích prác“ – LOM

   TRIO TATRA. Týmto žiada  poslancov OZ, aby sa touto skutočnosťou zaoberali na svojich

   zasadnutiach  

-Mgr.Vaňová opätovne upozornila starostu obce na skutočnosť, že pri rodinných domoch

  od č.128 -134 je rigol v zlom technickom stave, pri rodinnom dome č.126 je prepadnutá cesta. 

   Informovala sa o zložení a počte deti v triedach  MŠ.

-Poslanec Kostsánszky upozornil, že v budúcoročnom rozpočte by bolo vhodné vytvoriť

  finančnú rezervu na opravu zvonice, ktorá začína chatrať.

-Starosta obce informoval poslancov , že by bolo vhodné upraviť úradné hodiny na OcÚ a to

  tak, že štvrtok bude nestránkový deň.

K bodu č. 9/:

 -----------------

Predsedníčka  návrhovej komisie Helena Bednárová na záver prečítal návrh na uznesenie  z OZ.  

Uznesenie bolo  jednomyselne schválené a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce  poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil jeho  

rokovanie. 

                                                  OZ ukončené o 21.00 hod.

 

                                                                Ján  Gamrát                           Ondrej  Valik           

Mária Pethöová                                       Štefan Pereš                           starosta obce

zápisovateľka                                    overovatelia zápisnice

    

                                   


 

webygroup

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2919439

Úvodná stránka