Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN o miestných daniach

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2017

 

                                                              

                   V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   Ď U R K O V
                                                                č.  3 /2012
o dani z nehnuteľností ,dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné automaty, dani za užívanie verejného priestranstva

     Obec  Ď u r  k o v     v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5        zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e  


                                                                  § 1
                                                       Základné  ustanovenie

   1. Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2013  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Ďurkov.


                                                 D A Ň   Z   P O Z E M K O V

                                                                §  2
                                                            Základ dane

     Správca dane ustanovuje na území obce Ďurkov hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2  :

a) ornú pôdu ,chmeľnice, vinice, ovocné sady                                            0,380 € /m2,
b) trvalé trávne porasty                                                                          0,050 € /m2 ,
c) záhrady                                                                                            1,860 € /m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy -                           na základe znaleckého posudku
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    využívané vodné plochy 
f) zastavané plochy a nádvoria                                                                  1,860€/m2
g) stavebné pozemky                                                                            18,580 €/m2  
h) ostatné plochy okrem stavebných stavebných pozemkov                          1,860 €/m2


                                                              § 3
                                                       Sadzba dane

   (1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Ďurkov  ročnú sadzbu dane z pozemkov:


a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,  TTP                                  0,35 %                     
b)  záhrady                                                                                           0,35%

c)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                         0,35 %,
d)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,rybníky                          0,25 %
e)  stavebné pozemky                                                                            0,25% 

                                                 D A Ň   Z O   S T A V I E B

                                                                 § 4
                                                         Sadzba dane


     1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Ďurkov  ročnú sadzbu dane zo stavieb za
         každý  začatý m2 zastavanej plochy
     
a)   0,066 €    za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b)   0,066€     za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
                    stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
                    na   vlastnú administratívu
c)   0,165 €    za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d)   0,150 €    za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
                    alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,
e)  0,250 €    za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
                    využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
f)   0,600 €    za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
                     súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
g)  0,100 €    za ostatné stavby .

     
     (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie          
          0,040 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .
                                                                

                                                                   §5  

                                                   Platenie a vyrubenie dane

     1)  Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne  podľa stavu k 1. januáru príslušného
          zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu
          spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie §19 ods. 2 zákona o miestnych
          daniach.
    2)   Správca dane ustanovuje, že daň do 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.
    3)   Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná  n a r a z do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

          rozhodnutia. Vyrubená daň nad  50 € u fyzických osôb a nad 500 € u právnických osôb je splatná  

          v dvoch  splátkach   a to:  31.3.2013 a druhá do 31.8.2013.             

    4)   Daň môže daňovník zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu v Ďurkove, alebo
          bezhotovostným prevodom na účet obce.


                                                                   § 6  
                                Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
                                     Oslobodenie od dane a zníženie dane

      (1) Správca dane  od dane z pozemkov a stavieb oslobodzuje:

a) pozemky a stavby a nebytové priestory vo vlastníctve a prenájme obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia
    bodov,geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, nadzemné časti zariadení pre
    rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod el. energie
    a vykurovacích plynov
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e) pozemky a stavby užívané školami a školskými zariadeniami,
f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
g)stavby a pozemky slúžiace na vzdelávanie, na vykonávanie náboženských obradov

     (2)  Správca dane poskytuje zníženie /úľavy/ dane z pozemkov a  stavieb


-   25 % z daňovej povinnosti   na pozemky a stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým
    zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným   
    postihnutím, ktoré  slúžia na ich trvalé bývanie,
 

                                                                §  7
                                          Vznik a zánik daňovej povinnosti
                                                 daňové priznanie

      1)  Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
            období, v ktorom daňovník sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom
            nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia,
            v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

       2)  Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
            Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
            zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

            V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť zaniká
            prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
            nehnuteľností, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

       3)  Vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi
           dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

       4)  Daňové priznanie k  dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi
           dane do 31. Januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňova povinnosť,
           v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností
           rozhodujúcich na vyrubenie  dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na
           vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností uvedené v § 19 odst. 1)
           zákona 582/2004 Z.z.
          Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých             
          osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú,
          priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia
          písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa
          nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbz, byt a nebytový priestor v bezpodielovom
          spoluvlastníctve manželov, v tom prípade priznanie podáva jeden z manželov.

       5) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň
          si sám vypočítať.

       6) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní meno, priezvisko, titul, adresu
           trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,  
          je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto
          podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.
          Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

    
                                           D A Ň   Z A  P S A

                                                       § 8
                                            Sadzba dane za psa
      1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou, alebo
           právnickou osobou.
      2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi
           dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti .
      3)  Základom dane je počet psov.
      4)  Sadzba dane je 5 €.
     


.                            DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA

                                                           § 9
   
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
   .priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
    priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely zákona o miestnej dani sú verejnosti prístupné pozemky
    vo vlastníctve obce               
3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

                                                          § 10
                                            Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
    priestanstva v m2 alebo parkovacie miesto.
2) 0,03 Eur za užívanie verejného priestranstva za každý začatý deň za 1 m2.
    Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez   
    vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
    účely.

 
                                            DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

     Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevadzkuje.
 

                                                             § 11
                                                     Sadzba dane

       1) Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty
   a) 35 € za 1 predajný automat a kalendárny rok,obsahujúci v skladbe ponukaného tovaru
       najviac 10 druhov tovaru
   b) 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru
                                  
                                                            § 12
                                                Daňová povinnosť

1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
     predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložit  
     evidenciu obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie
     a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania
     predajných automatov musí obsahovať :
       a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
       b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
       c) druh, typ a názov predajného automatu,
       d) obsah skladby ponúkaného tovaru,
       e) miesto umiestnenia predajného automatu.

       Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný
       úrad obce lehote stanovenej vo výzve.

2)  K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady
     výrobcu, ktoré  identifikujú predajný automat.


                                DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE


                                                         § 13
                                                   Predmet dane

1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
    prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peńažnú výhru a sú
    prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti/ďalej len „nevýherné hracie prístroje“/.
2) Nevýherné hracie prístroje sú :
      a)   elektronické prístroje na počítačové hry,
      b)   mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje  
    prevádzkuje.
   
         
                                                        § 14
                                               Základ a sadzba dane

       1)  Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) sadzba dane je 33 €  ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.
    

                                                         § 15
                                       Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

  

                                                        § 16

                                            Záverečné ustanovenia

     (1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č.1/2009 zo dňa 15.12.2008

     (2) Obecné zastupiteľstvo obce Ďurkov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností  uznieslo dňa  11.12.2012.

 


                                                        § 17

                                                     Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2013.               


                                                            

 

Vyvesené : v Ďurkove, dňa  15.12.2012

Zvesené   : v Ďurkove, dňa  31.12.2012


                                                                                  Ondrej Valik
                                                                                  starosta obce

 


 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885132

Úvodná stránka