Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

Návrh VZN o zneškodnení odpadových vôd

Schválené: 11.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2017

 

 

 


                         Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012

                        o zneškodnení odpadových vôd v obci ĎURKOV

 


Vyvesené  :  27.11.2012

Schválené  : 11.12.2012


Nadobúda   učinnosť  : 1.1.2013


                                                            Čl. 1
                                                 Základné ustanovenie

Za účelom vytvorenia podmienok pre zdravší život občanov v našej obci a zdravého životného prostredia v našej obci zabezpečila obec možnosť likvidácie a čistenia odpadových vôd, ktoré na území obce vznikajú.
     V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. a to podľa par. 6 ods.1 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ďalej zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii štátnej správy a zákona č. 138/1973 Z. z. o vodách – vydáva Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove toto všeobecne záväzné nariadenie o likvidácii odpadových vôd na území Obce ĎURKOV.

                                                           Čl. 2
                                                    Základné pojmy

Odpadové vody: Za odpadové vody sa považujú vody použité v sídliskách, obciach, domoch, závodoch, zdravotníckych zariadeniach a v iných objektoch a zariadeniach, pokiaľ po použití majú zmenenú akosť (zloženie), ako aj iné vody z nich odtekajúce, pokiaľ, môžu ohroziť  akosť povrchových alebo podzemných vôd.

                                                          Čl. 3
                                              Základné ustanovenia

1. Pôvodcovia odpadových vôd musia dodržiavať podmienky tohto VZN a dbať o to, aby odpadové vody, ktoré vznikajú ich činnosťou obsahovali iba prirodzené látky a sú povinní zabrániť vniknutiu do odpadových vôd takým látkam, ktoré nie sú určené ako odpadové vody.
2. Odpadové vody v obci Ďurkov sú čistené na  ČOV Ruskov v správe VVaK Košice, ktorá pracuje na princípe biologického čistenia.
3. Pôvodcovia odpadových vôd zneškodňujú tieto vody na ČOV formou hromadného odvádzania cez kanalizačné rozvody. Prípadne individuálnym zvozom odpadových vôd z miesta ich vzniku.

                                                       Čl. 4
                                          Likvidácia odpadových vôd

1. Pri bežnom užívaní a prevádzke v rodinných domoch, stavbách, ktoré slúžia organizáciám a súkromným podnikateľom vzniká odpadová voda vrátane splaškovej a žumpovej vody.
2. Pri likvidácii tohto druhu odpadovej vody je pôvodca tohto odpadu povinný likvidovať tento na ČOV Ruskov v správe VVaK Košice, alebo spôsobom inak ekologicky čistým, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky likvidácie odpadovej vody.
3. Pôvodca odpadových vôd je povinný riadiť sa pri likvidácii odpadovej vody v obci Ďurkov nasledovnými podmienkami:
A) Zakazuje sa lievať do domových odpadov:
- silné koncentrácie chemikálií a iných škodlivých koncentrátov podobného druhu
- motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky
- farby rôzneho zloženia a riedidlá
- hádzať do odpadov hygienické vložky, igelitové fólie, obaly a ostré tvrdé predmety
- odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovina
- látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody

         B) Zakázané je odvádzať do obecnej kanalizácie dažďové vody a vodu
               z rodinných bazénov.

4. Pri likvidácii odpadových vôd v obci, mimo územia obce na inom zariadení je pôvodca odpadových vôd povinný uchovávať doklad o takejto likvidácii a na požiadanie OcÚ, prípadne ŽP, či iného kontrolného úradu na takúto kontrolu oprávneného sa týmto dokladom o likvidácii preukázať.
5. Pri postupnom budovaní kanalizačných rozvodov v obci obec zabezpečí rovnaké podmienky, pre každý rodinný dom, stavby organizácii, či objekty inej vybavenosti, kde odpadové vody vznikajú, a tak umožní  likvidáciu cez tieto rozvody.
6. Odmietnutie likvidácie odpadovej vody cez kanalizačné rozvody v prípade, že kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenia odpadových vôd z daných objektov toto umožňujú, vytvára podmienku pre požiadavku zo strany obce vyžiadať si od pôvodcu odpadových vôd doklady Zmluvu o vývoze likvidácii, faktúru a doklad o zaplatení  čistenia tohto druhu odpadu iným ekologicky čistým spôsobom, ktoré neohrozuje životné prostredie a nezakladá likvidáciu na postupe v rozpore so zákonom o likvidácii takéhoto druhu odpadu.
7. Pôvodcovia odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto druhom odpadu a sú povinní vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.
8. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre likvidáciu odpadových vôd spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami a možnosťami v obci na to vytvorenými.

                                                                  Čl. 5
                                           Úhrada za likvidáciu odpadových vôd

1. Za likvidáciu odpadovej vody patrí prevádzkovateľovi a vlastníkovi zariadenia, ktoré čistenie odpadovej vody zabezpečuje – ČOV úhrada.
2. Pôvodca odpadovej vody je v zmysle tohto VZN povinný uhradiť za čistenie odpadovej vody výšku stočného nasledovne:

- výpočet stočného je v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a cenníkom VVaK  Košice.

                                                                 Čl. 6
                     Množstvo a meranie odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou

1. Pri meraní množstva odpadových vôd vyprodukovaných producentom domácností v rodinných domoch alebo bytových domoch do obecnej kanalizácie, sa bude merať podľa množstva odobratej pitnej vody z obecného vodovodu alebo podľa paušálu, t.j.
podľa Zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV
- množstvo odvedených odpadových vôd na jednu domácnosť bude určené prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV.

2. Pri meraní množstva odvedených odpadových vôd pre podnikateľské subjekty sa bude vychádzať podľa spotrebovanej pitnej vody v prevádzke. Podnikateľský subjekt je povinný predložiť čestné prehlásenie, že v jeho objekte sa nenachádza iný zdroj vody, ako celoobecný vodovod. V prípade, že využíva aj iný zdroj vody, je povinný mať na odtoku odvedenej odpadovej vody nainštalované meracie zariadenie, riadne a pravidelne certifikované v súlade s STN.

                                                              Čl. 7
                                                         Nariadenie

Nariaďuje sa každému pôvodcovi odpadovej vody riadiť sa týmto VZN a likvidovať odpadové vody v súlade s týmto VZN.

                                                              Čl. 8
                                                        Zakazuje sa

1. Likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek zariadenia na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom a bez rozdielu ich zariadenia. Tento zákaz sa vzťahuje na celé územie obce Ďurkov.
2. Umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestach, z ktorých by pohonné hmoty, alebo mazivá mohli vniknúť do kanalizačných rozvodov a tak ohroziť prevádzku a proces čistenia na ČOV.

                                                            Čl. 9
                                                         Sankcie

Pri nedodržiavaní tohto VZN schváleného Obedným zastupiteľstvom v Ďurkove je obec oprávnená uložiť pokutu nasledovne:

1. Pri nedodržaní povinností v článku č. 4 ods. 3A a tým úmyselným, či nedbalostným spôsobením škody na zariadení kanalizácie alebo ČOV, uložiť pokutu vo výške spôsobenej škody najmenej však:
- pre fyzické osoby vo výške                                           1600  €
- pre právnické osoby a podnikateľov vo výške                  4000  €

Prípadná zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním čl. 4 ods. 3A nevylučuje ani právnu zodpovednosť.

2. Pri porušení článku 4 ods. 4 a 8 tohto VZN je pokuta vo výške:
- 33 €
- 50 €  pri opakovanom porušení
- 70 €  pri treťom porušení a následne riešením cez OÚ odb. ŽP

3. Pri porušení článku 8 ods. 1 a 2 tohto VZN je pokuta vo výške:
-   16 €
-   49 €   pri opakovanom porušení a riešení cez OÚ odb. ŽP
- 165 € pri ďalších porušeniach

      4. Pri porušení článku 4 ods. 3B tohto VZN je pokuta vo výške 331 €


                                                       Čl. 10
                             Povinnosť napojenia sa do verejnej kanalizácie


Všetci producenti splaškových vôd, ktorí produkujú splaškové vody v časti obce, kde je vybudovaná obecná kanalizácia, sú povinní napojiť sa na hlavný zberač kanalizačného potrubia a stavebné práce ohlásiť na obecnom úrade.


                                                      Čl. 11
                                         Záverečné ustanovenia


Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č.52/2012 OZ v Ďurkove dňa 11.12.2012 a účinnosť nadobúda 1.1. 2013.


                                                          Ondrej Valik
                                                          starosta obce

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885137

Úvodná stránka