Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

dodatok č. 1 k VZN 3/2009 TDO

Účinnosť: 1.1.2013

Platné do: 31.12.2017

                                                      Dodatok č. 1
                     k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ďurkov č. 3/2009
                                                  zo dňa 11.12.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurkov sa v súlade s § 6 ods. 1 a  § 11 ods. 4 písm. g./ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 83 ods. 1 a 2, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto dodatku VZN :

                                                              I.
                                                            § 3
                                                 Predmet poplatku za odpady

pôvodný text v paragrafe 3 sa nahrádza nasledujúcim textom:


Predmetom poplatku za odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
Komunálny odpad na území obce sa ukladá do tzv. štandardných nádob, ktorými sú :
110 l zberové kuka nádoby na zber komunálneho odpadu
veľkoobjemové kontajnéry
kontajnery na zber plastových nádob a skla
separovaný zber  /vrecový  spôsob/
Pre držiteľov komunálneho odpadu a jeho zložiek platí interval 1x za dva týždne pre TDO.
        V obci sa realizuje tiež separovaný zber odpadov. Ten sa uskutočňuje kontajnerovým  systémom v nepravidelných intervaloch podľa harmonogramu firmy, ktorá odpad z obce odváža /FÚRA s.r.o./.
   Zber a preprava objemového odpadu sa realizuje podľa potreby prostredníctvom veľkoobjemových kontajnérov, najmenej však 2x ročne.
         Držitelia biologicky rozložiteľného odpadu sú povinný tento odpad prednostne zhodnotiť na vlastnom zariadení.
      Drobný stavebný odpad sa vyváža z obce na základe objednávky /podľa potreby/.
    
                                                                       II.
                                                               § 7 sa mení   
                                                            Sadzba poplatku

pôvodný text v paragrafe 7 sa nahrádza nasledujúcim textom:


Sadzba poplatku na 1 kalendárny rok :
a./ pre domácnosť v rodinnom dome – 12 Eur na osobu a kalendárny rok pri počte osôb 1 až 3
b./ pre domácnosť v rodinnom dome so 4 a viac ako 4 osobami – 48 Eur
c./ u nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu – záhrady, chaty 24 Eur na nehnuteľnosť a  
     obdobie od 1. mája do 30. októbra 
d./ pre podnikateľov – ročne 48 Eur

                                                                    III.
                                                               Účinnosť

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove sa uznieslo na vydaní tohto dodatku k VZN dňa 11.12.2012 uznesením č.51/2012 a tento dodatok VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013. 

                                                                                                                  Ondrej Valik
                                                                                                                  starosta obce
     

 

 

 

 

      
11
    

 


webygroup

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kalendár zberu odpadu


2885224

Úvodná stránka