Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, zriadených na území a mimo územia obce Ďurkov na rok 2013

Schválené: 14.3.2013

Vyhlásené: 15.3.2013

Účinnosť: 15.3.2013

Platné do: 31.12.2017

                                                       O B E C    Ď U R K O V

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Ďurkov


                                           VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
                                                   Obce Ďurkov č. 1/ 2013
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení zriadených na území   a mimo územia obce Ďurkov na rok 2013.
                                                                       § 1
                                                              Predmet úpravy

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť podmienky, výšku
     a účel  poskytnutia  finančných  prostriedkov  a spôsob  ich použitia  na mzdy a prevádzku:
 
     a) -  materskej  školy, školského klubu detí, centra  voľného  času a   zariadenia            školského 
               stravovania  v     zriaďovateľskej   pôsobnosti   obce   Ďurkov,   ktoré   sú   na   

            základe rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
            zaradené do siete škôl   a školských zariadení,
     b) -  centier   voľného   času   zriadených  na území inej obce (mesta), ktoré sú do  

            zaradené  siete škôl a  školských  zariadení  a   ktoré navštevujú   deti  vo veku od 5

            do 15 rokov  trvalým pobytom v obci Ďurkov.

2.  Obec Ďurkov poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl a školských
     zariadení formou dotácie.

                                                                        § 2
                                                                Príjemca dotácie
1.  Príjemcom dotácie je:
      a)  Materská škola Ďurkov,
      b)  školské zariadenia pri Základnej škole Ďurkov:   - Školský klub detí
                                                                                    - Školská jedáleň
     c)  zriaďovateľ  centra voľného času, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení
          ak o dotáciu požiada.

 

                                                                        § 3
                                                   Podmienky poskytovania dotácií

1.  Školy a školské zariadenia podľa  § 2 sú povinné poskytovať obci údaje, ktoré majú vplyv
     na poskytnutie   dotácie, t.j.:

- Zriaďovaciu listinu
- Rozhodnutie MŠ SR o zaradení do siete škôl a   školských zariadení

                                                
-  Rozhodnutie o prijatí žiaka/dieťaťa/
-  Menné  zoznamy žiakov a detí, na  ktoré sa dotácia poskytuje
    s   uvedením  dátumu  narodenia  a  adresy  trvalého  pobytu  (okrem zariadenia   školského
    stravovania) najneskôr do 20.septembra bežného roka.

2.  Zariadenie  školského  stravovania  predloží  obci do  20.09. bežného  roka  predpokladaný
     počet  vydaných  hlavných  jedál a vydaných  doplnkových  jedál  na príslušný    

     kalendárny rok.
3.  Finančné   prostriedky pre  centra  voľného  času  obec   Ďurkov   poskytne   len  na deti 

     s  trvalým pobytom   na   jej   území   a   to   na  základe   Zmluvy   uzavretej medzi 
     obcou a   zriaďovateľom  centra voľného času,ktorý o dotáciu  požiada.  
     Návrh  zmluvy  je prílohou   č. 2 tohto  VZN.
     Obec poskytne dotáciu na to isté dieťa iba pre jedno centrum voľného času.


                                                                       § 4
                                                             Výška a účel dotácie

1.  Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdu a prevádzku na dieťa materskej školy,
      školského   klubu   detí,   centra   voľného   času   a zariadenia    školského   stravovania
      v   zriaďovateľskej   pôsobnosti obce Ďurkov   je   stanovená   v prílohe  č. 1 tohto VZN.

2.  Dotácia   pre   dieťa     centra  voľného času zriadeného inou obcou /mestom/ je určená vo
     výške  88 % z dotácie na dieťa  centra voľného času v zriaďovateľskej   pôsobnosti obce
     Ďurkov.  Jej výška je uvedená v  prílohe č. 1 tohto VZN.

3.  Prijímateľ dotácie   je povinný   použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových
     nákladov a pri jej   použití   je povinný   zabezpečiť hospodárnosť,  efektívnosť a účinnosť
     nakladania  s verejnými finančnými prostriedkami.

4.  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.decembra kalendárneho roka, je príjemca
      povinný   nevyčerpanú   časť dotácie   vrátiť   na   účet   obce   Ďurkov do 31.decembra
      kalendárneho roka.

 


                                                                § 5
                                             Kontrola použitia dotácie a sankcie

1.   Obec  Ďurkov ako poskytovateľ dotácie je oprávnená vykonávať kontrolu hospodárenia
      s    finančnými   prostriedkami   a kontrolu    efektívnosti  a  účelnosti ich využitia v sídle
      prijímateľa. Výkonom   kontroly nie sú dotknuté oprávnenia   iných kontrolných   orgánov,ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov
      .

2.   Pre   účely   kontroly  je   príjemca  dotácie   povinný  umožniť obci vykonanie kontroly
      dodržiavania   podmienok  podľa tohto VZN a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené
      osoby   vstup do objektov,   ktoré   súvisia s predmetom kontroly a predloženie všetkých
      požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou.
      
3.   V prípade   porušenia finančnej disciplíny prijímateľom   sa poskytuje  podľa § 31 zákona
      č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a  doplnení    

     zákonov v znení neskorších predpisov.niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

                            
        

                                                               § 6
                                            Termín a spôsob poskytnutia dotácie

1.   Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 písm. a) a b) dotáciu mesačne maximálne vo výške
      1/12   schváleného   rozpočtu   obce   Ďurkov  podľa  preukázateľných  potrieb  príjemcu 
      najneskôr  25. deň v mesiaci.

2.   Obec poskytne centru voľného času podľa § 2 písm. c)  po podpise zmluvy o poskytnutí
      dotácie .

3.   V   prípade   potreby, resp.   nevyhnutnej   alebo havarijnej situácie môže obec poskytnúť
      zálohovo   aj   vyššiu   sumu,  ako   je uvedené v prílohe č.1 tohto VZN,   na    preklenutie
      časového nesúladu. Túto potrebu musí prijímateľ preukázať. 
  

                                                               § 7
                                                Záverečné ustanovenia

1.  Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdu a prevádzku  škôl a školských
     zariadení uvedených v tomto VZN sa vzťahujú príslušné právne  predpisy.

2.  VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce  Ďurkov uznesením č.  5/2013 
     zo dňa  14.03.2013.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15.03.2013.

4.  Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje  VZN č.3/2011   zo dňa 15.12.2011 .


                                                                                                         Ondrej Valik
                                                                                                        starosta obce


                                                              Príloha č. 1

                 k VZN obce Ďurkov č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení zriadených na
                                   území a mimo územia obce Ďurkov na rok 2013.


Určenie výšky dotácii :

Prognóza výšky výnosu dane pre obce na rok 2013                                                353.948,00 €
Prepočítaný počet žiakov                                                                                        2.509,30
Výška fin. prostriedkov z výnosu dane na jedného žiaka
podľa  nar. vlády SR č. 668/2004 Z. z.                                                                           40 %


 Výpočet:                            0,40  x  353.948,00  :  2.509,30   =  56,42 € na 1 žiaka


Výška dotácii pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení prepočítaná  podľa koeficientov z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. :


 Výpočet:                koeficient    x      56,42    =     výška dotácie

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti   obce   Ďurkov   na   rok   2013   a  výška dotácie  na žiaka  centra voľného času:

 

 Kategória školy a

 školského zariadenia          Koeficient z prílohy č. 3

                                      nar. vlády SR č. 668/2004  

 Výška dotácie pre školy  a školské zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

                                                                                                            Výška dotácie pre 

                                                                                                                   CVČ 88 %
Dieťa materskej školy             27,3                        1.540,26 €
Žiak školského klubu detí         1,6                              90,27  €
Žiak centra voľného času        1,1                              62,06  €                        54,61 €
Potenciálny stravník - žiak ZŠ     1,8                          101,55 €

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885112

Úvodná stránka