Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN č.1 zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Schválené: 13.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2017

    Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove v zmysle §6, odst.1, §11,odst.5, písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto

 

 

                                                        

 

 

                                V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 

 

                                                                    č. 1

 

 

                        o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

                                   dochádzky  v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je

                                                          obec  ĎURKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené v Ďurkove, dňa 30.11.2015

 

Schválené v Ďurkove, dňa 15.12.2015

 

Nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Čl. 1

                                              Úvodné ustanovenia    

  

      (1)   Obec je zriaďovateľom Základnej školy v Ďurkove, 044 19 Ruskov.
 

       (2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v  školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

    

      (3)  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

 

                                                   Čl.2

                           Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 

     (1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

    (2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch : od 1. apríla   do  30. apríla  , ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(Nová právna úprava od. 01.01.2016 -posúva termín zápisu detí do 1. ročníka)

    (3) Zápis sa vykoná v Základnej škole v Ďurkove   v čase od 13.00 hod do 16. hod. počas  pracovných dní v miestnosti určenej vedením školy.

    (4) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :

- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,miesto narodenia, národnosť,štátne občianstvo , trvalé bydlisko dieťaťa,

-    meno a prizvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

(5) Zákonný zástupca môže dieťa zapísať iba na jednu školu.

 

                                                       Čl. 3 

                                         Sankcia

 

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 331,93 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

 

 

 

 

                                                      Čl. 4

                             Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  obce Ďurkov.

 

 

 

 

 

                                                                                  Ondrej Valik

                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885153

Úvodná stránka