Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN č.6 - ochrana životného prostredia a verejného poriadku

Schválené: 13.12.2015

Vyhlásené: 30.11.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2017

 

 Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove v zmysle 6 a 11, ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov o obecnom zriadení vydáva toto

 

                                                           

 

 

                                        V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e

 

 

                                                              č. 6/2015

 

 

 

                             zabezpečenie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Vyvesené v Ďurkove, dňa  30.11.2015

 

Schválené v Ďurkove, dňa 13.12.2015

 

Nadobúda účinnosť,  dňa  01.01.2016

.

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Článok 1.

                                                   Úvodné ustanovenie

 

1/ Toto nariadenie sa vzťahuje na občanov obce, družstevné a spoločenské organizácie, školské zariadenia a iné osôby vykonávajúce činnosť na území obce na základe povolenia obecného  úradu, alebo v zmysle zákona SNR č. 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov.

2/ Účelom nariadenia je stanoviť zásady pre zabezpečenie ochrany verejného poriadku, ochranu a tvorbu životného prostredia s dôrazom na preventívu.

3/ Cieľom vydania nariadenia je zabezpečiť ochranu a tvorbu zdravého a estetického životného prostredia a dobrých medziľudských vzťahov.

 

 

                                                            Článok 2.

                                                      Predmet ochrany

 

Predmetom ochrany sú verejné priestranstva obce /miesta slúžiace verejnému užívaniu/ miestne komunikácie, cesty, chodníky, mosty, rigoly, periferné časti obce, verejný potok, obecný cintorín, areál MŠ a ZŠ, okolie prevádzky COOP Jednota, obecný park , areál MŠK Ďurkov a všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu.

 

 

                                                            Článok 3.

                         Formy ochrany verejného poriadku a životného prostredia

 

1/ udržiavanie čistoty

2/ udržiavanie poriadku

3/ predpriestupkové konanie /pohovor/

4/ priestupkové konanie a sankčný postih

 

 

                                                            Článok 4.

                                    Formy tvorby životného prostredia

 

1/ výsadba a ozeleňovanie plôch verejných priestranstiev

2/ udržiavanie a ošetrovanie zelene

3/ zriaďovanie a udržiavanie priestorov na oddych a odpočinok

4/ výstavba obecnej kanalizácie a čističky /príprava/

 

 

                                                            Článok 5.

                                    Zásady udržiavania čistoty a poriadku

 

V záujme zdravia občanov a pre ochranu životného prostredia sa :

 

A/ z a k a z u j e

      ---------------

a/ znečisťovanie verejných priestranstiev - skládkami materiálu, splaškami, chemikáliami, inými tekutinami a odpadom

b/ znečisťovanie obecného potoka - vypúšťaním splaškov, umývaním áut, hádzaním akýchkoľvek vecí

c/ znečisťovanie rigolov močovkou a odpadom

d/ znečisťovanie komunikácií - dobytkom, dopravnými prostriedkami

 

2/ parkovanie nákladnými a osobnými dopravnými prostriedkami na verejných zelených priestranstvách

 

3/ vypúšťanie hydiny a psov na ulicu

 

4/ poškodzovanie verejnej zelene a zelene občanov, prostriedkov na odpočinok, informačné tabule, verejné osvetlenie,  autobusových čakárni a cestovných poriadkov

 

5/ výrub stromov vo verejnej zeleni i na súkromných pozemkoch

 

6/ uskladňovať akýkoľvek materiál na verejných priestranstvách  bez súhlasu obce

 

Náklady vynaložené na odstránenie škody uhradí ten, kto ju zavinil, v prípade maloletých detí a občanov zbavených svojprávnosti ich zákonní zástupcovia. Voči vinníkovi sa zavedie priestupkové konanie.

Výnimky z článku 5 môže udeliť obecné zastupiteľstvo a starosta obce občanovi a organizácii na základe písomnej žiadosti uplatnenej na obecnom úrade v odôvodnenom zvlášť nevyhnutnom prípade :

 

- pri uložení stavebného a iného materiálu na verejnom priestranstve

narušenie verejnej komunikácie a verejného priestranstva pri realizácií prípojok a odstraňovaní porúch na prípojkach s tým, že obecný úrad je oprávnený nariadiť urýchlenie prác na frekventovanej komunikácií

- pri zriadení dočasnom lunaparku a inej atraktivity

 

B/ Povinnosť majiteľov domov a záhrad

     ---------------------------------------------

1/ Konáre stromov, kríkov alebo iných rastlín vyčnievajúcich na chodník a ulicu obstrihať do výšky 2,5 m a konáre prerastajúce plot. Tiež živé ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nenarušovali cestnú premávku. Stromy pod elektrickým vedením musia byť upavené tak, aby nezasahovali do vedenia.

2/ Dbať na to, aby stromy boli vysadzované vo vzdialenosti 2 m od medze a aby konáre nepresahovali na nehnuteľnosť  suseda, ani sa nedotýkali jeho nehnuteľnosti.

 

 

 

 

                                                            Článok 6.

                                                        Tvorba zelene

 

1/ tvorba zelene je zosúladená s programom rozvoja obce

2/ tvorbu verejnej zelene zabezpečuje obecný úrad za súčinnosti  so spoločenskými organizáciami obce a občanmi na nákady obce.

3/ tvorbu a udržiavanie zelene pred domami, predzáhradky, záhradky, záhony zabezpečujú občania svojpomocne s cieľom prispieť k zveľaďovaniu a skrášľovaniu obce

4/ zásahy do zelene obce alebo občana možno len s ich súhlasom

 

Povolenie na výrub stromov vydáva Obecný úrad Ďurkov.

 

 

                                                            Článok 7.

                                    Povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti

 

1/ veterinárnému stredisku majú byť odovzdaní psy :

 - nájdení, túlaví, ktorí ostali po majiteľoch

 - určení na odňatie alebo odstránenie

 - určení k pozorovaniu pre pohryzenie osôb

2/ zneškodňovanie psov - podľa okolnosti môže veterinár rozhodnúť o likvidácií psa. Náklady s likvidáciou znáša chovateľ, ktorý zabezpečí odstaránenie zvieraťa do zberne kafilérie, alebo výnimočne zakopaním. Psa nie je dovolené zakopať v blízkosti obytných domov a verejných priestranstiev - len na mieste určenom.

 

 

                                                            Článok 8.

                                   Zvláštne ustanovenie pre chovateľov včiel

 

 

1/ Včelie úle majú byť od susedných nehnuteľností vzdialené 4 m, od verejných komunikácií 10 m.

2/ Škodu spôsobenú včelami je povinný uhradiť v zmysle všeobecných predpisov chovateľ včiel.

 

 

                                                            Článok 9.

                           Využívanie prostriedkov verejnej informovanosti

 

 

1/  vyvesovanie  a   vylepovanie   plagátov  a   oznamov  je   možné  na   informačnej   tabuli   pri

autobusovej čakárni SAD

2/ k zverejneniu verejnej informácie možno využiť na povolenie formu verejného rozhlasu

 

 

                                                            Článok 10.

                                       Vykonávanie stavebných prác

formou výstavby, prístavby, rekonštrukciou a drobných stavieb možno len na základe povolenia obce Ďurkov.

 

 

 

                                                            Článok 11.

                                                Poplatok za verejný vodovod

Poplatky sa účtujú na základe skutočne odobratého množstva vody v m3. Cena vody na príslušný rok sa určí podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. l./ a m./ zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 a §9 výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27.6.2007 č. 3/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom.

 

 

                                                             Článok 12.

                                                          Nočný pokoj

 

1./  Čas nočného pokoja  na celom území obce je stanovený od 22.00 do 6.00 hod.

2./ Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nadmieru primeranú pomerom.

3./   Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka

a./ uskutočnenia akcií a podujatí /najmä kultúrnych, športových, hudobných a pod./ organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce

b./ úpravy komunikácií, čistenie, zimná údržba komunikácií a odstrańovanie havárií inžinierskych sietí

 

 

                                                            Článok 13.

                                  Spoločné a záverečné ustanovenia

 

                                                      Kontrolná činnost

 

1/ Je povinnosťou každého občana - obyvateľa obce upozorniť,  resp. oznámiť obecnému úradu každé porušenie ustanovení nariadenia

2/ Kontrolu VZN vykonávajú :

a/ starosta obce

b/ komisia životného prostredia obecného úradu

c/ komisia na ochranu verejného poriadku

d/ poslanci obecného zastupiteľstva

3/ Za porušovanie ustanovení bude občan, alebo jeho právny či zákonný zástupca organizácie postihnutý  v  zmysle  zákona  SNR  č.  372/1990  Zb.  o  priestupkoch   v   znení neskorších zmien a doplnkov.

4/ Za porušenie tohto VZN môže FO i PO starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a/ a b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638 Eur.

 

                                                         Článok 14.

                                                  Zrušovacie ustanovenia

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa stanovujú zásady na zabezpečenie ochrany životného prostredia a verejného poriadku  sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2009 zo dňa 15.12.2008.

 

 

 

                                                           Článok 15.

                                               Záverečné ustanovenia  

1/ VZN je po celý rok k nahliadnutiu na OcÚ Ďurkov

2/ Akékoľvek výnimky a nariadenie povoľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

                                                                                               Ondrej Valik

                                                                                               starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885172

Úvodná stránka