Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN č.7 - pravidlá o určovaní poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Ďurkov

Schválené: 13.12.2015

Vyhlásené: 30.11.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2017

 

 

    Obec Ďurkov v súlade s ustanovením§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva toto

 

 

 

                                                           

                                 V š e o b e c n e  z á v ä z n  é   n a r i a d e n i e

                                                          č. 7 / 2015

                o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty     Ďurkov                                          

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené v Ďurkove, dňa :  30.11.2015

 

Schválené v Ďurkove, dňa: 13.12.2015

 

Nadobúda účinnosť, dňa   : 01. 01. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 1

    Vymedzenie pôsobnosti

 

     Toto  všeobecne  záväzne  nariadenie  /ďalej  len  nariadenie/  upravuje  pravidlá zostavovania

     poradia uchádzačov o nájomné byty určené na  riešenie bývania obyvateľov obce a všeobecné

     podmienky  prenajímania najomných bytov.

 

 § 2

 Zostavovanie poradovníkov

 

1./Obec zostavuje poradovníky osobitne vytvorené podľa účelového  určenia bytov, do ktorých 

    sú uchádzači zaraďovaní na základe  zhodnotenia ich začlenenia do spoločnosti.

2./Obec vedie poradovníky na byty určené na bývanie

 a./ pre dôchodcov podľa osobitného nariadenia

 b./ pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 c./ pre osamelých rodičov s deťmi v krízových životných  situáciách

 d./ pre spoločenský ťažko adaptabilné osoby

 e./ pre ďalšie sociálne skupiny, ak má na to obec vytvorený  bytový fond

 f./ osôb, ktoré zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnické alebo ekonomicko-sociálne 

      potreby obce.

 

 § 3

 Podmienky pre zaradenie do poradovníka

 

1./ Do poradovníka na pridelenie nájomného bytu môže byť zaradený uchádzač :

 a./ ktorý nemá vlastné bývanie, ak si takýto stav nezavinil,

 b./ má trvalý pobyt na území obce viac ako päť rokov,

 c./ spĺňa ďalšie podmienky, ak sú určené osobitným predpisom obce, pre príslušný druh 

      nájomných bytov.

2./ Podmienky podľa ods.1 sa nevzťahujú na uchádzača o zaradenie

    do poradovníka na byty podľa § 2 ods. 2 písm.f/.

3./ Na pridelenie bytu, na ktorý bola poskytnutá štátna dotácia  alebo štátny príspevok, musí

     uchádzač, okrem ostatných  podmienok, spĺňať aj podmienky určené príslušným ústredným 

     orgánom štátnej správy pre takéto byty v jeho vnútornom  predpise a v zmluve s obcou o

      poskytnuti štátnej dotácie alebo štátneho príspevku.

4./ Do poradovníka na pridelenie nájomného byty nemôže byť  zaradený uchádzač, ktorý je

     osamelou osobou odkázanou na  poskytovanie sústavnej osobitnej starostlivosti.

5./ Uchádzač o zaradenie do poradovníka na nájomné byty musí  predložiť písomnú žiadosť ku

     ktorej priloží doklady  preukazujúce skutočnosti, ktoré ho opravňujú na zaradenie do

     prislušného poradovníka a ďalšie náležitosti požadované  príslušnou obcou. Na nepreukázané

     údaje sa neprihliada.  Uchádzač je povinný bezodkladne oznámiť všetky nové aj zmenené 

     skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho nárok na zaradenie  do poradovníka.

 

 

 

                                                                           § 4

                                                  Zaraďovanie do poradovníka

 

1./ Po predložení potrebných dokladov a po zhodnotení jeho  začlenenia do spoločnosti, je

     uchádzač zaradený do poradovník na ten druh bytu, ktorý najviac zodpovedá jeho sociálnym

     pomerom a potrebám.

2./ Do poradovníka nebude zaradený uchádzač, ktorý nespĺňa  stanovené podmienky pre žiaden  

     druh bytov poskytovaných obcou.

3./ V prípade, že u čakateľa dôjde k dodatočným zmenám v osobných  pomeroch, môže byť na

     svojú žiadosť preradený do poradovníka  na iný druh bytu, ak spĺňa podmienky určené pre

     tento druh  bytu.

4./ Z poradovníka bude vyradený čakateľ u ktorého došlo k zániku  podmienok, na základe

     ktorých bol do poradovníka zaradený.

 

                                                                        § 5

                                                       Zostavovanie poradovníka

 

1./ Poradie čakateľov určí komisia /§ 6 ods.1/ podľa rozsahu  spĺňania kritérií určených pre

     príslušný druh bytu.

2./ Ak po vyhodnotení čakateľov na byty príslušného druhu bude  viac rovnocenných čakateľov

     komisia určí ich poradie podľa dňa  podania žiadosti a prideleného evidenčného čísla v

     doručovni  obce.

 

                                                                       § 6

                                            Pridelenie nájomného bytu do nájmu

 

l./  Výber čakateľa na uvoľnený nájomný byt podľa príslušného  poradovníka posudzuje osobitná

     komisia menovaná na tento úče starostom obce, zložená z poslancov obecného zastupiteľstva,

     zamestnancov obce Ďurkov, zástupcov správcu príslušných bytov,   prípadne   ďalších osôb s

     potrebnými odbornými znalosťami v  danej oblasti.

2./ Komisia zhodnotí aktuálne spĺňanie podmienok čakateľov a  vyberie čakateľa, ktorý je prvý v

      poradovníku na príslušný  druh bytu.

3./ Vo výnimočnom prípade, ak sú k tomu  mimoriadne naliehavé a  vážne dôvody a nedôjde k

     vážnemu  poškodeniu  záujmu  čakateľa,  ktorý  je  v  poradí, môže byt pridelený čakateľovi,

      ktorý nie  je prvý v poradí.

 

                                                                

 

 

 

                                                                             § 7

                                                                 Nájomná zmluva

 

1./ Nájomnú zmluvu s vybraným čakateľom uzatvára obec.

2./ Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Ak sa prenajíma  byt, na ktorý je táto podmienka

     viazaná vnútorným predpisom  ústredného orgánu štátnej správy alebo zmluvou podľa § 3 

     ods.4, alebo byt, u ktorého je to potrebné vzhľadom na jeho  účelové určenie.

3./ Prenajímateľ je povinný v nájomnej zmluve určiť podmienky  nájmu, zohľadňujúce všetky

     aspekty vzťahujúce sa na príslušny  druh bytu, dom v ktorom sa byt nachádza, účel bývania,

     ktorý  zabezpečuje. Ako aj na sociálne pomery a potreby ostatných  nájomníkov.

 

 

 

 

                                                                            § 8

                                                           Povinnosti správcu bytov

 

1./ Správca nájomných bytov je povinný plniť povinnosti správcu,  vyplyvajúce zo všeobecne

     záväzných právnych predpisov obce  Ďurkov.

2./ Správca nájomných bytov vydáva domový poriadok, ktorý okrem  všeobecných podmienok

     užívania, určuje aj osobitné podmienky  užívania podľa príslušného druhu bytu.

3./ Správca nájomných bytov robí včas všetky úkony, potrebné pre  zabezpečenia práv a

     povinnosti viažucich sa na spravované  byty, vrátane ukončenia nájmu dohodnutého na dobu

     určitú a  ukončenia nájmu ak nájomca byt neužíva riadne, porušuje  podmienky bývania 

     určené  nájomnou zmluvou, domovým poriadkom  či všeobecne záväzným právny predpisom

     a pod.

 

                                                                         § 9

                                                                   Účinnosť

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce Ďurkov.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                     Ondrej   Valik                        

                                                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom  v Ďurkove dňa :  13.decembra 2004

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885152

Úvodná stránka