Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN č.8 -Územný plán obcí Ďurkov, Olšovany, Svinica

Schválené: 13.12.2015

Vyhlásené: 30.11.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2017

           Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove v zmysle §6, odst.1, §11,odst. 4, písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vo väzbe na §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva toto

     

 

 
                                                 Všeobecne záväzné nariadenie   
 
 
                                                             č. 8 /2015
  

k záväzným častiam Územného plánu  obcí Ďurkov,  Olšovany, Svinica  (ÚPN-O) v rozsahu riešenia obce  Ďurkov             .

 

 

 

 

                                                              Čl. 1

Predmetom dane tohto všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečenie dokumentu pre riadenie územnej a koncepčnej činnosti a taktiež pre stanovenie regulatívov a limitov využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj obce v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnoplánovacej dokumentácii a stavebného poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

1.Vyhlasuje sa záväzná časť ÚPN–O obcí Ďurkov, Olšovany, Svinica v rozsahu riešenia obce Ďurkov.
 
2.Záväznou časťou sa
a)vymedzujú zásady a regulatívy územného rozvoja uvedené v prílohe č. 1 v časti II/A,
b)určujú sa verejnoprospešné stavby uvedené v prílohe č. 1 v časti II/B.
                    
 

 

 

 

 
Vyvesené v Ďurkove, dňa 30.11.2015
 

Schválené v Ďurkove, dňa 13.12.2015

 

Nadobúda účinnosť, dňa 01.01.2016

 

 

                                                                                        Ondrej Valik

                                                                       starosta obce Ďurkov

 

Príloha č.1

Z Á V Ä Z N Á   Č A S Ť

 

Územného plánu obcí Ďurkov, Olšovany, Svinica

v rozsahu riešenia obce Ďurkov

 

I. časť

 

     Toto nariadenie vymedzuje záväzné časti ÚPN–O obcí Ďurkov, Olšovany, Svinica v rozsahu riešenia obce Ďurkov, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Ďurkove č. 19/13/2008 zo dňa 15.12.2008.

            Záväzné regulatívy ÚPN–O obcí Ďurkov, Olšovany, Svinica, platia pre administratívno-správne územie obce Ďurkov.

 

II. časť

            Pri riadení funkčného využitia, priestorového usporiadania a rozvoja  obce Ďurkov je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy:

 

          A.  ZÁSADY A Regulatívyúzemného rozvoja

 

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania funkčného využívania územia:

priestorové a funkčné usporiadanie obce riadiť v súlade so schválenou nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z. a následne schválenými zmenami a doplnkami 2004, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č.2/2004 z 30. augusta 2004.

v záujme dodržania merítka a charakteru zástavby obce nepripustiť výstavbu budov s nadmerným stavebným objemom s viac ako dvomi nadzemnými podlažiami a využitím podkrovia u rodinných domov au budov občianskeho vybavenia a bytových domov s tromi nadzemnými podlažiami a využitím podkrovia,

vývoj funkčného členenia územia obcí usmerňovať podľa výkresu č. 5 „Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“

skvalitňovať plochy verejnej zelene na plochách podľa výkresu č. 5 „Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“

pre výstavbu rodinných domov prednostne využívať prieluky, v ďalšom poradí navrhované obytné súbory rodinných domov, pričom je potrebné vychádzať z požiadaviek stavebníkov – vlastníkov pozemkov,

chrániť priestory územnej rezervy obytných súborov podľa výkresu č. 5 „Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“

vytvoriť podmienky pre zmenu funkčného využitia poľnohospodárskych dvorov pre nezávadnú výrobu, resp. pre agroturizmus.

 

2. Zásady a regulatívy pre plochy bývania (rodinné a bytové domy):

výstavbu nových rodinných domov uskutočňovať na plochách pre tento účel určených územným plánom podľa výkresu č. 5 „Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“ a to vo voľných prielukách, alebo v súboroch rodinných domov,

výstavbu rodinných domov, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy, podmieniť splnením týchto regulatívov:

rodinné domy môžu byť samostojace alebo dvojdomy,

počet podlaží, maximálne dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie,

garáž budovať ako súčasť rodinného domu alebo na jeho pozemku, alebo na pozemku zabezpečiť najmenej jedno parkovacie miesto,

pri vytyčovaní stavieb dodržať jednotné stavebné čiary,

na pozemkoch rodinných domov je povolený chov drobných hospodárskych zvierat v množstve zodpovedajúcom vlastnej potrebe obyvateľov domu,

na pozemkoch rodinných domov je možné vykonávať podnikateľské činnosti (obchod, služby, drobné remeslá) bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.

 

Zásady a regulatívy pre plochy občianskeho vybavenia (základné a špecifické občianske vybavenie):

            3.1.     chrániť územie pre výstavbu priemyselného parku - geotermálneho areálu, všetkých jeho funkčných zložiek t.j. geotermálneho centra, skleníkového hospodárstva, zábavného centra (aquapark), golfového areálu a rýchleného chovu rýb.

3.2.      chrániť územia pre výstavbu zariadení občianskeho vybavenia v lokalitách podľa výkresu č. 5 „Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“,

3.3.     pre umiestnenie zariadení občianskeho vybavenia prioritne využívať pozemky vo vlastníctve obce, alebo Slovenského pozemkového fondu a obce.

 

 

 

4. Zásady a regulatívy pre športové plochy:

chrániť územia pre výstavbu zariadení športu v lokalitách podľa výkresu č. 5„Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“,

na plochách športu pripustiť len výstavbu zariadení slúžiacich športu, hromadnému ubytovaniu a občerstveniu.

 

Zásady a regulatívy pre plochy zariadení poľnohospodárskej výroby:

5.1.      vytvárať podmienky využitia poľnohospodárskych dvorov, resp. ich časti pre zariadenia vidieckeho turizmu,

5.2.      zvýšiť a skvalitniť estetickú úroveň a ozeleniť existujúce areály poľnohospodárskych dvorov a priľahlých území,

5.3.      poľnohospodársku výrobu, najmä počet hospodárskych zvierat regulovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu hygienickej ochrany plôch pre bývanie.

 

6. Zásady a regulatívy pre plochy zariadení výroby a skladov:

nepripustiť technológie výroby a skladovania s negatívnym vplyvom na okolité funkčné plochy,

dbať na zariadenia a údržbu vnútroareálovej zelene verejných a výrobných zariadení.

 

7. Zásady a regulatívy pre rekreáciu a cestovný ruch:

vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na báze využitia geotermálnej vody a ďalších prírodných daností,

vytvárať podmienky pre vybudovanie priemyslu cestovného ruchu, a zariadení rekreácie v  lokalitách geotermálneho areálu podľa výkresu č. 5„Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“.

 

8. Zásady a regulatívy pre verejné dopravné a technické vybavenie územia:

chrániť územie pre výstavbu diaľnice D-1,

chrániť územie pre vybudovanie siete obslužných a prístupových komunikácií vyznačených vo výkrese č. 5 „Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“,

dodržať kategorizáciu siete obslužných a prístupových komunikácií v obci vyznačenú v grafickej časti dokumentácie územného plánu,

chrániť plochy pre výstavbu parkovísk v priemyselnom parku – geotermálnom areáli vyznačené vo výkrese „Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie“,

zachovať existujúce vstupy (cesty) do lesných porastov,

chrániť vodné zdroje nachádzajúce sa na území obce

chrániť plochu pre výstavbu vodojemu V = 150 m3 v Ďurkove, podľa znázornenia vo výkrese č.6 „Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo“,

chrániť koridory trás zásobovacích a výtlačných vodovodných potrubí skupinových vodovodov podľa výkresu č. 6 „Verejné technické vybavenie– vodné hospodárstvo“,

chrániť koridory trás hlavných zberačov kanalizačnej siete a koridory trás nadväzujúcich uličných stôk podľa výkresu č. 6 „Verejné technické vybavenie– vodné hospodárstvo“,

chrániť nezastavaný a neoplotený koridor manipulačného priestoru pozdĺž všetkých vodných tokov o šírke 6 m v zastavanom území a 10 m mimo zastavaného územia,

chrániť územia pre úpravu vodných tokov podľa výkresu č. 6 „Verejné technické vybavenie– vodné hospodárstvo“,

vytvárať podmienky pre rekonštrukciu transformovní 22/0,4 kV podľa výkresu č. 7 „Verejné technické vybavenie - energetika“,

chrániť plochu pre výstavbu transformovní 22/0,4 kV v Ďurkove T4 a T5,

chrániť koridory trás pre rozšírenie STL rozvodov plynu podľa výkresu č. 7 „Verejné technické vybavenie - energetika“,

rešpektovať trasy teplovodov ktoré majú územné rozhodnutie podľa výkresu č. 7 „Verejné technické vybavenie - energetika“.

 

Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, ochranu prírody,tvorbu krajiny a udržanie ekologickej stability:

pri činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné vykonať záchranný výskum, o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad Košice,

pri územnom a stavebnom konaní všetkých stavieb navrhovaných v území kde sa nachádzajú evidované archeologické náleziská vyžiadať stanovisko, alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice,

pri územnom a stavebnom konaní väčších stavieb a líniových stavieb vyžiadať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice,

chrániť a zveľaďovať plochy verejnej zelene, najmä verejné parky,

rozvojom rekreačnej funkcie neredukovať plochy lesného fondu a plochyexistujúcej zelene okolo vodných tokov,

vytvárať v častiach katastrálnych území s vyšším stupňom zornenia podmienky pre rozčlenenie krajiny postupnou výsadbou zelene okolo poľných ciest, potokov a na hraniciach jednotlivých blokov pozemkov,

v maximálnej možnej miere zachovať súčasný stav vodných tokov vrátane brehovej vegetácie,

zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb, prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov,

v nadväznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť, z prvkov územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území, prípadne povoliť len extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov,

rešpektovať pri organizácií, využívaní a rozvoji územia jeho prírodné danosti najmä v osobitne chránených územiach, prvkoch územného systému ekologickej stability, v územiach patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území a ich využívanie zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny,

výsadbou ochrannej zelene realizovať začlenenie budúcej diaľnice D-1 do krajiny a elimináciu jej nepriaznivých vplyvov na ekologickú stabilitu a obraz krajiny,

dotvoriť regionálne biokoridory Svinického potok a potoka Olšava,

pri všetkých činnostiach vo vyčlenených územiach NATURA 2000 (SKCHVÚ 025 Slanské vrchy) zabezpečiť podmienky pre zachovanie priaznivého stavu biotopov pre vtáky európskeho významu a biotopov sťahovavých vtákov, pre ktoré boli územia vyčlenené.

zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové územia s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobo priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných ekosystémov.

 

10. Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie:

zabezpečiť vybudovanie, resp. dobudovanie vodovodu, odkanalizovania ačistenie odpadových vôd

zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení v geotermálnom areáli (eliminácia záplav spôsobených prívalovými vodami Svinického potoka prehĺbením koryta a vegetačným spevnením brehov),

zabezpečiť výsadbu ochrannej zelene okolo diaľnice D1,

zabezpečiť výsadbu ochrannej zelene medzi preložkou cesty II/576 a pozemkami na výstavbu obytných domov v obci Ďurkov,

zabezpečiť výsadbu ochrannej zelene medzi jednotlivými funkčnými celkami geotermálneho areálu a po ich obvode,

pri dopĺňaní zelene a pobrežnej vegetácie voliť také drevinové zloženia, ktoré zodpovedá pôvodným druhom,

dodržať ochranné a bezpečnostné pásma:

Ochranné pásma podľa osobitných predpisov

Navrhovaná diaľnica D-1, po oboch stranách diaľnice 100 m kolmo od osi priľahlej vozovky diaľnice,

cesta I. triedy č.50 , od osi vozovky 50 m na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce,

cesta II. triedy č. 576, 25 m od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce,

cesty III. triedy č. 050196 a č. 05019820 m od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce.

vzdušné elektrické vedenia 22 kV, 10 m na každú stranu od krajného vodiča,

VTL plynovod 20 m na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo),

STL plynovod 10 m na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo) na voľnom priestranstve a v nezastavanom území,

pripravovaný primárny rozvod tepla mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m.

Ostatné ochranné pásma funkčných plôch (plošných zariadení):

verejný cintorín50 m od oplotenia,

poľnohospodárske dvory v závislosti od počtu hospodárskych zvierat minimálne150 m od budov na ustajnenie zvierat,

B.   ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

            Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k  pozemkom a stavbám obmedziť. Ako verejnoprospešné stavby v riešenom území sa stanovujú:

diaľnica D-1 vrátane diaľničnej križovatky,

sieť obslužných a prístupových komunikácií vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu,

sieť verejných peších komunikácií vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu,

stavba vodojemu V = 150 m3 v Ďurkove,

stavby zásobovacích, výtlačných a skupinových vodovodov,

stavby hlavných zberačov kanalizačnej siete a nadväzujúcich uličných stôk,

rekonštrukcia transformovne 22/0,4 kV v Ďurkove,

stavba transformovne 22/0,4 kV v Ďurkove,

stavby rozšírenia STL rozvodov plynu,

telekomunikačná sieť.


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885154

Úvodná stránka