Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN č.10 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení

Schválené: 13.12.2015

Vyhlásené: 30.11.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Ďurkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6, ods. 2 a ods. 12, písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

                                     

 

                                             Všeobecne záväzné nariadenie

 

 

                                                         č. 10/2015

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Ďurkov.

        

 

 

Vyvesené v Ďurkove, dňa  30.11.2015

 

Schválené v Ďurkove,dňa 13.12.2015

 

Nadobúda účinnosť  dňa :01.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                § 1

                                                      Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Ďurkov, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

 

                                                                 § 2

                                                      Príjemca dotácie    

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je obec Ďurkov za  materskú školu bez právnej subjektivity.

   

 

 

                                                        § 3

                                          Výška a účel dotácie

 

1./ Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená

 

 

Dotácia na dieťa v Materskej škole Ďurkov                      2 100 €

Dotácia na žiaka v Školskej jedálni pri MŠ                          110 €

Dotácia na žiaka v školskom klube pri ZŠ Ďurkov              200 €

 

2./ Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materských škôl so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

3./ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

 

 

 

                                                                § 4

                                     Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne / vo výške 1/12 z dotácie na príslušný kalendárny rok / do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

 

                                                               § 5

                                                Záverečné ustanovenia    

 

Ruší sa VZN č.1 /2013

 

                                                                                      Ondrej Valik

                                                                       


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885161

Úvodná stránka