Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN č.9 - určenie školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ďurkov

Schválené: 13.12.2015

Vyhlásené: 30.11.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2017

        Obecné zastupiteľstvo v ĎURKOVE na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g./  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods.1 zákona596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a      doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva pre územie obce Ďurkov toto                            

                                                       

 

                                     V š e o b e c n e  z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

                                                               č.9 /2015

 

 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ĎURKOV

                                                      

 

 

Vyvesené dňa : 30.11.2015

Schválené dňa : 13.12.2015

 

 

             

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ďurkov .
Školský obvod základnej školy tvorí územie obce Ďurkov.

 

Článok 2
Súvisiace  ustanovenia

 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne plniť povinnú školskú dochádzku žiaka mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

 

2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

3. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

4. Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od  15. januára do 15. februára . Miesto a čas zápisu určí riaditeľ ZŠ.

5. O prijatí žiaka do ZŠ rozhoduje riaditeľ ZŠ v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni.

6.  V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec určí zmenou všeobecného záväzného nariadenia školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

 

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove.
Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy podľa článku 2 ods. 2 vzniká dňom nástupu žiaka do základnej školy.
Oznamovacia povinnosť zriaďovateľa podľa článku 2 ods. 3 vo vzťahu k inej obci vzniká ku dňu nástupu žiaka na príslušnú základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú :

Komisia školstva, športu a mládeže,

Kontrolór obce  Ján Gamrát

 


                                                                                                         starosta obce      

                                                                                                          Ondrej Valik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885169

Úvodná stránka