Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN č.11 - daň z nehnuteľnosti. daň za psa, daň z predajných automatov, daň z nevýherných automatov, daň za užívanie verejného priestranstva

Schválené: 13.12.2015

Vyhlásené: 30.11.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2017

     Obec  Ď u r  k o v   v  súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6,  § 8 ods. 2 a 4,  § 12 ods.  2 a 3,  § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5        zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych  daniach a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady  v znení neskorších predpisov vydáva   

 

                      V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   Ď U R K O V

 

 

                                                             č.11/2015

 

 

o dani z nehnuteľností ,dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné automaty, dani za užívanie verejného priestranstva

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené v Ďurkove, dňa 30.11.2015

 

Schválené v Ďurkove, dňa 13.12.2015

 

Nadobúda účinnosť dňa  01.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      § 1

                                                          Základné  ustanovenie

 

      Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností , dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje  a dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Ďurkov.

 

 

 

                                                       D A Ň   Z   P O Z E M K O V

 

                                                                     §  2

                                                              Základ dane

 

 

     Správca dane ustanovuje na území obce Ďurkov hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za  :

 

 a) ornú pôdu ,chmeľnice, vinice, ovocné sady                                     0,380 € /m2,

 b) trvalé trávne porasty                                                                   0,050 € /m2 ,

 c) záhrady                                                                                     1,860 € /m2

 d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy -           na základe znaleckého posudku

      rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    využívané vodné plochy 

 e) zastavané plochy a nádvoria                                                          1,860 €/m2

 f) stavebné pozemky                                                                     18,580 €/m2  

 g) ostatné plochy /okrem stavebných stavebných pozemkov /              1,860 €/m2

 

 

 

 

 

                                                                  §  3

                                                            Predmet dane

 

1) Predmetom dane z pozemkov sú všetky pozemky na území obce Ďurkov v tomto členení :

 

    a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

    b/ trvale trávne porasty

    c/ záhrady

    d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

        rybníky s chovom rýb a ostané hospodársky využívané vodné  plochy

    e/ zastavané plochy a nádvoria

    f/ stavebné pozemky

    g/ ostatné plochy /s výnimkou stavebných pozemkov/

2) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení vydanom v spojenom územnom a stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.

 

 

 

 

§ 4

Sadzba dane

 

   (1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Ďurkov  ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,  TTP                           0,35 %                      

 b) záhrady                                                                                    0,35 %,

 c) zastavané plochy a nádvoria ,ostatné plochy                                  0,35 %

 d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky                 0,25 %

 e) stavebné pozemky                                                                     0,25 %

 

 

 

                                                     D A Ň   Z O   S T A V I E B

 

                                                                      § 5

                                                             Sadzba dane

 

 

     1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Ďurkov  ročnú sadzbu dane zo stavieb za  každý  začatý m2 zastavanej plochy

a)      0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)      0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na   vlastnú administratívu

c)      0,165 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d)      0,150 € za samostatne stojace garáže

e)      0,200 € za  samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené    alebo používané na tieto           účely postavené mimo bytových domov ,

f)      0,200 € za garáže postavené pod zemou

g)     0,250 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

h)     0,600 €  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu   súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

i)     0,100 € za ostatné stavby .

    

     (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie            

          0, 040 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia                                                        

 

 

 

 

                                                                    §  6  

 

                                                   Platenie a vyrubenie dane

 

    1)  Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne  podľa stavu k 1. januáru príslušného  zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu    spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie §19 ods. 2 zákona o miestnych  daniach.

   2)   Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako  3,00  € nebude vyrubovať ani vyberať.

   3)  Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz – do 15 dní odo dňa nadobudnutia

         právoplatnosti rozhodnutia

   4)   Daň môže daňovník zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu v Ďurkove, alebo

         bezhotovostným prevodom na účet obce.

                                                                 

                                                                  § 7  

                                Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

                                     Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

      (1) Správca dane  od dane z pozemkov a stavieb oslobodzuje:

 

a) pozemky a stavby a nebytové priestory vo vlastníctve a prenájme obce, ktorá je správcom dane,

b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia

    bodov,geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, nadzemné časti zariadení pre

    rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie

    a vykurovacích plynov

d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

e) pozemky a stavby užívané školami a školskými zariadeniami,

f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

g)stavby a pozemky slúžiace na vzdelávanie, na vykonávanie náboženských obradov.

 

     (2)  Správca dane poskytuje zníženie /úľavy/ dane z pozemkov a  stavieb

 

 

-   25 % z daňovej povinnosti   na pozemky a stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým

    zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným    

    postihnutím, ktoré  slúžia na ich trvalé bývanie

 

 

                                                                §  8

                                          Vznik a zánik daňovej povinnosti

                                                 daňové priznanie

 

      1)  Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

       2) Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu   zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

           V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká   prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom        

 nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

 

       3)  Vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník  povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi   dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

       4) Daňové priznanie k  dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi  dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňova povinnosť, v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie  dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností uvedené v § 19 odst. 1)   zákona 582/2004 Z .z.

          Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých   osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa  nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavby, byt a nebytový priestor v bezpodielovom  spoluvlastníctve manželov, v tom prípade priznanie podáva jeden z manželov.

 

       5) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň   si sám vypočítať.

 

       6) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,    je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto  podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.    Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

 

                                                          

                                                     D A Ň   Z A  P S A

 

                                                               § 9

                                                    Sadzba dane za psa           

      1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou, alebo

           právnickou osobou.

      2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti 

          správcovi   dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti .

      3)  Základom dane je počet psov.

      4)  Sadzba dane je 5 €.

                                                                      

 

 

.                                   DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA

 

                                                                § 10

                                              

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného    .priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného     priestranstva.

2) Verejným priestranstvom na účely zákona o miestnej dani sú verejnosti prístupné     

    priestranstvá vo vlastníctve obce                                                                                       3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

 

 

                       

 

 

                                                            § 11

                                               Základ dane a sadzba dane

 

1)Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného    priestanstva v m2 alebo parkovacie miesto.

2)0,03 Eur za užívanie verejného priestranstva za každý začatý deň za 1 m2.

   Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez  vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné    účely.

 

 

 

 

                       

                                      DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

     Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

 

                                                          § 12

                                                     Sadzba dane

 

       1) Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty

   a) 35 € za 1 predajný automat a kalendárny rok,obsahujúci v skladbe ponukaného tovaru     najviac 10 druhov tovaru

   b) 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru

                                  

                                                        § 13

                                                Daňová povinnosť

 

1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania

     prodajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a   

     predložit  obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na

     opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia  

     o počte prevádzkovania  predajných automatov musí obsahovať :

       a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,

       b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,

       c) druh, typ a názov predajného automatu,

       d) obsah skladby ponúkaného tovaru,

       e) miesto umiestnenia predajného automatu.

 

       Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný   úrad obce lehote stanovenej vo výzve.

 

2)  K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady   výrobcu, ktoré  identifikujú predajný automat.

 

 

 

 

                                    DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE     

 

 

                                                         § 14

                                                  Predmet dane    

 

1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo   prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peńažnú výhru a sú     prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti/ďalej len „nevýherné hracie prístroje“/.

2)  Nevýherné hracie prístroje sú :

      a)   elektronické prístroje na počítačové hry,

      b)   mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje    prevádzkuje.

                                                               

                                                         § 15

                                             Základ a sadzba dane

 

         Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:

 

a) sadzba dane je 33 €  ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.    

                                     

 

 

 

                                                         § 16

                                        Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

 

 

                                                          § 17

 

                                          Záverečné ustanovenia

 

     Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č.1/2009 zo dňa 15.12.2008

 

 

 

 

 

                                                                                              Ondrej Valik

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885173

Úvodná stránka