Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

Prevádzkový poriadok - zberný dvor

Schválené: 26.6.2016

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

 

pre manipuláciu s odpadmi na prevádzke zberný dvor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ondrej Valik

                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

Schválený uznesením OZ číslo 23/2016

 

Základné údaje

 

Prevádzkovateľ:                               Obec Ďurkov

Štatutár:                                         Ondrej Valik, starosta obce

Adresa prevádzkovateľa:                  Ďurkov č. 274

044 19 Ruskov

IČO:                                              00 324 132

 

 

Názov zariadenia:                            Zberný dvor - Ďurkov

Adresa zariadenia:                           Ďurkov č. 274

044 19 Ruskov

 

Začiatok prevádzky:                        3/2016

 

Vlastníctvo k prevádzke:                 Pozemok 47/2, 47/3, evidované na LV č. 703,

k. ú. Ďurkov

 

Kapacita zariadenia:                       cca 62 t

 

Pracovná doba:                             jednosmenná

 

Zodpovedný pracovník:                  Gabriel Varga

 

 

Technický opis zariadenia

 

            Prevádzkový poriadok na nakladanie s  odpadom je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

 

Prevádzka zberne je určená na manipuláciu s odpadom pre voľné skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu, uloženie veľkoobjemových vaňových kontajnerov v počte 6 ks a následnej expedícii ku konečnému spracovateľovi. Zneškodnenie odpadov bude zabezpečené prostredníctvom oprávnenej organizácie na základe zmluvného vzťahu. Na prevádzke zberného dvora sa nebudú vykonávať žiadne úpravy nebezpečných odpadov.

 

Prevádzka pozostáva z nasledujúcich zariadení a priestorov:

 

Voľná plocha – manipulačný dvor

Areál je osvetlený, oplotený vysokým 3,0 m plotom. Spevnený je betónovou  plochou. Areál je určený na manipuláciu s odpadom. Časť plochy v prednej časti areálu oproti váhe je určená na vysýpanie dovezeného odpadu.

 

Veľkoobjemové vaňové kontajnery

Kontajnery budú opatrené popisom, pre ktorý druh separovaného odpadu sú určené:     

-  papier

-  sklo

-  plasty

-  kovové obaly

-  textil

-  stavebný odpad

 

Rozmery (mm): 3 400x1 650x1 005

Objem: 5,50 m3

Kontajnery plnia funkciu mobilných skladov pre odpad. Sú určené na skladovanie a zhromažďovanie uvedených odpadov.

 

Unimobunka

Slúži ako miesto pre administratívne úkony. Táto miestnosť slúži aj ako denná miestnosť pre pracovníkov, ktorí sa v danom čase nachádzajú na prevádzke (šatňa, kuchyňa, sociálne zariadenie).

 

Kombinovaný drvič - štiepkovač

Jedná sa o mobilný drvič dreva s radiálnym rotorom s 32 kladivami. Rotor stroja je uložený v liatych domcoch a valivých ložiskách. Kladivá sú otočiteľné čo znamená dvojnásobnú životnosť.

 

Váha

 

Druh a množstvo odpadov, s ktorými sa môže na prevádzke nakladať

 

            Odpady sú zakategorizované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

Zoznam odpadov:

Kat. č. odpadu Názov odpadu Druh odpadu
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 02 Sklo O

15 01 07

Obaly zo skla O
20 01 10 Šatstvo O
20 01 11 Textil O
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 39 Plasty O
15 01 02 Obaly z plastov O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 08 Drobný stavebný odpad O
15 01 05 Kompozitné obaly O

 

Nakladanie s odpadom

      

V priestoroch sa vykonáva zhromažďovanie vytriedených a upravených odpadov, skladovanie a ich expedícia. Odpad sa po dovezení, prevážení a zaevidovaní uskladní voľne na manipulačnej ploche alebo v kontajneroch.

 

Povinnosti držiteľa odpadu:

Odpady sú zaradené podľa Katalógu odpadov a zhromažďované podľa druhov.

Odpady sú zabezpečené pred odcudzením .

Skladovanie odpadov sa vykonáva len za účelom nazhromaždenia dostatočného množstva odpadov pred ich ďalším transportom na ich ďalšie spracovanie a zhodnotenie.

Skladovanie sa vykonáva voľne na plochách, v kontajneroch.

 

Povinnosti zodpovedného zamestnanca odpadového hospodárstva:

 

Dozerať na nakladanie a zhromažďovanie odpadov, ktoré vznikajú sporadicky počas pracovnej doby.

Zhromažďovať odpady tak, aby nedošlo k nežiaducim únikom na pracovné  a životné  prostredie.

Prevádzku zabezpečiť proti nežiaducemu vniknutiu, odcudzením odpadov alebo iným nežiaducim únikom.

Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov aspoň raz ročne.

Viesť a uchovávať evidenciu v prevádzkovom denníku o jednotlivých druhoch a množstve odpadov.

 

Pokyny pre obsluhu:

 

Manipuláciu s  odpadmi vykonávajú zamestnanci poučení o vlastnostiach odpadu daného druhu.

Pri manipulácii s  odpadmi je potrebné používať ochranné pomôcky.

V prípade havárie postupovať v zmysle havarijného plánu.

 

Ochrana a bezpečnosť pri práci:

 

1. Pri každej manipulácii s  odpadmi používať ochranné pomôcky.

2. Pri poranení poskytnúť prvú pomoc – poranené miesto dezinfikovať, ošetriť v prípade potreby zavolať lekára.

3. V blízkosti odpadov je zákaz fajčiť, piť a konzumovať potravu!

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885159

Úvodná stránka