Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

Prevádzkový poriadok - multifunkčné ihrisko

Schválené: 26.6.2016

Obec Ďurkov, na základe § 6 zák. SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, vydáva toto

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

 

Čl. 1

 

Úvodné ustanovenia

 

1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcelách č. 273/1, v katastrálnom území Obce Ďurkov pri ZŠ. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú    x    m.

2. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska (ďalej MI) je Obec Ďurkov (IČO 00324132).

3. Starosta obce poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.

4. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

 

Čl. 2

 

Všeobecné ustanovenia

 

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.

 

3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity. Hlavne kolektívne športy ako malý futbal, volejbal, hádzaná a basketbal alebo individuálne športy ako tenis a nohejbal.

4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

 

Čl. 3

 

Organizačné ustanovenia

 

1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.

3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.

5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné bráničky. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu v súlade s ustanovením čl. 4 tohto VZN.

6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.

7. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.

8. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.

9. Žiaci materskej a základnej školy môžu vstúpiť na MI len v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. Deti do 15 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.

10. Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.

11. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a vyvarovať sa činnosti, ktorou by narušoval verejný poriadok a nočný pokoj.

12. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky, topánky s podpätkom alebo iná nevhodná obuv.

13. MI je monitorované bezpečnostnými kamerami.

 

 

 

Čl. 4

 

Prevádzkové ustanovenia

 

1. Prevádzkové hodiny MI:

 

Pondelok – Piatok mimo prázdnin a sviatkov

 

08.00 hod. – 15.00 hod.   žiaci ZŠ, MŠ

 

15.00 hod. – 21.00 hod.   rezervované pre ostatnú verejnosť

 

Pondelok-Piatok počas prázdnin a sviatkov

 

09.00 hod. – 15.00 hod. - Deti a mládež

 

15.00 hod. – 21.00 hod. - Rezervované pre ostatnú verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

 

Sobota-Nedeľa

                

08.00 hod. – 21.00 hod    Verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

 

3. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie).

4. Užívanie MI pre základnú a materskú školu a pre deti a mládež do 18 rokov je bezplatné, ale len vo vyhradenom čase.

5. MŠK  Ďurkov smie využívať MI len za nepriaznivého počasia resp. za nevyhovujúceho stavu jeho vlastných hracích plôch. Využitie musí dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom resp. správcom MI. V tom prípade je užívanie MI bezplatné.

6. Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené a to:

 

-   individuálne športy – tenis, nohejbal 2,00 €/hod,

 

-    kolektívne športy – malý futbal, hádzaná  a volejbal 5,00 € /hod

 

7. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom resp. správcom MI. Podrobný postup rezervácie je uvedený v „Zásadách využívania multifunkčného ihriska v Tomášovciach“, ktorý tvorí Prílohu č.1 k tomuto VZN.

8. Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť správcovi na mieste. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a poplatkoch, ktoré mesačne odovzdá do pokladne obce. Peniaze za prenájom použije obec iba na správu a údržbu MI.

9. O prevádzke ihriska je vedená „ZÁZNAMOVÁ KNIHA MI“ s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas od – do, meno a priezvisko užívateľa) a platbe za nájom. Vzor knihy tvorí Prílohu č.2 k tomuto VZN.

 

Čl. 5

 

Správca ihriska

 

1) Povinnosti správcu:

 

a) viesť prevádzkovú knihu ihriska,

 

b) vyberať poplatok za prenájom ihriska,

 

c) dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov prevádzky a údržby vydaných dodávateľom MI,

d) úzko spolupracovať s riaditeľmi MŠ a ZŠ, starostom obce pri zabezpečovaní prevádzkového poriadku ihriska, ako i verejného poriadku,

e) podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií uskutočňovaných na MI,

f) viesť zošit údržby a opráv MI, podieľať sa na opravách MI,

 

g) bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce, h) vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,

i) starať sa o čistotu okolia MI

 

2) Správca za svoju prácu poberá odmenu.

 

 

 

Čl. 6

 

Tiesňové volania

 

Telefónne linky pre záchranné služby:

 

-     112 – tiesňové volanie

-     150 – hasičská a záchranná služba

-     155 – záchranná zdravotnícka služba

-     158 – polícia

 

 

Čl. 7

 

Osobitné ustanovenia

 

1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,78 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 33,19 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

 

 

 

Čl. 8

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove, dňa 20.06.2016, uznesením číslo 23/2016 jeprístupný na Obecnom úrade a zverejnené na internetovej stránke obce.

 

 

 

V Ďurkov, 20.06.2016

 

 

 

 

 

                                                                     .....................................................

 

                                                                                  Ondrej Valik    

                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885164

Úvodná stránka