Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

1/2017 VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Ďurkov

Schválené: 25.9.2017

Účinnosť: 25.9.2017

Všeobecne záväzného nariadenia obce Ďurkov

č.1/2017

 

 

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane

 na území obce Ďurkov

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ďurkov v zmysle § 6 a 11 ods. 4, písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,  sa  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

                                                                          Čl. 1

                                                               Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vymedziť miesta (plagátové plochy) v obci Ďurkov na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.  

 

                                                                       Čl. 2

                                                           Základné pojmy a definícia

Určením "plagátových plôch" sa rozumie určenie miest, kde sa budú vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane.

Za "volebný plagát" sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, oznamy, prospekty, alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

Za "iné médiá" sa považuje obecný rozhlas a webová stránka obce.

 

 

                                                                        Čl. 3

                                        Miesta na umiestňovanie volebných plagátov v obci Ďurkov

Na území obce Ďurkov sa  u r č u j ú  plagátové plochy na týchto miestach:

A.  Propagačná tabuľa - verejné priestranstvo pri zastávke autobusu

B.  Propagačná tabuľa - pred budovou kultúrneho domu

 

Vylepovanie volebných plagátov na iných priestranstvách, zariadeniach, stĺpoch verejného osvetlenia, na oploteniach  a budovách a pod.,  okrem vyhradených plôch, sa zakazuje.

Na miestach určených v ods.1 tohto článku budú pre kandidujúce subjekty vyhradené plochy v takej veľkosti a počte, aby bola zachovaná zásada rovnosti. Plocha vymedzená v ods. 1 sa poskytuje bezplatne.

Toto VZN sa nevzťahuje na informačné a reklamné zariadenia, objekty v súkromnom vlastníctve a objekty vo vlastníctve právnických osôb.

 

 

                                                                       Čl.  4

                                             Osobitná povinnosť kandidujúceho subjektu

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesú kandidujúce subjekty.

Umiestnenie volebných plagátov si zabezpečí kandidujúci subjekt v spolupráci s obecným úradom.

Kandidujúci subjekt v lehote do 30 dní od skončenia volebnej kampane  odstráni svoje volebné plagáty z vyhradených plôch.

 

 

                                                                        Čl. 5

                                                   Volebná kampaň v iných médiách

Používanie obecného rozhlasu a webovej stránky obce na volebnú kampaň sa nepovoľuje. Netýka sa to oznámenia o čase a mieste konania predvolebných zhromaždení  pre informáciu občanov.

 

 

                                                                            Čl. 6

                                                                          Sankcie

 

Za porušenie tohto VZN obce právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie v zmysle § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov môže starosta obce uložiť pokutu.

Za porušenie tohto VZN možno uložiť pokutu v zmysle §86 písm. b) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pokuty uložené za tieto priestupky sú v zmysle §13 ods. 4 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  príjmom obce.

 

 

                                                                          Čl. 7

                                                              Záverečné ustanovenie

Návrh VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce od 04.09.2017  do 25.09.2017

Toto VZN č. 87/2017 bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Ďurkov č. 34/2017   dňa 25.09.2017

Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom obce Ďurkov  a účinnosť 15-dňom od zverejnenia na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

 

                                                                                 

V Ďurkove dňa 25.09.2017

 

 

                                                          

                                                                                                              Ondrej Valik

                                                                                                              starosta obce

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885121

Úvodná stránka