Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec ĎURKOV

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove v zmysle §6, odst.1, §11,odst.5, písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto

 

 

                               

                        

                                    V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 

                                                                         č. 2/2017

 

      o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

              dochádzky  v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je

     obec  ĎURKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené v Ďurkove, dňa 27.11.2017

 

Schválené v Ďurkove, dňa  11.12.2017, Uznesením č.49/2017

 

Nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2018

 

 

 

 

 

 

                                                                        Čl. 1

Úvodné ustanovenia    

  

      (1)   Obec je zriaďovateľom Základnej školy v Ďurkove, 044 19 Ruskov.

 

       (2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v  školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

     

      (3)  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

 

                                                                      Čl.2

                                               Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 

     (1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

    (2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch : od 01. apríla  do  30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

    (3) Zápis sa vykoná v Základnej škole v Ďurkove   v čase od 13.00 hod do 16. hod. počas  pracovných dní v miestnosti určenej vedením školy.

    (4) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :

- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo , trvalé bydlisko dieťaťa,

-    meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

(5) Zákonný zástupca môže dieťa zapísať iba na jednu školu.

 

                                                                   Čl. 3 

                                                                 Sankcia

 

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 331,93 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

 

 

 

 

                                                                  Čl. 4

                                             Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  obce Ďurkov.

(2) Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove sa uznieslo na zrušení VZN 1/2015

 

 

 

 

                                                                                  Ondrej Valik

                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885202

Úvodná stránka