Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č.3 /2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Obecné  zastupiteľstvo v Ďurkove v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v súlade s § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách  o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov, ustanovuje: 

 

 

                                                              

Všeobecne záväzné nariadenie obce ĎURKOV


č.3 /2017


o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
v pôsobnosti územnej samosprávy obce
(Nariadenie o úhradách za sociálne služby)

 

 

 

 

Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

 

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (ďalej len "nariadenie") upravuje podrobnosti :

a./  o poskytovaní opatrovateľskej služby,

b./ o určení úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v pôsobnosti územnej samosprávy obce .

 

 

 

 

§ 2

Okruh osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby

 

Sociálne služby v zmysle nariadenia možno poskytovať občanom v takomto poradí:

 

1./ občanom s trvalým pobytom na území obce Ďurkov, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 1 tohto VZN

2./ občanom odkázaných na pomoc pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 2 tohto VZN.

3./ Opatrovateľská služba, ako terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí v pracovných dňoch 3 hod. denne. Poskytuje sa prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer.

 

 

 

§ 3

Poskytovanie opatrovateľskej služby

 

1./ Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

2./ Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v byte občana.

3./ Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.

4./ Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas.

                                              

 

 

§ 4
Povinnosť platiť úhradu za poskytované sociálne služby

 

1./ Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,00 € za jednu hodinu.

2./ Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac sa určí podľa skutočného rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok 1,00 € a počtu hodín opatrovateľskej služby.

3./ Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v pokladni Obecného úradu Ďurkov.

4./ Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku, ktorý sa posudzuje podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať mesačne z jedného príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného podľa zákona 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 5

Konanie vo veci opatrovateľskej služby

 

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva na obecný úrad Ďurkov.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a lekársky nález od poskytovateľa lekárskej starostlivosti /ošetrujúceho lekára/.

Ďalej takáto osoba, ktorá má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať obci:

a./  písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby,

b./ potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,

c./ doklady o majetkových pomeroch,

d./ lekársky posudok

e./ sociálny posudok.

 

Na základe týchto dokumentov obec Ďurkov vydá právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba, je povinná písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.

 

§ 6

Okruh osôb, ktorým nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu

 

 

Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe,

a./ ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b./ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu  ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 447/2008 Z.z.),      

c./ ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, podľa zákona č. 447/2008 Z.z., 

d./ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,

e./ ktorej  sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

f./  ktorej sa poskytuje odľahčovacia služba.

 

 

Príloha č. 1 VZN ( Príloha č. 3 B k zákonu č. 448/2008 Z. z.)

 

ZARADENIE DO STUPŇA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ

OSOBY NA ZÁKLADE DOSIAHNUTÝCH BODOV A URČENIE ROZSAHU ODKÁZANOSTI

 

Stupeň          Počet bodov        Priemerný rozsah odkázan.    Priemerný rozsah odkáz.

                                                                (hod./deň )                            (hod./mesiac)

 

    I.                   105 – 120                              0                                            0

   II.                     85 – 104                           2 – 4                                    60 – 120

   III.                    65 – 84                             4 – 6                                   120 – 180

   IV.                    45 – 64                             6 – 8                                   180 – 240

   V.                     25 – 44                             8 – 12                                  240 – 360

   VI.                      0 – 24                          viac ako 12                          viac ako 360

 

 

 

Príloha č. 2 VZN (Príloha č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z.)

 

 

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

 

Časť I

 

Sebaobslužné úkony

 

a) Hygiena

1. osobná hygiena

– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),

 

2. celkový kúpeľ

– hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa

vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),

 

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

1. porciovanie stravy,

2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),

3. kŕmenie a pomoc pri pití,

 

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

1. sprievod na toaletu,

2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,

3. účelná očista po toalete,

4. sprievod z toalety,

5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),

6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

 

d) Obliekanie, vyzliekanie

1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),

2. obliekanie, obúvanie,

3. vyzliekanie, vyzúvanie,

 

e) Mobilita, motorika

1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),

2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,

3. polohovanie,

4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),

5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

 

 

Časť II

 

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,

c) donáška jedla do domu,

d) umytie riadu,

e) bežné upratovanie v domácnosti,

f) obsluha bežných domácich spotrebičov,

g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),

h) starostlivosť o lôžko,

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,

j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a

ich čistenie,

k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony

spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

 

Časť III

 

Základné sociálne aktivity

 

a) sprievod

1. na lekárske vyšetrenie,

2. na vybavenie úradných záležitostí,

3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,

4. pri záujmových činnostiach,

 

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní

úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

 

c) tlmočenie

1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní

úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

 

Časť IV

 

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní

základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)

 

a) potreba dohľadu v určenom čase,

b) potreba nepretržitého dohľadu.

 

 

 Príloha č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ďurkov č.  1/2012 o  úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce

 

 

Zoznam úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti a výška úhrady

za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti

 

I. sebaobslužné úkony

 

1.osobná hygiena, hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela - ruky             0,30 €/deň

    tvár, zuby nechty (holenie, česanie, odličovanie, strihanie nechtov ...)                                

 

2. celkový kúpeľ – hygienická                                                                      0,40 €/deň

     starostlivosť o celé telo vo vani, v sprche s umytím vlasov

 

3. dovoz obeda – automobilom bez poskytnutia ďalších úkonov                      0,83 €/deň

    opatrovateľskej služby                                                                             

 

4. donáška obeda                                                                                        0,37 €/deň

 

5. stravovanie a dodržiavanie pitného režimu – porciovanie stravy,                   0,20 €/deň

    obsluha, kŕmenie a pomoc pri pití

 

 

II. úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 

1. nákup (v najbližšej obchodnej sieti)                                                          0,60 €/deň

 

2. príprava a varenie jedla                                                                           0,80 €/deň

 

3. ďalšie činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti                                      0,60 €/deň

 

4. upratovanie:

4.1 kuchyňa, 1 izba a príslušenstvo                                                              1,99 €/deň

4.2 za každú ďalšiu izbu                                                                              2,79 €/deň

4.3 umývanie okien obojstranne                                                                   1,20 €/m2

 

5. pranie a žehlenie:

5.1 ručné pranie osobnej bielizne a záclon                                                     0,30 €/kg

5.2 pranie osobnej bielizne a záclon v mechanickej práčke                              0,33 €/kg     

5.3 žehlenie                                                                                               0,33 €/kg

 

6. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody,                 1,20 €/deň

    kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie

 

 

III. základné sociálne aktivity

 

1.    sprievod

1.1. na lekárske vyšetrenie                                                                          0,27 €/hod

1.2. na vybavenie úradných záležitostí                                                          0,20 €/deň

1.3. do a zo školy, do a zo zamestnania                                                       bez úhrady

1.4. na kultúrne, telovýchovné a na iné verejné podujatie                               0,20 €/deň

1.5. prechádzka                                                                                          0,53 €/hod

 

2.  predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca, alebo                              0,50 €/hod

     prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitosti,

     úradnej  korešpondencie a pri nakupovaní

 

 

IV.

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vybavovaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)

 

1.  potreba dohľadu v určenom čase                                                           0,43 €/hod

2.  potreba nepretržitého dohľadu                                                               0,43 €/hod

 

 

 

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenia

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďurkov č. 3/2015 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady  a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu,  schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Ďurkove  dňa 13.12.2015.

 

§ 9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť od 01.01. 2018.

 

                                                                                                  Ondrej Valik

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

Vyvesené  dňa  :   27.11.2017

Schválené dňa  :   11.12.2017, Uznesením č.50/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kalendár zberu odpadu


2885218

Úvodná stránka