Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 4/2017 o zneškodnení odpadových vôd v obci ĎURKOV

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Obec Ďurkov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. a to podľa par. 6 ods.1 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ďalej zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii štátnej správy a zákona č. 138/1973 Z. z. o vodách – vydáva toto

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2017

o zneškodnení odpadových vôd v obci ĎURKOV

 

 

 

 

 

Vyvesené : 27.11.2017

Schválené: 11.12.2017 , Uznesením 51/2017

Nadobúda účinnosť : 01.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

Za účelom vytvorenia podmienok pre zdravší život občanov v našej obci a zdravého životného prostredia v našej obci zabezpečila obec možnosť likvidácie a čistenia odpadových vôd, ktoré na území obce vznikajú.

Čl. 2

Základné pojmy

Odpadové vody: Za odpadové vody sa považujú vody použité v sídliskách, obciach, domoch, závodoch, zdravotníckych zariadeniach a v iných objektoch a zariadeniach, pokiaľ po použití majú zmenenú akosť (zloženie), ako aj iné vody z nich odtekajúce, pokiaľ, môžu ohroziť akosť povrchových alebo podzemných vôd.

Čl. 3

Základné ustanovenia

Pôvodcovia odpadových vôd musia dodržiavať podmienky tohto VZN a dbať o to, aby odpadové vody, ktoré vznikajú ich činnosťou obsahovali iba prirodzené látky a sú povinní zabrániť vniknutiu do odpadových vôd takým látkam, ktoré nie sú určené ako odpadové vody.

Odpadové vody v obci Ďurkov sú čistené na ČOV Ruskov v správe VVaK Košice, ktorá pracuje na princípe biologického čistenia.

Pôvodcovia odpadových vôd zneškodňujú tieto vody na ČOV formou hromadného odvádzania cez kanalizačné rozvody. Prípadne individuálnym zvozom odpadových vôd z miesta ich vzniku.

Čl. 4

Likvidácia odpadových vôd

A) Zakazuje nalievať do domových odpadov:

B) Zakázané je odvádzať do obecnej kanalizácie dažďové vody a vodu

z rodinných bazénov.

Čl. 5

Úhrada za likvidáciu odpadových vôd

Pri bežnom užívaní a prevádzke v rodinných domoch, stavbách, ktoré slúžia organizáciám a súkromným podnikateľom vzniká odpadová voda vrátane splaškovej a žumpovej vody.

Pri likvidácii tohto druhu odpadovej vody je pôvodca tohto odpadu povinný likvidovať tento na ČOV Ruskov v správe VVaK Košice, alebo spôsobom inak ekologicky čistým, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky likvidácie odpadovej vody.

Pôvodca odpadových vôd je povinný riadiť sa pri likvidácii odpadovej vody v obci Ďurkov nasledovnými podmienkami:

silné koncentrácie chemikálií a iných škodlivých koncentrátov podobného druhu

motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky

farby rôzneho zloženia a riedidlá

hádzať do odpadov hygienické vložky, igelitové fólie, obaly a ostré tvrdé predmety

odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovina

látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody

Pri likvidácii odpadových vôd v obci, mimo územia obce na inom zariadení je pôvodca odpadových vôd povinný uchovávať doklad o takejto likvidácii a na požiadanie OcÚ, prípadne ŽP, či iného kontrolného úradu na takúto kontrolu oprávneného sa týmto dokladom o likvidácii preukázať.

Pri postupnom budovaní kanalizačných rozvodov v obci obec zabezpečí rovnaké podmienky, pre každý rodinný dom, stavby organizácii, či objekty inej vybavenosti, kde odpadové vody vznikajú, a tak umožní likvidáciu cez tieto rozvody.

Odmietnutie likvidácie odpadovej vody cez kanalizačné rozvody v prípade, že kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenia odpadových vôd z daných objektov toto umožňujú, vytvára podmienku pre požiadavku zo strany obce vyžiadať si od pôvodcu odpadových vôd doklady Zmluvu o vývoze likvidácii, faktúru a doklad o zaplatení čistenia tohto druhu odpadu iným ekologicky čistým spôsobom, ktoré neohrozuje životné prostredie a nezakladá likvidáciu na postupe v rozpore so zákonom o likvidácii takéhoto druhu odpadu.

Pôvodcovia odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto druhom odpadu a sú povinní vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.

Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre likvidáciu odpadových vôd spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami a možnosťami v obci na to vytvorenými.

Čl. 6

Množstvo a meranie odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou

1. Pri meraní množstva odpadových vôd vyprodukovaných producentom domácností v rodinných domoch alebo bytových domoch do obecnej kanalizácie, sa bude merať podľa množstva odobratej pitnej vody z obecného vodovodu alebo podľa paušálu, t.j.

podľa Zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV

- množstvo odvedených odpadových vôd na jednu domácnosť bude určené prevádzkovateľom kanalizácie a ČOV.

2. Pri meraní množstva odvedených odpadových vôd pre podnikateľské subjekty sa bude vychádzať podľa spotrebovanej pitnej vody v prevádzke. Podnikateľský subjekt je povinný predložiť čestné prehlásenie, že v jeho objekte sa nenachádza iný zdroj vody, ako celoobecný vodovod. V prípade, že využíva aj iný zdroj vody, je povinný mať na odtoku odvedenej odpadovej vody nainštalované meracie zariadenie, riadne a pravidelne certifikované v súlade s STN.

Čl. 7

Nariadenie

Nariaďuje sa každému pôvodcovi odpadovej vody riadiť sa týmto VZN a likvidovať odpadové vody v súlade s týmto VZN.

Čl. 8

Zakazuje sa

 1. Likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek zariadenia na všetky druhy pozemkov . bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom a bez rozdielu ich zariadenia. Tento zákaz sa vzťahuje na celé územie obce Ďurkov.

 2. Umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestach, z ktorých by pohonné hmoty, alebo mazivá mohli vniknúť do kanalizačných rozvodov a tak ohroziť prevádzku a proces čistenia na ČOV.

 

Čl. 9

Sankcie

Pri nedodržiavaní tohto VZN schváleného Obedným zastupiteľstvom v Ďurkove je obec oprávnená uložiť pokutu nasledovne:

Prípadná zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním čl. 4 ods. 3A nevylučuje ani právnu zodpovednosť.

Za likvidáciu odpadovej vody patrí prevádzkovateľovi a vlastníkovi zariadenia, ktoré čistenie odpadovej vody zabezpečuje – ČOV úhrada.

Pôvodca odpadovej vody je v zmysle tohto VZN povinný uhradiť za čistenie odpadovej vody výšku stočného nasledovne:

výpočet stočného je v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a cenníkom VVaK Košice.

Likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek zariadenia na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto pozemkom a bez rozdielu ich zariadenia. Tento zákaz sa vzťahuje na celé územie obce Ďurkov.

Umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestach, z ktorých by pohonné hmoty, alebo mazivá mohli vniknúť do kanalizačných rozvodov a tak ohroziť prevádzku a proces čistenia na ČOV.

1. Pri nedodržaní povinností v článku č. 4 ods. 3A a tým úmyselným, či nedbalostným spôsobením škody na zariadení kanalizácie alebo ČOV, uložiť pokutu vo výške spôsobenej škody najmenej však:

pre fyzické osoby vo výške 1600 €

pre právnické osoby a podnikateľov vo výške 4000 €

2.  Pri porušení článku 4 ods. 4 a 8 tohto VZN je pokuta vo výške: 33 €

    50 € pri opakovanom porušení

   70  € pri treťom porušení a následne riešením cez OÚ odb. ŽP

3. Pri porušení článku 8 ods. 1 a 2 tohto VZN je pokuta vo výške: 16 €

   49 €   pri opakovanom porušení a riešení cez OÚ odb. ŽP

   165 € pri ďalších porušeniach

 

4. Pri porušení článku 4 ods. 3B tohto VZN je pokuta vo výške 331 €

 

Čl. 10

Povinnosť napojenia sa do verejnej kanalizácie

 

Všetci producenti splaškových vôd, ktorí produkujú splaškové vody v časti obce, kde je vybudovaná obecná kanalizácia, sú povinní napojiť sa na hlavný zberač kanalizačného potrubia a stavebné práce ohlásiť na obecnom úrade.

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

Ruší sa VZN č. 4/2015 zo dňa 13.12.2015.

 

 

                                                                                      Ondrej Valik

                                                                                     starosta obce

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885171

Úvodná stránka