Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 6/2017 zabezpečenie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove v zmysle 6 a 11, ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov o obecnom zriadení vydáva toto

 

                                                           

 

 

 

      V š e o b e c n e    z á v ä z n é     n a r i a d e n i e

   č. 6/2017

   zabezpečenie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Vyvesené v Ďurkove, dňa  27.11.2017

 

Schválené v Ďurkove, dňa 11.12.2017, Uznesením č.53/2017

 

Nadobúda účinnosť,  dňa  01.01.2018

.

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Článok 1.

                                          Úvodné ustanovenie

 

1/ Toto nariadenie sa vzťahuje na občanov obce, družstevné a spoločenské organizácie, školské zariadenia a iné osôby vykonávajúce činnosť na území obce na základe povolenia obecného  úradu, alebo v zmysle zákona SNR č. 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov.

2/ Účelom nariadenia je stanoviť zásady pre zabezpečenie ochrany verejného poriadku, ochranu a tvorbu životného prostredia s dôrazom na preventívu.

3/ Cieľom vydania nariadenia je zabezpečiť ochranu a tvorbu zdravého a estetického životného prostredia a dobrých medziľudských vzťahov.

 

 

                                                Článok 2.

                                             Predmet ochrany

 

Predmetom ochrany sú verejné priestranstva obce /miesta slúžiace verejnému užívaniu/ miestne komunikácie, cesty, chodníky, mosty, rigoly, periferné časti obce, verejný potok, obecný cintorín, areál MŠ a ZŠ, okolie prevádzky COOP Jednota, obecný park , areál MŠK Ďurkov a všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu.

 

 

                                                Článok 3.

                    Formy ochrany verejného poriadku a životného prostredia

 

1/ udržiavanie čistoty

2/ udržiavanie poriadku

3/ predpriestupkové konanie /pohovor/

4/ priestupkové konanie a sankčný postih

 

 

                                                Článok 4.

                             Formy tvorby životného prostredia

 

1/ výsadba a ozeleňovanie plôch verejných priestranstiev

2/ udržiavanie a ošetrovanie zelene

3/ zriaďovanie a udržiavanie priestorov na oddych a odpočinok

4/ výstavba obecnej kanalizácie a čističky /príprava/

 

 

 

 

                                                Článok 5.

                             Zásady udržiavania čistoty a poriadku

 

V záujme zdravia občanov a pre ochranu životného prostredia sa :

 

A/ z a k a z u j e

 ---------------------

a/ znečisťovanie verejných priestranstiev - skládkami materiálu, splaškami,    

    chemikáliami, inými tekutinami a odpadom

 

b/ znečisťovanie obecného potoka - vypúšťaním splaškov, umývaním áut,

    hádzaním akýchkoľvek vecí

 

c/ znečisťovanie rigolov močovkou a odpadom

 

d/ znečisťovanie komunikácií - dobytkom, dopravnými prostriedkami

 

2/ parkovanie nákladnými a osobnými dopravnými prostriedkami na verejných

    zelených priestranstvách

 

3/ vypúšťanie hydiny a psov na ulicu

 

4/ poškodzovanie verejnej zelene a zelene občanov, prostriedkov na odpočinok,

    informačné tabule, verejné osvetlenie,  autobusových čakárni a cestovných

    poriadkov

 

5/ výrub stromov vo verejnej zeleni i na súkromných pozemkoch

 

6/ uskladňovať akýkoľvek materiál na verejných priestranstvách  bez súhlasu obce

 

7/ používať alkoholické nápoje na verejných priestranstvach v okolí štátnych,  

    obecných,  cirkevných budov  a pri pamätníku v okruhu  200 m.

 

8/ používať zábavnú pyrotechniku počas kalendárneho roka s výnimkou osláv

    Silvestra, Nového roka a pri výnimočných udalostiach len s povolením obce.

 

Náklady vynaložené na odstránenie škody uhradí ten, kto ju zavinil, v prípade maloletých detí a občanov zbavených svojprávnosti ich zákonní zástupcovia. Voči vinníkovi sa zavedie priestupkové konanie.

Výnimky z článku 5 môže udeliť obecné zastupiteľstvo a starosta obce občanovi a organizácii na základe písomnej žiadosti uplatnenej na obecnom úrade v odôvodnenom zvlášť nevyhnutnom prípade :

 

- pri uložení stavebného a iného materiálu na verejnom priestranstve

narušenie verejnej komunikácie a verejného priestranstva pri realizácií prípojok a odstraňovaní porúch na prípojkach s tým, že obecný úrad je oprávnený nariadiť urýchlenie prác na frekventovanej komunikácií

- pri zriadení dočasnom lunaparku a inej atraktivity

 

B/ Povinnosť majiteľov domov a záhrad

  -----------------------------------------------------

1/ Konáre stromov, kríkov alebo iných rastlín vyčnievajúcich na chodník a ulicu obstrihať do výšky 2,5 m a konáre prerastajúce plot. Tiež živé ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nenarušovali cestnú premávku. Stromy pod elektrickým vedením musia byť upavené tak, aby nezasahovali do vedenia.

2/ Dbať na to, aby stromy boli vysadzované vo vzdialenosti 2 m od medze a aby konáre nepresahovali na nehnuteľnosť  suseda, ani sa nedotýkali jeho nehnuteľnosti.

 

                                                 Článok 6.

                                               Tvorba zelene

 

1/ tvorba zelene je zosúladená s programom rozvoja obce

2/ tvorbu verejnej zelene zabezpečuje obecný úrad za súčinnosti  so spoločenskými organizáciami obce a občanmi na nákady obce.

3/ tvorbu a udržiavanie zelene pred domami, predzáhradky, záhradky, záhony zabezpečujú občania svojpomocne s cieľom prispieť k zveľaďovaniu a skrášľovaniu obce

4/ zásahy do zelene obce alebo občana možno len s ich súhlasom

 

Povolenie na výrub stromov vydáva Obecný úrad Ďurkov.

 

                                                  Článok 7.

                             Povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti

 

1/ veterinárnému stredisku majú byť odovzdaní psy :

 - nájdení, túlaví, ktorí ostali po majiteľoch

 - určení na odňatie alebo odstránenie

 - určení k pozorovaniu pre pohryzenie osob

 

 

2/ zneškodňovanie psov - podľa okolnosti môže veterinár rozhodnúť o likvidácií psa. Náklady s likvidáciou znáša chovateľ, ktorý zabezpečí odstaránenie zvieraťa do zberne kafilérie, alebo výnimočne zakopaním. Psa nie je dovolené zakopať v blízkosti obytných domov a verejných priestranstiev - len na mieste určenom.

 

 

 

 

                                                   Článok 8.

                            Zvláštne ustanovenie pre chovateľov včiel

 

 

1/ Včelie úle majú byť od susedných nehnuteľností vzdialené 4 m, od verejných komunikácií 10 m.

2/ Škodu spôsobenú včelami je povinný uhradiť v zmysle všeobecných predpisov chovateľ včiel.

                                                Článok 9

                      Využívanie prostriedkov verejnej informovanosti

 

1/  vyvesovanie  a   vylepovanie   plagátov  a   oznamov  je   možné  na  

     informačnej   tabuli   pri  autobusovej čakárni SAD

 

2/ k zverejneniu verejnej informácie možno využiť na povolenie formu verejného

    rozhlasu

 

                                                Článok 10

                                Vykonávanie stavebných prác

formou výstavby, prístavby, rekonštrukciou a drobných stavieb možno len na základe povolenia obce Ďurkov.

 

                                                   Článok 11

                                               Nočný pokoj

 

1./  Čas nočného pokoja  na celom území obce je stanovený od 22.00 do 6.00 hod.

2./ Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi,púšťaním reprodukovanej hudby s nadmernou hlasitosťou,hluku spôsobujúceho z prevádzky strojov, zariadení a vozidiel,pohostinstiev, barov, krčiem, pizzérie po záverečnej dobe

3./   Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka

a./ uskutočnenia akcií a podujatí /najmä kultúrnych, športových, hudobných a pod./ organizovaných obcou alebo s vopred udeleným súhlasom obce

b./ úpravy komunikácií, čistenie, zimná údržba komunikácií a odstrańovanie havárií inžinierskych sietí

 

                                                Článok 12

                                  Spoločné a záverečné ustanovenia

 

                                                 Kontrolná činnost

 

1/ Je povinnosťou každého občana - obyvateľa obce upozorniť,  resp. oznámiť obecnému úradu každé porušenie ustanovení nariadenia

2/ Kontrolu VZN vykonávajú :

a/ starosta obce

b/ komisia životného prostredia obecného úradu

c/ komisia na ochranu verejného poriadku

d/ poslanci obecného zastupiteľstva

3/ Za porušovanie ustanovení bude občan, alebo jeho právny či zákonný zástupca organizácie postihnutý  v  zmysle  zákona  SNR  č.  372/1990  Zb.  o  priestupkoch   v   znení neskorších zmien a doplnkov.

4/ Za porušenie tohto VZN môže FO i PO starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a/ a b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638 Eur.

 

                                                         Článok 13

                                            Zrušovacie ustanovenia

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa stanovujú zásady na zabezpečenie ochrany životného prostredia a verejného poriadku  sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2015 zo dňa 13.12.2015.

 

 

 

                                                    Článok 14

                                         Záverečné ustanovenia        

 

1/ VZN je po celý rok k nahliadnutiu na OcÚ Ďurkov, webovej stránke obce

2/ Akékoľvek výnimky a nariadenie povoľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

 

 

 

                                                                            Ondrej Valik

                                                                            starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885182

Úvodná stránka