Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 7 / 2017 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty obce Ďurkov

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Obecné zastupiteľstvo v  Ďurkove v súlade s ustanovením§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva toto

 

 

 

 

      V š e o b e c n e    z á v ä z n  é     n a r i a d e n i e

      č. 7 / 2017

o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty obce        

        Ďurkov

 

 

 

 

Vyvesené v Ďurkove, dňa :  27.11.2017

 

Schválené v Ďurkove, dňa:  11.12.2017, Uznesením č.54/2017

 

Nadobúda účinnosť, dňa   :  01.01.2018

 

 

 

 

 § 1

    Vymedzenie pôsobnosti

 

     Toto  všeobecne  záväzne  nariadenie  /ďalej  len  nariadenie/  upravuje  pravidlá zostavovania

     poradia uchádzačov o nájomné byty určené na  riešenie bývania obyvateľov obce a všeobecné

     podmienky  prenajímania najomných bytov.

 

 § 2

 Zostavovanie poradovníkov

 

1./Obec zostavuje poradovníky osobitne vytvorené podľa účelového  určenia bytov, do

    ktorých  sú uchádzači zaraďovaní na základe  zhodnotenia ich začlenenia do

    spoločnosti.

 

2./Obec vedie poradovníky na byty určené na bývanie

 

 a./ pre dôchodcov podľa osobitného nariadenia

 b./ pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 c./ pre osamelých rodičov s deťmi v krízových životných  situáciách

 d./ pre spoločenský ťažko adaptabilné osoby

 e./ pre ďalšie sociálne skupiny, ak má na to obec vytvorený  bytový fond

 f./  osôb, ktoré zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke alebo ekonomicko- 

      sociálne      potreby obce.

 

 § 3

 Podmienky pre zaradenie do poradovníka

 

1./ Do poradovníka na pridelenie nájomného bytu môže byť zaradený uchádzač :

 a./ ktorý nemá vlastné bývanie, ak si takýto stav nezavinil,

 b./ má trvalý pobyt na území obce viac ako päť rokov,

 c./ spĺňa ďalšie podmienky, ak sú určené osobitným predpisom obce, pre príslušný

      druh       nájomných bytov.

2./ Podmienky podľa ods.1 sa nevzťahujú na uchádzača o zaradenie    do poradovníka

     na byty podľa § 2 ods. 2 písm.f/.

3./ Na pridelenie bytu, na ktorý bola poskytnutá štátna dotácia  alebo štátny príspevok,

     musí      uchádzač, okrem ostatných  podmienok, spĺňať podmienky

     určenépríslušným ústredným       orgánom štátnej správy pre takéto byty v jeho

     vnútornom  predpise a v zmluve s obcou o    poskytnuti štátnej dotácie alebo  

     štátneho príspevku.

4./ Do poradovníka na pridelenie nájomného byty nemôže byť  zaradený uchádzač,

     ktorý je   osamelou osobou odkázanou na  poskytovanie sústavnej osobitnej

     starostlivosti.

5./ Uchádzač o zaradenie do poradovníka na nájomné byty musí  predložiť písomnú

     žiadosť ku    ktorej priloží doklady  preukazujúce skutočnosti, ktoré ho opravňujú na

     zaradenie do     prislušného poradovníka a ďalšie náležitosti požadované  príslušnou

     obcou. Na nepreukázané     údaje sa neprihliada.  Uchádzač je povinný bezodkladne

     oznámiť všetky nové aj zmenené      skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho   

     nárok na zaradenie  do poradovníka.

 

 

 

                                                                   § 4

                                                  Zaraďovanie do poradovníka

 

1./ Po predložení potrebných dokladov a po zhodnotení jeho  začlenenia do spoločnosti,

    je      uchádzač zaradený do poradovník na ten druh bytu, ktorý najviac zodpovedá

    jeho sociálnym     pomerom a potrebám.

2./ Do poradovníka nebude zaradený uchádzač, ktorý nespĺňa  stanovené podmienky   

     pre žiaden        druh bytov poskytovaných obcou.

3./ V prípade, že u čakateľa dôjde k dodatočným zmenám v osobných  pomeroch, môže

     byť na      svojú žiadosť preradený do poradovníka  na iný druh bytu, ak spĺňa

     podmienky určené pre     tento druh  bytu.

4./ Z poradovníka bude vyradený čakateľ u ktorého došlo k zániku  podmienok, na

    základe      ktorých bol do poradovníka zaradený.

 

 

 

                                                                        § 5

                                                       Zostavovanie poradovníka

 

1./ Poradie čakateľov určí komisia /§ 6 ods.1/ podľa rozsahu  spĺňania kritérií určených

     pre      príslušný druh bytu.

2./ Ak po vyhodnotení čakateľov na byty príslušného druhu bude  viac rovnocenných

     čakateľov      komisia určí ich poradie podľa dňa  podania žiadosti a prideleného

     evidenčného čísla v      doručovni  obce.

 

 

                                                                       § 6

                                            Pridelenie nájomného bytu do nájmu

 

l./  Výber čakateľa na uvoľnený nájomný byt podľa príslušného  poradovníka posudzuje 

    osobitná      komisia menovaná na tento úče starostom obce, zložená z poslancov

    obecného zastupiteľstva,     zamestnancov obce Ďurkov, zástupcov správcu

    príslušných bytov,   prípadne   ďalších osôb s      potrebnými odbornými znalosťami v 

    danej oblasti.

2./ Komisia zhodnotí aktuálne spĺňanie podmienok čakateľov a  vyberie čakateľa, ktorý

     je prvý v      poradovníku na príslušný  druh bytu.

3./ Vo výnimočnom prípade, ak sú k tomu  mimoriadne naliehavé a  vážne dôvody a

     nedôjde k      vážnemu  poškodeniu  záujmu  čakateľa,  ktorý  je  v  poradí, môže byt

     pridelený čakateľovi,      ktorý nie  je prvý v poradí.

 

                                                           

                                                            § 7

                                                    Nájomná zmluva

 

1./ Nájomnú zmluvu s vybraným čakateľom uzatvára obec.

2./ Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Ak sa prenajíma  byt, na ktorý je táto

     podmienka      viazaná vnútorným predpisom  ústredného orgánu štátnej správy

     alebo    zmluvou podľa § 3       ods.4, alebo byt, u ktorého je to potrebné vzhľadom

    na jeho  účelové určenie.

3./ Prenajímateľ je povinný v nájomnej zmluve určiť podmienky  nájmu, zohľadňujúce

    všetky      aspekty vzťahujúce sa na príslušny  druh bytu, dom v ktorom sa byt

    nachádza, účel bývania,    ktorý  zabezpečuje. Ako aj na sociálne pomery a potreby

     ostatných  nájomníkov.

 

 

                                                              § 8

                                            Povinnosti správcu bytov

 

1./ Správca nájomných bytov je povinný plniť povinnosti správcu,  vyplyvajúce zo

     všeobecne      záväzných právnych predpisov obce  Ďurkov.

2./ Správca nájomných bytov vydáva domový poriadok, ktorý okrem  všeobecných

     podmienok      užívania, určuje aj osobitné podmienky  užívania podľa príslušného

     druhu bytu.

3./ Správca nájomných bytov robí včas všetky úkony, potrebné pre  zabezpečenia práv

     a     povinnosti viažucich sa na spravované  byty, vrátane ukončenia nájmu

     dohodnutého na dobu      určitú a  ukončenia nájmu ak nájomca byt neužíva riadne,

     porušuje  podmienky bývania       určené  nájomnou zmluvou, domovým poriadkom 

     či všeobecne záväzným právnym predpisom    a pod.

 

 

                                                                 § 9

 

                                               Záverečné ustanovenie

 

 

Nadobúdnutim  účinnosti tohto VZN sa ruší  VZN č. 7/2009 zo dňa 13.12.2015.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ondrej Valik

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885195

Úvodná stránka