Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 9 /2017 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ĎURKOV

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

zastupiteľstvo v ĎURKOVE na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g./  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods.1 zákona596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a      doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva pre územie obce Ďurkov toto                            

                                                         

V š e o b e c n e  z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

č. 9 /2017

 

 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ĎURKOV

                                                      

Vyvesené dňa : 27.11.2017

Schválené dňa: 11.12.2017

Nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2018

 

 

 

 

 

          

        Ondrej Valik

                                                                                                                starosta obce

 

     

                                                                 Článok 1
                                                       Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ďurkov .

Školský obvod základnej školy tvorí územie obce Ďurkov.

Článok 2
Súvisiace  ustanovenia

 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne plniť povinnú školskú dochádzku žiaka mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.  

2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

3. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

4. Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od  15. januára do 15. februára . Miesto a čas zápisu určí riaditeľ ZŠ.

5. O prijatí žiaka do ZŠ rozhoduje riaditeľ ZŠ v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni.

6.  V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec určí zmenou všeobecného záväzného nariadenia školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

                                                                Článok 3
                                                  Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove.

Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy podľa článku 2 ods. 2 vzniká dňom nástupu žiaka do základnej školy.

Oznamovacia povinnosť zriaďovateľa podľa článku 2 ods. 3 vo vzťahu k inej obci vzniká ku dňu nástupu žiaka na príslušnú základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú :

Komisia školstva, športu a mládeže,

Kontrolór obce  Ján Gamrát

 

Dňom účinnosti tohto VZN  sa ruší VZN č. 9/2015 zo dňa 13.12.2015

 


webygroup

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kalendár zberu odpadu


2885221

Úvodná stránka