Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č.10/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Ďurkov

Obec  Ďurkov

 

 

v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i) a § 6  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov    

 

vydáva

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č.10/2017

Obce  Ďurkov

 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  na území  Obce Ďurkov

 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

11.12.2017 Uzn.č.57/2017

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:27.11.2017

 

VZN nadobúda účinnosť dňom:01.01.2018

 

 

                                                                                               Ondrej Valik                         

                                                                                                               starosta obce                                   

 

 Obecné zastupiteľstvo Ďurkov v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto nariadenie upravuje podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb na trhových miestach, a to trhoviskách, tržniciach, stánkoch s trvalým stanovišťom, verejných priestranstvách určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj v obci.

2. Predmetom úpravy je stanoviť trhové miesta v obci, podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, podmienky konania príležitostných trhov a prevádzkový čas na trhoviskách.

 

Čl. 2

Základné pojmy

 Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

trhovým miestom - trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,

ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,

trhovým miestom je aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v   ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.  Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni,

príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou, 5. stánkom s trvalým stanovišťom - stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.

Čl. 3

Ambulantný predaj a príležitostný trh

Obec Ďurkov určuje trhové miesto pre ambulantný predaj  „Trhovisko“ /parkovisko pred OcÚ a na námestičku/  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území  Ďurkov.

 

Obec Ďurkov určuje trhové miesta pre príležitostné trhy pri príležitosti konania spoločenských podujatí na základe rozhodnutia starostu obce.

  

Predaj potravín mimo určených trhových miest v obci je zakázaný.

 

Čl. 4

Oprávnenie na predaj a poskytovanie služieb

 

Povolenie na zriadenie trhového miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných       predajní a na predaj výrobkov a poskytovaných službách na trhovom mieste vydáva Obec Ďurkov.       Poplatky za prenájom trhového miesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďurkov o miestnych  daniach za užívanie verejného priestranstva.

Na trhu môžu predávať:

fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, a to na základe úst. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších právnych predpisov,

fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

Predávať výrobky podľa odseku 2 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.

Správu trhového miesta, ktoré je vo vlastníctve obce vykonáva obec.

 

Čl. 5

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v obci s ambulantným predajom musí vyhovovať technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam stanoveným v osobitných právnych predpisov (najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok sa preukazuje predložením:

 

kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov ;žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,

čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 

čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve.

Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:  

doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa  osobitných predpisov,  ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,  

fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú  pokladnicu.

 

Žiadateľ, ak je osoba podľa Čl. 4 ods. 2 písm. b), preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom        uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku       alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej       pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.

 

Na trhových miestach v obci sa zakazuje predávať:

zbrane a strelivo,

výbušniny a pyrotechnické výrobky,

tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,

tabak a tabakové výrobky, a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,

jedy, omamné a psychotropné látky,

lieky,

automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,

chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,

živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,

chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,

huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

 

Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným         nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín.

 

V obci sa ambulantne môžu predávať :

knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,

drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

spotrebné výrobky,

jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

balená zmrzlina,

ovocie a zelenina,

potraviny po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,

kvetiny,

i) poţreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

 

Na trhových miestach sa po vydaní súhlasného stanoviska Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – okolie č.j. 2014/954-825/1 zo dňa 10.09.2014 povoľuje predávať:  

A. malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu (množstvo, ktoré ročne prvovýrobca priamo predá konečnému spotrebiteľovi ) :

zrno obilnín do 200 kg,

zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca do 100 kg,

suché strukoviny do 100 kg,

olejniny do 100 kg,

konzumné zemiaky do 2 000 kg,

hlúbovú zeleninu do 500 kg, ak ide o kapustu do 2 000 kg,

plodovú zeleninu do 200 kg,

koreňovú zeleninu do 50 kg,

cibuľovú zeleninu do 100 kg,

strukovú zeleninu do 50 kg,

listovú zeleninu do 20 kg,

jadrové ovocie do 1 000 kg,

kôstkové ovocie do 500 kg,

bobuľové ovocie do 100 kg,

škrupinové ovocie do 100 kg,

byliny do 10 kg,

pestované huby do 20 kg.

 

Ak prvovýrobca priamo predáva konečnému spotrebiteľovi malé množstvá ovocia alebo zeleniny, je povinný zabezpečiť aby zelenina alebo ovocie bolo :

celé,

zdravé ; nemožno predávať alebo dodávať ovocie alebo zeleninu napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie je vhodné na ľudskú spotrebu,

čisté bez viditeľných cudzích látok,

bez škodcov,

bez poškodenia spôsobeného škodcami, ktoré napádajú dužinu,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a chuti. 

 

potraviny rastlinného pôvodu (pekárske výrobky, cestoviny, jedlé rastlinné tuky a oleje, olejniny, orechy, strukoviny, cukry, kakao, čokoláda, spracované ovocie a spracovaná zelenina, droždie, jedlé soli, pochutiny, nápoje, dehydrované pokrmy, polievkové prípravky, ochucovadlá, termosterilizované pokrmy, ochucovadlá, tabakové výrobky, lieh a liehoviny, ovocné šťavy, ovocné džemy a rôsoly, kávové extrakty.......) je možné predávať len z motorových vozidiel, ktoré sú  schválené úradom verejného zdravotníctva. Motorové vozidlá musia byť na takúto činnosť technicky a hygienicky prispôsobené tak, aby nebola narušená kvalita a bezpečnosť potravín.

 

malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu :  

 

netriedené vajcia v množstve najviac 60 ks jednému konečnému spotrebiteľovi počas jedného týždňa. Ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová 50 a viac nosníc, vajcia musia byť označené kódom prvovýrobcu, ktorý prideľuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová menej ako 50 nosníc, stačí vajcia v mieste predaja konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste označiť štítkom alebo výveskou s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej informácie o tom, že ide  o netriedené vajcia priamo z prvovýroby a o mene a priezvisku prvovýrobcu. V mieste predaja vajec prvovýrobca označí voľne uložené vajcia aj informáciou o dátume alebo o období znášky vajec a o dátume ich minimálnej trvanlivosti ako aj o spôsobe skladovania formou odporúčania spotrebiteľovi držať a uchovávať vajcia po nákupe v chlade. Vajcia nemožno vopred baliť do spotrebiteľských obalov a konečnému spotrebiteľovi sa musia ponúkať na predaj ako voľne uložené. Predávajúci môže v prítomnosti kupujúceho konečného spotrebiteľa a na jeho žiadosť vložiť vajcia do ním prineseného obalu alebo do iného suchého, čistého a nepoužitého obalu. Vajcia sa nesmú pred predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť.

med, ktorý nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Med musí byť okrem údajov ustanovených v osobitnom predpise, ktorým je VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky č. 127/2012 z 29.marca 2012 o označovaní potravín označený aj údajmi o mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom mene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou; adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľovi včelstiev; pôvode medu (kvetový alebo nektárový, medovicový) ; dátume balenia.

 

Netriedené vajcia a med musia pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie týchto činností osobitne zaregistrovaný na územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

 

D. potraviny živočíšneho pôvodu (produkty rybolovu a výrobky z nich, mäsové výrobky, mlieko a výrobky z mlieka, triedené vajcia) sa môžu predávať v predajných stánkoch, alebo z pojazdných predajných vozidiel (schválených úradom verejného zdravotníctva), ktoré sú pre tento účel spôsobilé a budú umiestnené na vyčlenenom mieste trhoviska.

 

Predávať mäso na trhoch, trhoviskách a v tržniciach zo stolov, stojanov alebo z motorových vozidiel je zakázané; to sa nevzťahuje na predaj baleného mäsa v pojazdných predajniach, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu a sú schválené úradom verejného zdravotníctva.

 

Predávať sladkovodné ryby, domácu vodnú a hrabavú hydinu, domáce králiky, psy, mačky a drobné hlodavce  je možné na základe súhlasného stanoviska RVPS Košice - okolie. 

 

RVPS Košice – okolie vydá súhlasné stanovisko v zmysle § 8 ods. 3 písm. af) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ak budú splnené minimálne požiadavky týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. 

 

Predajca je v zmysle § 37  zákona č. 39/2007 Z. z. povinný ohlásiť činnosť na miestne príslušnej RVPS (RVPS Košice – okolie). 

 

Jedlá s podávaním a pripravovaním z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné          rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva (podľa miesta stabilnej prevádzky         prevádzkovateľa) na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia. Takéto stánky musia mať         zabezpečený prívod tečúcej pitnej vody a vhodné odkanalizovanie.

 

Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,         elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,        kozmetika, drogéria, športové potreby a hračky sa smú predávať v stánkoch s trvalým stanovišťom,         na trhoviskách alebo na príležitostných trhoch na trhovom mieste v obci.

Na trhovom mieste v obci možno poskytovať tieto služby:

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

oprava dáždnikov,

oprava a čistenie obuvi,

výroba kľúčov,

brašnárske služby,

ľudová technická zábava (napr.: atrakcie - kolotoče, ...),

maľovanie portrétov, fotografovanie,

tetovanie umývateľnými prostriedkami,

čistenie peria iné služby, o ktorých z hľadiska dôležitosti pre obec rozhodne starosta.

 

Čl. 6

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

 

Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach s ambulantným predajom sa určuje nasledovne:        Pondelok až sobota od 7,00 do 17,00 hod.

V prípade výnimočnej situácie môže starosta obce obmedziť predajný a prevádzkový čas stanovený v odseku 1.

Čl. 7

Cena výrobkov a služieb

Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny. Uvedené platí aj pre poskytovateľov služieb.

Predávajúci (poskytovateľ) je povinný informovať kupujúceho (spotrebiteľa) o cene predávaných výrobkov (poskytovaných služieb) platnej v okamihu ponuky.

Predávajúci alebo poskytovateľ služby je povinný viditeľne označiť výrobky cenou.

 

Čl. 8

Povinnosti predávajúcich

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (zákon č.250/2007 Z.z. a zákon č. 455/1991 Zb.),

používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon SNR

č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi)

udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,

vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu 

pri predaji potravinárskych výrobkov, zaregistrovať sa v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov sa zaregistrovať na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,

zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

 

Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru (poverenému zamestnancovi obce a Slovenskej obchodnej inšpekcie)

doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,

povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,

zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

pri predaji húb , osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, t.j.

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.

 

Čl. 9

Orgány dozoru a sankcie

 

Dozor nad dodržiavaním zákona  č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania         služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zák. 178/1998 Z.z.“) a VZN         o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Ďurkov vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:

Slovenská obchodná inšpekcia,

orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,

Obec Ďurkov.

 

Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe,    ktorá:

zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zák. 178/1998 Z.z. ), alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností ( § 5 ods. 1 a 3 zák. 178/1998 Z.z.  ),

predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3 zák. 178/1998 Z.z.) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6 zák. 178/1998 Z.z. ) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1 zák. 178/1998 Z.z. ), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2 zák.

178/1998 Z.z. ),

porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce (§ 9 ods. 2 zák. 178/1998 Z.z. ).

 

Výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.

 

Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových       miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach (§ 11 zák. 178/1998 Z.z. ) (ďalej len „porušiteľ“). Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom namieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi.  Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia starosta, ak je orgánom dozoru obec, riaditeľ  príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská 

     obchodná inšpekcia, alebo vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, ak je       orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je        právoplatné.

 

Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený        opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.

 

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností,        najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

 

Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa vzťahuje všeobecný        predpis o správnom konaní.

Čl. 10

Priestupky

 

1.  Priestupku podľa č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zák. 178/1998 Z.z.“) sa dopustí fyzická osoba, ktorá

zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zák. 178/1998 Z.z. ),

predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods.3 zák.178/1998Z.z.),

predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6 zák. 178/1998 Z.z.) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1 zák. 178/1998 Z.z. ),

predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2 zák. 178/1998 Z.z. ),

poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce (§ 9 ods. 2 zák. 178/1998 Z.z.).

 

Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 1 písm. e) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.

 

Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta do 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 4 000 eur.

 

Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly potravín a orgánmi Policajného zboru za priestupky podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu. Výnos pokút uložených obcou za priestupky podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu obce.

 

Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

 

 

Čl. 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďurkov č. 10/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Ďurkov schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  dňa   11.12.2017  uznesením č. 27/2017.

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2015  o  podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území  Obce Ďurkov .

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďurkov nadobúda účinnosť dňa  1.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         Ondrej  VALIK

                                                                                                          starosta obce


webygroup

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kalendár zberu odpadu


2885231

Úvodná stránka