Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č.15/2017 o organizácii miestneho referenda

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďurkov č.15/2017

o organizácii miestneho referenda

 

                                                                   PRVÁ ČASŤ

                                                        ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

                                                                    Článok 1

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda[1] v obci Ďurkov (ďalej len „obec“).

 

Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má právo voliť do orgánov samosprávy obce podľa osobitného predpisu[2] (ďalej len „oprávnený volič“).

 

                                                               DRUHÁ ČASŤ

                                              VYHLÁSENIE MIESTNEHO REFERENDA

 

                                                                  Článok 2

                                              Dôvody vyhlásenia miestneho referenda

 

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „zastupiteľstvo“) vyhlási miestne referendum, ak ide o:

zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce,

odvolanie starostu obce (ďalej len „starosta“),

petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,

zmenu označenia obce.[3]

 

Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia podľa osobitného predpisu.[4]

 

Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu podľa odseku 1 písm. b), ak:

o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,

hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.[5]

 

O návrhu podľa odseku 3 písm. b) rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.[6]

 

Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.[7]

 

Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce[8].

 

Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj vtedy, ak ide o petíciu  menej ako 30 % oprávnených voličov, minimálne však 10 % oprávnených voličov. Ak je takáto petícia doručená zastupiteľstvu, zastupiteľstvo je povinné ju overiť podľa čl. 3 ods. 4 a prerokovať ju na svojom zasadnutí.

 

Návrh na vyhlásenie miestneho referenda zastupiteľstvu predkladá starosta, poslanec zastupiteľstva (ďalej len ,,poslanec“) alebo skupina poslancov.

 

                                                               Článok 3

                                        Petícia za vyhlásenie miestneho referenda

 

Na petícii za vyhlásenie miestneho referenda (ďalej len „petícia“) musí byť uvedené

znenie navrhovanej otázky, alebo viacerých otázok, ktoré majú byť predmetom referenda,

osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, určená na styk so zastupiteľstvom (ďalej len „zástupca petície“),

členovia petičného výboru, ak je petičný výbor vytvorený.

 

Oprávnený volič na petícii čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a k týmto údajom pripojí svoj podpis.[9]

 

Petícia za vyhlásenie referenda a petičné hárky s podpismi oprávnených voličov sa odovzdávajú obecnému úradu cez podateľňu. Obecný úrad vystaví zástupcovi petície potvrdenie o odovzdaní petície, o počte petičných hárkov a počte podpisov na nich.

 

Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta. Starosta neoveruje petíciu, ktorá požaduje vyhlásiť referendum o odvolaní starostu.[10]

 

Pri overovaní petície má právo byť prítomný zástupca petície alebo iný poverený člen petičného výboru, ak o to požiadajú.

 

                                                                  Článok 4

                                            Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

 

Zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.

 

V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:

znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie (ďalej len „referendová otázka“),

dátum konania miestneho referenda,

ustanovenia tohto nariadenia, na základe ktorých sa miestne referendum vyhlasuje,

dátum prijatia uznesenia zastupiteľstva,

dátum prijatia petície skupiny obyvateľov obce, ak sa referendum vyhlasuje na základe petície

určenie okrskov pre hlasovanie v miestnom referende, (ďalej len „okrsky“), ak sa okrsky vytvárajú,

miestnosť alebo miestnosti pre hlasovanie v miestnom referende (ďalej len „referendová miestnosť“),

lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum (ďalej len „referendové komisie“) a ich prvé zasadanie,

rozhodnutie o platnosti a záväznosti výsledkov miestneho referenda, ak zastupiteľstvo určí, že ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním podľa odseku 6.

 

Referendové otázky musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“; otázky nesmú byť navzájom podmienené.

 

Zastupiteľstvo určí dátum konania referenda tak, aby sa uskutočnilo v sobotu od 7:00 do 22:00 hod.

 

Lehota pre prvé zasadnutie referendových komisií musí byť určená tak, aby sa zišli najneskôr 30 dní pred termínom konania referenda. Lehota pre delegovanie členov a náhradníkov referendových komisií je 5 dní pred stanoveným termínom ich prvého zasadnutia.

 

Miestnym referendom so záväzným odporúčaním sa na účely tohto nariadenia rozumie miestne referendum, ktorého výsledky sú platné a záväzné bez ohľadu na počet oprávnených voličov, ktorí sa ho zúčastnia.

 

Rozhodnúť o tom, že vyhlasované miestne referendum je miestnym referendom so záväzným odporúčaním môže zastupiteľstvo iba v uznesení o vyhlásení referenda, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Petícia za vyhlásenie referenda môže obsahovať návrh, aby miestne referendum bolo miestnym referendom so záväzným odporúčaním. Tento návrh nie je pre zastupiteľstvo záväzný, a to ani v prípade, že ide o petíciu podľa čl. 2 ods. 1 písm. c).

 

Zástupca petície a členovia petičného výboru majú právo vystúpiť v rozprave k bodu programu, ktorým je vyhlásenie referenda na základe petície. Na ich vystúpenie sa vzťahujú ustanovenia rokovacieho poriadku zastupiteľstva o vystúpení poslancov v rozprave, a to aj v prípade, ak ide o petíciu podľa čl. 2 ods. 7.

 

Zastupiteľstvo nemôže vyhlásiť miestne referendum za miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o odvolanie starostu, zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce, alebo zmenu označenia obce.

 

Článok 5

Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda

 

Petícia za vyhlásenie referenda sa overí najneskôr do 30 dní od jej doručenia obecnému úradu. Ak spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia, predloží ju starosta obce na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva po jej overení.

 

Ak ide o miestne referendum na základe petície podľa čl. 2 ods. 1 písm. c), zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obecnému úradu; v ostatných prípadoch tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení referenda.

 

 

                                                                 TRETIA ČASŤ

                                                     Príprava miestneho referenda

 

                                                                  Článok 6

                                                                   Okrsky

 

Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení referenda rozhodne o vytvorení okrskov, súčasťou rozhodnutia je presné určenie územia okrsku a referendových miestnosti.

 

Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia o volebných okrskoch podľa osobitného predpisu.[11]

 

                                                                Článok 7

                                                Zoznamy oprávnených voličov

 

Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende v jednotlivých okrskoch vyhotoví obecný úrad zo stáleho zoznamu voličov podľa osobitného predpisu.[12] Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí sú obyvateľmi obce podľa osobitného predpisu[13] a najneskôr v deň konania referenda dovŕšili 18 rokov veku.

 

Zoznam oprávnených voličov odovzdá obecný úrad okrskovej referendovej komisii (ďalej len „okrsková komisia“) najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

 

Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prišli do styku.[14]

 

Hlasovacie preukazy oprávňujúce oprávneného voliča hlasovať vo volebnom okrsku, v zozname ktorého nie je zapísaný, sa pri miestnom referende nevydávajú.

 

                                                                 Článok 8

                                             Informovanie oprávnených voličov

 

Obec najneskôr 20 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda a dátum doručenia petície, ak bolo referendum vyhláseného na základe petície; referendovú otázku alebo referendové otázky; dátum a čas konania miestneho referenda, príslušnú referendovú miestnosť, spôsob úpravy hlasovacieho lístka a informáciu, že ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o takéto referendum.

 

Obec najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení referenda na svojej úradnej tabuli, na svojom oficiálnom webovom sídle (ďalej len „internetová stránka“) ako aj inými spôsobmi v obci obvyklými.

 

Ak obec všeobecne záväzným nariadením podľa osobitného predpisu[15] určila miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií, vyhradí

jednu polovicu tejto plochy na prezentáciu názorov politických strán a hnutí (ďalej len „politická strana“), ktoré majú zastúpenie v zastupiteľstve, a nezávislých poslancov, ak sú zastúpení v zastupiteľstve,

druhú polovicu tejto plochy na prezentáciu názorov obyvateľov obce.

 

Vyhradená plocha podľa odseku 3 písm. a) musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých poslancov.

 

Vyhradená plocha podľa odseku 3 písm. b) musí byť rovnomerne rozdelená medzi obyvateľov obce podporujúcich kladnú a zápornú odpoveď na referendovú otázku, prípadne kladné a záporné odpovede na referendové otázky.

 

Za obecné médiá sa na účely tohto nariadenia považujú

miestny rozhlas,

periodická tlač,[16] ktorej vydavateľom je obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce,

vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie[17] (ďalej len „vysielateľ“), ak je držiteľom licencie obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce,

periodická tlač alebo vysielateľ, poskytujúci na základe zmluvy mediálny priestor obci, a to vo vzťahu k tomuto mediálneho priestoru,

internetová stránka obce.

 

 Obecné médiá sú v čase od vyhlásenia miestneho referenda do skončenia miestneho referenda povinné zachovávať objektívny a vyvážený prístup k informovaniu o témach súvisiacich s miestnym referendom.

 

Ak obecné médiá v čase podľa odseku 7 vyhradia priestor na prezentáciu názorov na témy súvisiace s referendom, sú povinné ho rozdeliť spôsobom zodpovedajúcim princípom podľa odseku 3 až 5.

 

                                                                      Článok 9

                                               Organizačné zabezpečenie miestneho referenda

 

Za organizačné zabezpečenie miestneho referenda zodpovedá obecný úrad. Starosta určí osoby, ktoré budú zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu miestneho referenda.

 

O prípravách v referendovej miestnosti, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v referendovej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia primerane ustanovenia osobitného predpisu.[18]

 

                                                                 ŠTVRTÁ ČASŤ

                                                          Referendové komisie

 

                                                                  Článok 10

                                                        Všeobecné ustanovenia

 

Pre organizáciu miestneho referenda, riadenie priebehu hlasovania, sčítavanie hlasov a zisťovanie výsledkov hlasovania sa zriaďujú referendové komisie, ktorými sú:

obecná referendová komisia (ďalej len „obecná komisia“),

okrsková komisia, ktorá sa vytvára pre každý okrsok.

 

Do každej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka

starosta,

každá politická strana, ktorá je zastúpená v zastupiteľstve,

nezávislí poslanci, ak sú zastúpení v zastupiteľstve,

petičný výbor, ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície.

 

Ak sa nezávislí poslanci nezhodnú na jednom členovi komisie a jednom náhradníkovi jednomyseľne, určia ich hlasovaním. Ak nezávislí poslanci tvoria najmenej jednu polovicu poslancov, majú právo delegovať dvoch členov komisie a dvoch náhradníkov.

 

Ak nebol zriadený petičný výbor, deleguje členov komisie a ich náhradníkov podľa odseku 2 písm. d) zástupca petície.

 

Mená, priezviská, adresy trvalého pobytu, telefonické a e-mailové kontakty na delegovaných členov a náhradníkov komisie sa oznamujú starostovi.

 

Komisia má najmenej päť členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom podľa odseku 2, určí zostávajúcich členov komisie zastupiteľstvo uznesením.

 

Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta v lehote určenej uznesením zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda.

 

Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu člena komisie a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, všeobecne záväzným nariadením obce o organizácii miestneho referenda a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ Sľub sa skladá písomne. Odmietnutie zloženia sľubu alebo sľub s výhradou majú za následok zánik členstva v komisii.

 

Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou všetkých svojich členov zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

 

Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.

 

Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena starostom, politickou stranou, petičným výborom alebo zástupcom petície, ktorí člena delegovali. Oznámenie sa doručuje starostovi prostredníctvom podateľne obecného úradu. Rovnako zaniká doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie. Funkcia člena komisie zaniká aj vtedy, ak nezloží sľub najneskôr päť dní pred konaním referenda; to sa netýka náhradníkov.

 

Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, predseda komisie povolá prostredníctvom obecného úradu náhradníka.

 

Ak po prvom zasadnutí komisie klesne počet členov komisie pod päť a na uvoľnené miesto neexistuje náhradník delegovaný oprávneným subjektom, vymenuje chýbajúcich členov komisie starosta zo zoznamu náhradníkov, ktorý pre tento účel schválilo zastupiteľstvo. Ak takýto zoznam náhradníkov schválený zastupiteľstvom neexistuje, starosta môže za člena komisie vymenovať aj inú osobu.

 

Zapisovateľa komisie vymenúva a odvoláva starosta, spravidla zo zamestnancov obecného úradu. Zapisovateľ nie je členom komisie. Zapisovateľ plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti súvisiace s plnením úloh komisie.

 

                                                                 Článok 11

                                                             Obecná komisia

 

Obecná komisia:

dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave a vykonaní miestneho referenda,

spolupracuje s osobami poverenými organizačno-technickým zabezpečením miestneho referenda pri príprave miestneho referenda,

dohliada na pripravenosť okrskových komisií,

dozerá na priebeh a zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch,

rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskových komisií,

zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende,

vyhotoví zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom referende,

doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende zastupiteľstvu,

odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov miestneho referenda do úschovy obecného úradu,

plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia.

 

                                                               Článok 12

                                                         Okrsková komisia

 

Okrsková komisia:

v deň konania miestneho referenda zabezpečuje riadny priebeh hlasovania v okrsku, dbá o poriadok v referendovej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí,

vykonáva sčítanie hlasov,

vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania obecnej komisii,

odovzdáva dokumenty súvisiace s hlasovaním v okrsku do úschovy obecného úradu,

plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia.

 

Ak zastupiteľstvo v uznesení o vyhlásení referenda nerozhodlo o vytvorení okrskov, plní úlohy okrskovej komisie obecná komisia.

 

 

                                                               PIATA ČASŤ

                                                KONANIE MIESTNEHO REFERENDA

 

                                                               Článok 13

                                                           Hlasovacie lístky

 

Na hlasovacom lístku sa uvádza:

deň konania miestneho referenda,

referendová otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „ ÁNO“ a druhý slovom „NIE“,

poučenie o spôsobe hlasovania,

informácia, že ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o takéto referendum.

 

Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce.

 

Vzor hlasovacieho lístku schvaľuje obecná komisia. Vyhotovenie a tlač hlasovacích lístkov zabezpečuje obecný úrad.

 

Obecný úrad zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám.

 

Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v referendovej miestnosti v deň konania referenda.

 

                                                                    Článok 14

                                                                   Hlasovanie

 

Oprávnený volič hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.

 

Oprávnený volič dostane po vstupe do referendovej miestnosti hlasovací lístok a obálku. Obálka je opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce.

 

Oprávnený volič upraví hlasovací lístok v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, ktorý musí zaručovať dodržanie tajnosti hlasovania.

 

Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“. Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú z otázok samostatne. Oprávnený volič nie je povinný odpovedať na všetky referendové otázky.

 

Po úprave hlasovacieho lístku ho oprávnený volič vloží do obálky, obálku zalepí a vloží do hlasovacej schránky.

 

Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa tohto nariadenia, alebo ak hlasovací lístok nebol vložený do obálky s úradnou pečiatkou, alebo ak sa v takejto obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok.

 

Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo ak je upravený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo nie je upravený vôbec.

 

O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.

 

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú komisiu požiadať o to, aby oprávnený volič mohol hlasovať mimo referendovej miestnosti. V takom prípade okrsková komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou hlasovacou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou; vyslaní členovia okrskovej  komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.

 

V referendovej miestnosti majú právo byť prítomní počas hlasovania oprávnených voličov a počas sčítania hlasov okrskovou komisiou pozorovatelia registrovaní najmenej tri dni pred termínom miestneho referenda obecnou komisiou.

 

Obecná komisia zaregistruje pozorovateľov pre miestne referendum, ak to písomne navrhne

najmenej 5 % oprávnených voličov formou petície,

najmenej jedna pätina poslancov zastupiteľstva,

občianske združenie[19], ktoré vyvíja činnosť na území obce.

 

Pozorovatelia majú právo dohliadať na priebeh hlasovania a sčítavania hlasov a majú právo vyhotoviť si na vlastné náklady kópiu zápisnice okrskovej komisie. Právo vyhotoviť si kópiu zápisnice má aj každý člen okrskovej a obecnej komisie.

 

                                                             ŠIESTA ČASŤ

                        ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA

 

                                                               Článok 15

                                            Sčítanie hlasov okrskovou komisiou

 

Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť hlasovacie schránky. Ak bola použitá aj prenosná hlasovacia schránka, komisia obsah oboch schránok po ich otvorení zmieša.

 

Po otvorení hlasovacej schránky okrsková komisia vylúči prípady neplatného hlasovania podľa čl. 14 ods. 6 a zistí:

celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

počet neplatných hlasovacích lístkov (čl. 14 ods. 7), ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,

počet platných hlasovacích lístkov,

počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke.

 

Pre postup pri sčítaní odpovedí okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia osobitného zákona v časti o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou.[20]

 

 Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda, ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.

 

V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:

čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,

počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,

počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,

počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke,

číslo okrsku.

 

K zápisnici komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané, a uzneseniach, ktoré k nim prijala.

 

Predseda okrskovej komisie po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania odovzdá jeden rovnopis obecnej komisii, druhý rovnopis obecnému úradu.

 

Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

 

                                                                    Článok 16

                                      Zápisnica o výsledku hlasovania v miestnom referende

 

Obecná komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende v obci.

 

Obecná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende v obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda, ostatní členovia obecnej komisie a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

 

V zápisnici obecná komisia uvedie:

celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku,

celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,

celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,

celkový počet odpovedí „áno“ a celkový počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke,

informáciu, že ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o takéto referendum.

 

V zápisnici obecná komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní miestneho referenda.

 

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende odovzdá predseda obecnej komisie jeden rovnopis zápisnice a celú dokumentáciu o činnosti obecnej komisie bez zbytočného odkladu do úschovy obecnému úradu. Druhý rovnopis zápisnice doručí obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí podľa čl. 17.

 

                                                                  Článok 17

                                                   Vyhlásenie výsledkov referenda

 

Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

 

Ak ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním podľa čl. 4 ods. 6, jeho výsledky sú platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda; na účasť sa neprihliada.

 

Zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli[21] a internetovej stránke.

 

Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá starosta zasadnutie zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v lehote 3 dní odo dňa doručenia zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende, spravidla zvolá zastupiteľstvo tak, aby sa jeho zasadnutie konalo najbližší pondelok po dni konania miestneho referenda.

 

Ak starosta zasadnutie zastupiteľstva nezvolá vôbec, alebo ho nezvolá v takom termíne, aby bola dodržaná zákonom stanovená trojdňová lehota na vyhlásenie výsledkov miestneho referenda, zasadnutie sa uskutoční tretí deň (utorok) po dni ukončenia miestneho referenda so začiatkom o 16:00 hod.

 

Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje:

deň konania referenda,

celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom referende,

celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“, a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,

informáciu, že ide o výsledky miestneho referenda so záväzným odporúčaním, ak ide o takéto referendum,

konštatovanie, či ide o platné miestne referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.

 

                                                                 SIEDMA ČASŤ

                                                SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

                                                                   Článok 18

                                                         Spoločné ustanovenia

 

Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

 

Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení referenda nerozhodne inak, o nárokoch členov komisií a zapisovateľov platia primerane ustanovenia osobitného predpisu.[22]

 

Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.[23]

 

                                                                  Článok 19

                                                         Záverečné ustanovenie

 

Toto VZN nariadenie bolo  Obecným zastupiteľstvom obce Ďurkov :

Zverejnené  dňa, 27.11.2017

Schválené dňa, 11.12.2017 , Uznesením č.62/2017

Nadobúda účinnosť dňa,01.01.2018

 

Dňom účinnosti tohto VZN ruší sa VZN č. 1/2016 zo dňa 12.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ondrej Valik

                                                                                                 starosta obce

 

[1] § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[2] § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

[3] § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

[4] § 2a zákona č. 369/1990 Zb.

[5] § 13a ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.

[6] § 13a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

[7] § 13a ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.

[8] § 4 zákona č. 369/1990 Zb.

[9] § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

[10] § 11a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.

[11] § 10 zákona č. 346/1990 Zb.

[12] § 4 až 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

[13] § 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

[14] § 18 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

[15] § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb.

[16] § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z.

[17] § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

[18] § 28 až 33 zákona č. 333/2004 Z. z.

[19] § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

[20] § 36 zákona č. 333/2004 Z. z.

[21] § 11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.

[22] § 50 zákona č. 333/2000 Z. z.

[23] najmä zákona č. 346/1990 Zb., zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákona č. 333/2004 Z. z.


webygroup

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Kalendár zberu odpadu


2885217

Úvodná stránka