Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 16/2017 O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

                   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

                 OBCE ĎURKOV č. 16/2017

                O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

Obec Ďurkov v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie“ alebo „VZN“) v nasledovnom znení:

                                                                              Článok I

                                                                   Úvodné ustanovenia

 

Týmto VZN sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len ako „poplatok za rozvoj“) a výška sadzieb poplatku za rozvoj v obci Ďurkov.

 Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba.

 Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne stavebník nezačal stavbu realizovať.

Poplatok za rozvoj sa vypočítava ako súčin základu poplatku a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Všetky základné pojmy a podmienky, za ktorých je obec oprávnená tento poplatok  na svojom území ustanoviť, sú obsiahnuté v zákone č. 447/2015 Z. z . o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                             Článok II

                                                                   Základ poplatku za rozvoj

 

 Základom   poplatku   za   rozvoj   je   výmera nadzemnej časti podlahovej

 plochy realizovanej stavby v m 2 , pričom sa za podlahovú plochu    nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v  nadzemných podlažiach stavby.

 

 

 

 

 

                                                                          Článok III

                                                               Sadza poplatku za rozvoj

 

Sadzba poplatku za rozvoj na území obce Ďurkov za každý, aj začatý

m 2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby je:

 a) pre bytové domy  20,00 €,

 b) pre rodinné domy 03,00 €,

 c) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre

     vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej

     pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

     administratívu  10,00 €,

 d) pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane

     stavieb na vlastnú administratívu 20,00 €,

 e) pre  stavby  na ostatné  podnikanie  a  na zárobkovú činnosť, stavby

     využívané  na  skladovanie  a administratívu  súvisiacu  s  ostatným

     podnikaním a so zárobkovou činnosťou 20,00 €,

 f) pre ostatné stavby10,00 €.

 

                                                               Článok IV

                                                     Záverečné ustanovenia

 

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej  

          stránke www.durkov.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990

           Zb. o obecnom zriadení.

Po vyvesení na úradnej tabuli obce Ďurkov po dobu 15 dní bude VZN

           prístupné na Obecnom úrade v Ďurkove.

 

Ruší sa VZN č. 2/2016 zo dňa: 12.12.2016

 

Toto VZN bolo schválené OZ dňa: 11.12.2017, Uznesením č.63/2017

     zverejnené dňa : 27.11.2017

     nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2018

 

 

                                                                                  Ondrej Valik

                                                                                 starosta obce


webygroup

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2920137

Úvodná stránka