Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č.17/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ďurkov č.17/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ďurkov, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov,
a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa 11.12.2017 na tomto všeobecne záväznom nariadení č.17/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

 

                                                            §1 Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Ďurkov elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Ďurkov voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Ďurkov podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Ďurkov prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.

3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Ďurkov poskytuje, ako aj ich popis
a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

 

 

                                                        §2 Osobitné ustanovenia

1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Ďurkov vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

 

                                                        §3 Záverečné ustanovenia

1.         Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Ďurkove svojim uznesením č. 64 / 2017 dňa 11.12.2017

2.         VZN č. 17 /2017 bolo vyvesené dňa 27.11.2017  na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018

 

V obci Ďurkov, dňa  11.12.2017

 

 

 

                                                                                                  Ondrej Valik

                                                                                                 starosta obce

 

 


webygroup

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2920062

Úvodná stránka