Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 18/ 2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení zriadených na území a mimo územia obce Ďurkov na rok 2018.

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

O B E C    Ď U R K O V

 

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Ďurkov

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

obce Ďurkov č. 18/ 2017

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení zriadených na území   a mimo územia obce Ďurkov

na rok 2018.

                                                                       § 1

                                                            Predmet úpravy

 

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť podmienky, výšku

     a účel  poskytnutia  finančných  prostriedkov  a spôsob  ich použitia  na mzdy a prevádzku:

 

     a) -  materskej  školy, školského klubu detí, centra  voľného  času a   zariadenia  školského  

            stravovania  v     zriaďovateľskej   pôsobnosti   obce   Ďurkov,   ktoré   sú   na  základe  

            rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl

            a školských zariadení,

     b) -  centier   voľného   času   zriadených  na území inej obce (mesta), ktoré sú zaradené do

            siete škôl a  školských  zariadení  a   ktoré navštevujú   deti  vo veku od 5 do 15 rokov

            s trvalým pobytom v obci Ďurkov.

 

2.  Obec Ďurkov poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl a školských

     zariadení formou dotácie.

 

                                                                       § 2

                                                             Príjemca dotácie

 1.  Príjemcom dotácie je:

      a)  Materská škola Ďurkov,

      b)  školské zariadenia pri Základnej škole Ďurkov:   - Školský klub detí

                                                                                          - Školská jedáleň

     c)  zriaďovateľ  centra voľného času, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení

          ak o dotáciu požiada.

 

 

 

 

 

                                                                     § 3

                                                 Podmienky poskytovania dotácií

 

1.  Školy a školské zariadenia podľa  § 2 sú povinné poskytovať obci údaje, ktoré majú vplyv

     na poskytnutie   dotácie, t.j.: Zriaďovaciu listinu

                                                   Rozhodnutie MŠ SR o zaradení do siete škôl a školských          

                                                   zariadení

                                                   Rozhodnutie o prijatí žiaka/dieťaťa/

                                                   Menné  zoznamy žiakov a detí, na  ktoré sa dotácia poskytuje

     s   uvedením  dátumu  narodenia  a  adresy  trvalého  pobytu  (okrem zariadenia školského

     stravovania) najneskôr do 20.septembra bežného roka.

 

2.  Zariadenie  školského  stravovania  predloží  obci do  20.09. bežného  roka  predpokladaný

     počet  vydaných  hlavných  jedál a vydaných  doplnkových  jedál  na príslušný  kalendárny

     rok.

 

3.  Finančné   prostriedky pre  centra  voľného  času  obec   Ďurkov   poskytne   len  na deti s   

     trvalým pobytom   na   jej   území   a   to   na   základe   Zmluvy   uzavretej medzi obcou a      

     zriaďovateľom  centra voľného času, ktorý o dotáciu  požiada. Návrh  zmluvy  je prílohou  

     č. 2 tohto  VZN.

     Obec poskytne dotáciu na to isté dieťa iba pre jedno centrum voľného času.

 

 

                                                                     § 4

                                                         Výška a účel dotácie

 

1.  Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdu a prevádzku na dieťa materskej školy,

      školského   klubu   detí,   centra   voľného   času   a zariadenia    školského   stravovania

      v   zriaďovateľskej   pôsobnosti obce Ďurkov   je   stanovená   v prílohe  č. 1 tohto VZN.

 

2.  Dotácia   pre   dieťa     centra  voľného času zriadeného inou obcou /mestom/ je určená vo

     výške  88 % z dotácie na dieťa  centra voľného času v zriaďovateľskej   pôsobnosti obce

     Ďurkov.  Jej výška je uvedená v  prílohe č. 1 tohto VZN.

 

3.  Prijímateľ dotácie   je povinný   použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových

     nákladov a pri jej   použití   je povinný   zabezpečiť hospodárnosť,  efektívnosť a účinnosť

     nakladania  s verejnými finančnými prostriedkami.

 

4.  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.decembra kalendárneho roka, je príjemca

      povinný   nevyčerpanú   časť dotácie   vrátiť   na   účet   obce   Ďurkov do 31.decembra

      kalendárneho roka.

 

 

 

 

                                                                   § 5

                                              Kontrola použitia dotácie a sankcie

 

1.   Obec  Ďurkov ako poskytovateľ dotácie je oprávnená vykonávať kontrolu hospodárenia

      s    finančnými   prostriedkami   a kontrolu    efektívnosti  a  účelnosti ich využitia v sídle

      prijímateľa. Výkonom   kontroly nie sú dotknuté oprávnenia   iných kontrolných orgánov,

      ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov.

 

2.   Pre   účely   kontroly  je   príjemca  dotácie   povinný  umožniť obci vykonanie kontroly

      dodržiavania   podmienok  podľa tohto VZN a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené

      osoby   vstup do objektov,   ktoré   súvisia s predmetom kontroly a predloženie všetkých

      požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou.

       

3.   V prípade   porušenia finančnej disciplíny prijímateľom   sa poskytuje  podľa § 31 zákona

      č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení                          

     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

                                                                 § 6

                                            Termín a spôsob poskytnutia dotácie

 

1.   Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 písm. a) a b) dotáciu mesačne maximálne vo výške

      1/12   schváleného   rozpočtu   obce   Ďurkov  podľa  preukázateľných  potrieb  príjemcu  

      najneskôr  25. deň v mesiaci.

 

2.   Obec poskytne centru voľného času podľa § 2 písm. c)  po podpise zmluvy o poskytnutí

      dotácie .

 

3.   V   prípade   potreby, resp.   nevyhnutnej   alebo havarijnej situácie môže obec poskytnúť

      zálohovo   aj   vyššiu   sumu,  ako   je uvedené v prílohe č.1 tohto VZN,   na    preklenutie

      časového nesúladu. Túto potrebu musí prijímateľ preukázať. 

  

                                                                    § 7

                                                      Záverečné ustanovenia

 

1.  Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdu a prevádzku  škôl a školských

     zariadení uvedených v tomto VZN sa vzťahujú príslušné právne  predpisy.

 

2.  VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce  Ďurkov uznesením č. 65/2017  

     zo dňa  11.12.2017

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2018

 

4. VZN bolo zverejnené dňa : 27.11.2017, Uznesením č. 65/2017

 

5.  Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje  VZN č.10/2015   zo dňa 13.12.2015 .

 

                                                                                                        Ondrej Valik

                                                                                                        starosta obce

 

 

Príloha č. 1

 

k VZN obce Ďurkov č. 18/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku

na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení zriadených na

území a mimo územia obce Ďurkov na rok 2018.

 

 

Určenie výšky dotácii :

 

Prognóza výšky výnosu dane pre obce na rok 2018                                                504 326,00 €

Prepočítaný počet žiakov                                                                                         2.516,20

Výška fin. prostriedkov z výnosu dane na jedného žiaka

 podľa  nar. vlády SR č. 668/2004 Z. z.                                                                           40 %

 

 

  Výpočet:                            0,40  x  504 326,00  :  2.516,20   =  80,17 € na 1 žiaka

 

Výška dotácii pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení prepočítaná  podľa koeficientov z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. :

 

Výpočet:                             koeficient    x      80,17    =     výška dotácie

 

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti   obce   Ďurkov   na   rok   2018   a  výška dotácie  na žiaka  centra voľného času:

 

Kategória školy a 

školského zariadenia

Koeficient z prílohy č. 3  nar. vlády SRč. 668/2004

Výška dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Kategória školy a 

školského zariadenia

Koeficient z prílohy č. 3 nar. vlády SR

č. 668/2004

 

Výška dotácie pre

školy a školské

zariadenia

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Výška dotácie pre  CVČ

(88 %)

Dieťa materskej školy

 

27,3   2 188,64 -

Žiak školského klubu detí

 

1,6   128,27 -

Žiak centra voľného času

 

1,1   88,18 77,60

Potenciálny stravník - žiak ZŠ

1,8   144,30 -

 

-

 


webygroup

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2920064

Úvodná stránka