Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 19 /2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

        Obecné zastupiteľstvo v ĎURKOVE na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g./  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods.1 zákona596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a      doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva pre územie obce Ďurkov toto                            

                                                        

V š e o b e c n e  z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

č. 19 /2017

                          o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v

                                                           školských zariadeniach

 

                                                      

Vyvesené dňa : 27.11.2017

Schválené dňa: 11.12.2017,  Uznesením č.66/2017

Nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2018

 

 

 

 

 

          

                                                                                                       Ondrej Valik

                                                                                                      starosta obce

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                § 1

                                                               Úvodné ustanovenia

1.  Toto všeobecne  záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu v školskej jedálni a vo výdajnej  školskej jedálni podľa osobitného predpisu, ktorých zriaďovateľom je Obec Ďurkov /ďalej len „ príspevky v školách a školských zariadeniach“/.

2. Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach je zákonom stanovená mesačne vo výške najviac 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a pre dospelú osobu.

 3./ Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

                                                                                     § 2

                                       Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach   

   1./ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

 2./ príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa umiestneného v MŠ

 3./ príspevok na čiastočnú úhradu zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho školský klub

                                                                                § 3

                                                            Druhy školských zariadení            

                                             

1./ Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom a dospelým stravníkom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

 2./ Materská škola Ďurkov zriadená obcou Ďurkov zabezpečuje výuku detí vo veku 2 až 6 rokov.

 3./ Školský klub detí funguje pri Základnej škole Ďurkov.

                                                                                 § 4

                                                                     Výška nákladov

1./ Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov a na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je nasledovný :

 / druhé tarifné pásmo/.

Základná škola

                                                                     Obed               Úhrada  ÚP /€ /              stravník /€/    

Stravníci od 6-11 rokov                              0,95                    0,95                                   0

Stravníci od 11-15 rokov                            1,01                    1,00                                    0,01

 Materská škola                 

                                       

                                                Desiata       Obed      Olovrant         Úhrada ÚP       stravník

                                       

 Stravníci od 2-6 rokov              0,26          0,64           0,22                1,00                 0,12        

                                                                                                     Soc.fond           stravník    

 Dospelí                                                   1,12                                  0,20                0,92

Cudzí  stravníci                                         2,38                                                        2,38 

Príspevok sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

2./ Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 8 Eur.

      Príspevok na dieťa v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 a./ ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 b./ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v    

       hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

 c./ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3./ Obecný úrad v Ďurkove týmto VZN oslobodzuje od príspevku na čiastočnú úhradu zákonného

      zástupcu dieťaťa  navštevujúceho školský klub bez ohľadu na to, či je alebo nie je v hmotnej    

      núdzi.

                                                                         § 5

                                                         Spoločné ustanovenia   

 Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach bez právnej subjektivity je v kompetencii zriaďovateľa, v zariadeniach s právnou subjektivitou je v kompetencii riaditeľa školy.

                                                                         § 6

                                                         Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva :

 a./ starosta obce

 b./ kontrolór obce   

                                                                    § 7

                                                     Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove sa uznieslo na zrušení VZN č. 14/2015 zo dňa 13.12.2015

                        .

                           

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 


webygroup

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2920068

Úvodná stránka