Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č.1/2018 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a iných odpadov na území obce Ďurkov

Schválené: 5.3.2018

Vyhlásené: 16.2.2018

Účinnosť: 20.3.2018

 

 

Obec ĎURKOV

 

na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77ods.5, § 79 ods.2, § 83 ,§ 103 zákona č. 582/2004o Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

vydáva

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

  č. 1/2018

 

 

o  zbere, preprave,  zhodnocovaní a  zneškodňovaní komunálnych    odpadov, drobných stavebných odpadov a iných odpadov na území

obce Ďurkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                

   05.03.2018      Uznesením     č.10/2018

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                

   16.02.2018

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                    

   20.03.2018

 

 

 

 

                                                                                      Ondrej Valik

                                                                                      starosta obce

 

                                                                          1

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie)  upravuje podrobnosti pre nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a inými druhmi odpadov, vznikajúcimi na území obce.

Toto nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov, pri nakladaní s odpadmi a zodpovednosť za porušenie povinnosti pri nakladaní s odpadmi.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 

Pre účely tohto nariadenia sa vymedzujú tieto základné pojmy:

 

Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom  o odpadoch alebo osobitnými  predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká,  alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie týchto odpadov.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a  odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, za odpady z  domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z  garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých je potrebné ohlásenie stavebnému úradu (v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby ako sú napr. oprava a údržba rodinných domov, stavebné úpravy bytov, bytových jadier, údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nezmení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov.

 

 

                                                                          2  

Nebezpečný komunálny odpad je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu, prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje životné prostredia (napr. batérie, akumulátory, žiarivky, oleje a tuky, kyseliny, zásady ...)

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a  z  parkov, potravinársky a kuchynský odpad z  domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.

Elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a  z obchodných, priemyselných a inštitucionálnych a  iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Elektrooodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o  miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.

Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov.

Skládka odpadov –  je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby /interná skládka/, ako aj miesto, ktoré sa trvale, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch.

 

                                                                                                    

§ 3

Pravidlá nakladania s odpadmi

Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch. Obec zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe existujúceho stavu odpadového hospodárstva a plnením svojich zákonných povinností.

Každý pôvodca odpadu je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch.

Každý je povinný nakladať s  odpadom alebo inak s  ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov

obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,

nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu

Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci.

Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v  rozpore so zákonom o odpadoch, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch alebo sa nepreukáže niektorá zo skutočností uvedených v § 18 ods. 9 písm. a) až c) zákona o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný úrad životného prostredia, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na území ktorej boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom.

Za nakladanie s  komunálnymi odpadmi a  s  drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba – podnikateľ a  právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za nakladanie s  biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a  drobného stavebného odpadu sa platí obci poplatok. Výnos z  poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou a zneškodnením komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Pôvodca a držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:

a)   zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a  drobných stavebných odpadov

b)   zabezpečiť si pre každú nehnuteľnosť, zariadenie alebo prevádzku vlastné zberné  

      nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu, resp. odpadové vrecia   

      zodpovedajúce systému zberu v  určenom druhu a  v počte odpovedajúcom množstvu  

      produkovaného odpadu

c)   celoročne sprístupniť zberné nádoby pre vývozcu odpadov, chrániť zbernú nádobu  

      pred odcudzením a poškodením

d)  ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky za účelom ich zberu iba na   

      miesto určené obcou a  do zberných nádob zodpovedajúcich systému triedeného zberu  

      odpadov               

                                                                           

e)   oddelene vytriediť zložky komunálnych odpadov s obsahom škodlivín

poskytnúť na vyžiadanie obce pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s  výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (ďalej len oprávnená organizácia), ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama

obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) zákona o odpadoch je oprávnená požadovať potrebné informácie od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnym odpadom alebo s drobným stavebným odpadom na území obce

Zakazuje sa:

ukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad horúci popol, uhynuté zvieratá a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov spoločnosti zabezpečujúcej zber a  prepravu komunálneho odpadu a obyvateľov obce

pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich prepĺňať a preťažovať

do zberných nádob ukladať drobný stavebný odpad, okrem zberných nádob určených na zber drobného stavebného odpadu

ukladať odpad mimo zberných nádob

poškodzovať zberné nádoby

vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob

spaľovať komunálne odpady

 

 

§ 4

Systém zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi a ich zložkami

 

Obec Ďurkov zavádza na svojom území:

a)   zber komunálneho odpadu podľa harmonogramu zberu organizáciou oprávnenou

       na nakladanie s takýmto odpadom v intervale 1-krát za dva týždne.

       Na území obce sa používajú na zber komunálneho odpadu tieto typy zberných 

       nádob:

110 a 120 litrové kovové a plastové zberné nádoby ( ďalej len „ kuka nádoby“)

1100 litrové kovové a plastové kontajnery pre fyzické osoby - podnikatelia 

       a právnické osoby

 veľkoobjemové kontajnery

             b)    Zberné nádoby na komunálny odpad zabezpečuje obec.

             c)    Zberné nádoby pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby zabezpečuje

                    obec .

 

 

Triedenie komunálnych odpadov

a)    Obec zabezpečuje vrecový zber triedeného komunálneho odpadu pre papier, 

       zmiešane plasty, PET fľaše, sklo, kovy a viacvrstvové  kombinované materiály

       /VKM/, podľa harmonogramu zberu organizáciou oprávnenou na nakladanie

       s takýmto odpadom .

b)   Na triedený zber papiera, zmiešaného plastu, PET fliaš, skla, kovov

       a viacvrstvových kombinovaných   materiálov /VKM/  sú určené farebne rozlíšené

       zberné  vrecia, ktoré obdrží  každá  domácnosť. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené

        späť užívateľovi.

            c)    Vytriedené zložky komunálneho odpadu – sklo, papier, kovy a  plasty             

                    nepatria do kuka nádob, ktoré sú určené pre zmesový komunálny odpad.

d)    Obec umožní občanovi – pôvodcovi odpadu  bezplatné odovzdanie objemného 

        odpadu  do veľkokapacitného kontajnera, umiestneného na stanovišti určeného

        obcou,  na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenie za predpokladu, že

        objemný odpad  vznikol na území obce. Patrí sem komunálny odpad, ktorý sa

        veľkosťou nezmestí do  bežne používanej kuka nádoby napr. nábytok, staré okná,

        dvere, nádoby a pod.).

 

 

§ 5

Nakladanie s drobnými  stavebnými odpadmi

 

Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce v domácnostiach z bežných udržiavacích prác, realizovaných občanmi obce. Pôvodca odpadu je povinný drobný stavebný odpad umiestniť do zberného dvora za poplatok určený VZN . Obec je povinná prevziať iba drobný stavebný odpad, ktorý vznikol na území obce.

Ak udržiavacie práce vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad, ktorý je pôvodca povinný zneškodniť uložením na riadenej skládke dokladovateľným spôsobom. Drobné stavebné odpady nepatria do zmesového komunálneho odpadu.

Stavebník je povinný zhromažďovať drobný stavebný odpad mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve na základe súhlasu obce takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

 

 

 

§ 6

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

 

Biologicky rozložiteľný odpad /BRKO/ je odpad zo záhrad, parkov a cintorínov tzv. zelený odpad je napr. tráva, lístie, vypletá burina, kuchynský odpad a jedlé oleje.

Vzhľadom ku skutočnosti, že viac ako 50% obyvateľov obce prehlásilo, že na vlastnom pozemku kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad a kuchynský odpad,  povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie  zberu  pre biologicky rozložiteľné odpady a kuchynské odpady sa na obec nevzťahuje.

Obec zabezpečuje zber použitých  jedlých olejov z domácnosti prostredníctvom oprávnenej organizácie na takýto vývoz.   

Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ a právnická  osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zaradenie spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov.

Prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. Tento odpad nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho ďalšie spracovanie tak, aby sa k  jeho obsahu nedostali hlodavce, iné živočíchy a ani verejnosť. Zberné nádoby musia byť umiestnené v  areáli prevádzkovateľa kuchyne.

Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi.

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,  ale  prostredníctvom tretieho subjektu, oprávneného na nakladanie s týmto odpadom, musí mať na tento účel uzatvorenú zmluvu.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si

             zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu.

12. Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade

            s hierarchiou odpadového hospodárstva.

13. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským

            a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje

             aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, chovných staniciach a pod. Pod pojmom

             kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny,   

             ktoré  sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.

 

§ 7

Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel

 

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb a obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb.

Zber elektroodpadu, ktorý vznikol na území obce a ktorého pôvodcom sú obyvatelia obce, zabezpečuje obec najmenej dvakrát do roka mobilným odberom  z  domácností alebo na stanovišti určeného obcou na základe zmluvného vzťahu prostredníctvom oprávnenej organizácie. Termín zberu obecný úrad oznámi občanom obvyklým spôsobom.

 

§ 8

Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín

 

Patria sem vytriedené zložky komunálneho odpadu, kategorizované ako nebezpečné odpady v   rámci komunálneho odpadu z  domácností, napr. použité batérie a  akumulátory, odpadové motorové a  mazacie oleje, farbivá, chemikálie, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady a pod.

Zber, prepravu a  zneškodňovanie odpadov s  obsahom škodlivín na území obce, ktorého pôvodcom sú obyvatelia obce, zabezpečuje obec prostredníctvom oprávnenej organizácie na základe zmluvného vzťahu najmenej dvakrát do roka mobilným odberom  z  domácností alebo do kontajnera umiestneného na stanovišti  určenom obcou.

Použité batérie a  akumulátory sa môžu odovzdávať iba na základe zberu, ktorý organizuje obec alebo osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu, v  prípade prenosných použitých batérií a akumulátorov aj distribútorovi batérií a akumulátorov. Iným subjektom sa odovzdávať nesmú.

Odpad s obsahom škodlivín  je zakázané ukladať  do zberných nádob spolu s ostatným komunálnym odpadom, vedľa nich alebo na iné miesta ako na miesta na to určené.

 

 

 § 9

 

Zber, preprava a zneškodňovanie pneumatík

 

Zber  pneumatík zabezpečuje Obec a každý pneuservis , alebo obchodná spoločnosť, ktorá zabezpečuje predaj pneumatík.

 

 

§ 10

Nakladanie s humánnymi  a veterinárnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami

 

Zber humánnych a veterinárnych liekov upravuje zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a  doplnení niektorých zákonov. Verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a o dovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. Nespotrebované humánne a veterinárne lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu.

 

 

                                                                      § 11

Priestupky

 

Priestupku sa podľa zákona o odpadoch a tohto nariadenia dopustí ten, kto:

zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto nariadením

uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na iné miesto než na miesto a do iných zberných nádob, než na to určených  obcou v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto nariadením

nesplní oznamovaciu povinnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto nariadením

neposkytne obcou požadované údaje v súvislosti s nakladaním s odpadmi

nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40 c zákona o odpadoch a týmto nariadením

Za priestupok podľa ods. 1 písm. a/ až c/, d/ a e/ môže obec uložiť pokutu do 165,96 EUR.

Na priestupky a  na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1999 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ak toto nariadenie neustanovuje inak.

Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

 

 

 

 

§ 12

                                                              Sadzba poplatku

 

1.Sadzba poplatku na 1 kalendárny rok:

a./ pre domácnosť v rodinnom dome – 12 Eur na osobu a kalendárny rok pri počte osôb 1 až 3

b./ pre domácnosť v rodinnom dome so 4 a viac osobami – 48 Eur

c./ u nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu-záhrady, chaty 24 Eur na nehnuteľnosť

     a obdobie od 1.mája do 30.októbra

d./ pre podnikateľov – ročne 48 Eur/1 nádoba

 

2.Poplatok za   drobný stavebný odpad  - 0,020 eur za 1 kg

 

§ 13

 Kontrola

 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva

hlavný kontrolór obce

poverení zamestnanci obecného úradu

orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencií

 

 

§ 14

Záverečné ustanovenia

  

   

Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a iných odpadov na území obce Ďurkov č.1/2018 zo dňa 05.03.2018 sa zrušuje  VZN č.12/2017 zo dňa 11.12.2017.

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                               

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadu


2920085

Úvodná stránka