Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Schválené: 6.10.2011

Vyhlásené: 15.9.2011

Účinnosť: 1.10.2011

Platné do: 31.12.2017

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove uznesením č.  49/2011 na svojom rokovaní dňa 06.10.2011 v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g./ zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje

 

       Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
 
                                                               § 1
                                               Úvodné ustanovenia

1.  Toto všeobecne  záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu v školskej jedálni a vo výdajnej  školskej jedálni podľa osobitného predpisu, ktorých zriaďovateľom je Obec Ďurkov /ďalej len „ príspevky v školách a školských zariadeniach“/.
2. Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby osoby v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach je zákonom stanovená mesačne vo výške najviac 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a pre dospelú osobu.
3./ Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

                                                                  § 2
                                      Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach    

   
1./ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
2./ príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa umiestneného v MŠ
3./ príspevok na čiastočnú úhradu zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho školský klub


                                                              § 3

1./ Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom a dospelým stravníkom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2./ Materská škola Ďurkov zriadená obcou Ďurkov zabezpečuje výuku detí vo veku 2 až 6 rokov.
3./ Školský klub detí funguje pri Základnej škole Ďurkov.

                                                                    § 4

1./ Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške nákladov a na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je nasledovný :
/ druhé tarifné pásmo/.
 

Základná škola
                                                                  Obed               Úhrada  ÚP /€ /              stravník /€/     
Stravníci od 6-11 rokov                             0,95                    0,95                                   0
Stravníci od 11-15 rokov                           1,01                    1,00                                0,01


Materská škola                  
                                           
                                                Desiata       Obed      Olovrant         Úhrada ÚP       stravník
                                               
Stravníci od 2-6 rokov              0,26          0,64           0,22                  
                                                                   1,12                                    1,00                0,12


                                                                                                          Soc.fond           stravník     
Dospelí                                                      1,12                                     0,20                0,95

Príspevok sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

2./ Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 7 Eur.

Príspevok na dieťa v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a./ ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b./ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c./ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3./ Obecný úrad v Ďurkove týmto VZN oslobodzuje od príspevku na čiastočnú úhradu zákonného zástupcu dieťaťa  navštevujúceho školský klub bez ohľadu na to, či je alebo nie je v hmotnej núdzi.


                                                               § 5
                                                     Spoločné ustanovenia    

Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach bez právnej subjektivity je v kompetencii zriaďovateľa, v zariadeniach s právnou subjektivitou je v kompetencii riaditeľa školy.
        

 

                                                               § 6
                                                        Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva :
a./ starosta obce
b./ kontrolór obce    

 

                                                               § 7
                                                  Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove sa uznieslo na zrušení VZN č. 11/2009 zo dňa 15.12.2008
a VZN č. 2/2011 nadobúda účinnosť  od 1.10. 2011 .                        .
                           

 

 

                                                                                                Ondrej Valik
                                                                                                starosta obce

 


   

    Vyvesené : 15.9.2011

     Zvesené :   30.9.2011

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885129

Úvodná stránka