Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Ďurkov

Schválené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Platné do: 27.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie               Číslo: VZN – 3/2011
_____________________________________________________________________________________________________

 

OBEC  ĎURKOV

Obec Ďurkov v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (ŠKD, ) na kalendárny rok 2012 zriadených na území Obce Ďurkov 


Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                   30.11.2011
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                 30.11.2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania:                         14.12.2011
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  14.12.2011

Schválené všeobecne záväzné nariadenie


Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                             15.12.2011

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                   15.12.2011

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                              01.01.2012


                                                                                           Ondrej VALIK
                                                                                           starosta obce


Čl. 1
Základné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku poskytnutia a spôsob použitia dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania pri základnej škole, zriadených na území Obce Ďurkov, ktorých zriaďovateľom je Obec Ďurkov, súkromná fyzická alebo právnická osoba, a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Čl. 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:

(1) Dotácia na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, osobný príplatok, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok a odmenu, vyplácaných pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, školského zariadenia, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.

(2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení podľa a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
a) 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.
b) 640 – bežné transfery. Patria sem platy vo forme príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, odchodného členského a iné.

(3) Výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení je finančná dotácia podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „dotácia na osobné a prevádzkové náklady “).

(4) Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.

(5) Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

(6) Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky poskytnuté na rozpočtové obdobie.

(7) Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia.

(8) Počtom detí, žiakov materskej školy, školského klubu detí, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy vo veku do 15 rokov veku žiaka, rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy, odvody a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol(MŠ SR) 40-01.

(9) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia definované v Čl. 1 je:

a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ďurkov,
b) Obec Ďurkov za materské školy a zariadenia školského stravovania pri materskej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bez právnej subjektivity,

Čl.3
Poskytnutie dotácie

(1) Obec Ďurkov poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku:

a) Základnej škole  s právnou subjektivitou zriadenej na území Obce Ďurkov, ktorej zriaďovateľom je Obec Ďurkov na tieto súčasti základnej školy:
Školský klub detí,

b) Obci Ďurkov, ktorá je zriaďovateľom:
1. Materskej školy,
2. Školskej jedálne,
bez právnej subjektivity zriadených na území Obce Ďurkov. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie návrhu rozpočtu materskej školy a školské jedálne podľa osobitných predpisov a zúčtovanie už poskytnutej dotácie.


(2) Obec Ďurkov zníži výšku dotácie na mzdy a prevádzku ak poklesne počet detí/žiakov o proti pôvodnému počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku vykázaného podľa Čl. 2 ods. 7 tohto VZN.

(3) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.


Čl.4
Výška dotácie na jeden výkonový ukazovateľ

(1) Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je výška dotácie na mzdy a prevádzku na l dieťa/žiaka stanovená výpočtom (v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb (rozpočtu) školy a školského zariadenia na jedno prepočítané dieťa/jedného prepočítaného žiaka podľa prílohy č. 1).

(2) Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ďurkov je určená na základe prílohy č. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov (cez koeficient kj ).

(3) Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby je určený na základe prílohy č. 3a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2003 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov (cez koeficient kj).

(4) Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin výšky dotácie na l dieťa/žiaka stanovená výpočtom (v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb (rozpočtu) školy a školského zariadenia na jedno prepočítané dieťa/jedného prepočítaného žiaka a počtu detí/žiakov vo veku do 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola alebo školské zariadenie vykázalo v štatistickom výkaze Škol(MŠ SR) 40-01.

(5) Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie k 25. dňu v mesiaci.

(6) Obec Ďurkov poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku:

a) školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, zriadených na území Obce Ďurkov, ktorých zriaďovateľom je Obec Ďurkov na účet školy s právnou subjektivitou, ktorého súčasťou je školský klub detí.  Dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a zariadenia školského stravovania, ktoré je súčasťou materskej školy, bez právnej subjektivity zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie návrhu rozpočtu školy a školského zariadenia podľa osobitných predpisov.

b) Školy alebo školského zariadenia, zriadených na území Obce Ďurkov, ktorých zriaďovateľom je súkromná fyzická alebo právnická osoba na účet ich zriaďovateľa. Zriaďovateľ  súkromnej školy a školského zriadenia s právnou subjektivitou, prevedie pridelenú dotáciu v plnej výške na účet školy alebo školského zariadenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia dotácie na svoj účet. Dotácie na mzdy a prevádzku za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo strany zriaďovateľa školy a školského zariadenia o poskytnutie dotácie v súlade s platnou legislatívou.

Čl.5
Použitie dotácie

(1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzkové náklady. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne v rámci rozpočtového obdobia.

(2) Obec Ďurkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti si vyhradzuje právo z celkového rozpočtu určeného na financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva vytvoriť rezervu vo výške 5 % na účely riešenia havarijných stavov, neočakávaných a nepredvídaných situácií, ako aj na spoluúčasť Obce Ďurkov pri financovaní projektov z európskych fondov na úseku školstva.


Čl. 6
Zúčtovanie dotácie

(1) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorého zriaďovateľom je Obec Ďurkov a ktorému bola dotácia poskytnutá podľa článku 4 je povinný zúčtovať dotáciu s Obcou Ďurkov štvrťročne, do 20 dní po ukončení príslušného štvrťroka, prostredníctvom výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN -1-04.

(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorého zriaďovateľom  súkromná fyzická a právnická osoba a ktorému bola dotácia poskytnutá podľa článku 4 je povinný zúčtovať dotáciu s Obcou Ďurkov štvrťročne v lehotách do 20 dní po ukončení štvrťroka. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 10.1. nasledujúceho kalendárneho roka.


Čl.7
Kontrola použitia dotácie

(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Ďurkov a ostatné oprávnené orgány.

(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.


Čl. 8
Osobitné ustanovenia

Obec Ďurkov u škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, si vyhradzuje právo modifikovať rozpočty v rámci jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení na základe princípu solidarity, z dôvodu rozdielnej personálnej a prevádzkovej náročnosti.


Čl. 9
Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých zdrojov

(1) Obec Ďurkov môže upraviť prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení poklesu počtu detí z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku

(2) Pokles počtu detí oproti vydaným rozhodnutiam o prijatí detí pre príslušný rok je povinný štatutárny zástupca hlásiť zriaďovateľovi, resp. poskytovateľovi dotácie.

(3) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých bolí verejné prostriedky pridelené, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

Výška dotácie na mzdy a prevádzkové náklady na žiaka/dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012 zriadených na území Obce Ďurkov  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ďurkov

Kategória školy,

školské zariadenie 

Výpočet dotácie na mzdy

a prevádzkové náklady

na jedného

prepočítaného žiaka/na

jedno prepočítané dieťa:

65,00 €

Výška dotácie na 

mzdy a

prevádzkové

náklady na žiaka

na kalendárny rok
 

   koeficient                     výpočet
 
 

Materská škola, Ďurkov

- dieťa od troch rokov 

31                      31 x 65,00 €      2 015,00 €

Školský klub detí, Ďurkov

- žiak školského klubu detí 

6                          6 x 65,00 €          390,00 €

Školská jedáleň, Ďurkov

- potenciálny stravník -

žiak základnej školy

zriadenej obcou 

2                         2 x 65,00 €          130,00 €

 

  

 

 

 

 

 

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885162

Úvodná stránka