Obec Ďurkov
ObecĎurkov
rozšírené vyhľadávanie

Kanalizácia Ďurkov

Názov projektu: Kanalizácia Ďurkov

Kód projektu v ITMS2014+: 312041N012

Miesto realizácie projektu:  Slovensko, Košický kraj, Košice - okolie, obec Ďurkov

Výzva:  IROP-PO4-SC421-2017-19

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatív

Špecifický cieľ: Špecifický cieľ je zameraný na podporu aktivít, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Cieľ projektu: „Zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd v obci Ďurkov vďaka vybudovanie kanalizácie“

Termín realizácie projektu: 03/2022 – 03/2023

Hlavná aktivita projektu: Výstavba kanalizácie bude realizovaná podľa harmonogramu realizácie aktivít v období 03/2022 – 02/2023 (12 mesiacov) v súlade s harmonogramom projektu.

Dátum vloženia: 17. 9. 2022 12:29
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2022 12:30
hore
ObecĎurkov
​​