Obec Ďurkov
ObecĎurkov
rozšírené vyhľadávanie

O čom sú rozvojové tímy

Nepriaznivá situácia obyvateľov  rómskych komunít viedla k vzniku pilotného projektu Rozvojové tímy -  I. fáza, projektu strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa, desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Naša obec je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

 Realizácia projektu zahŕňa rôzne aktivity (v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s proti rómskym rasizmom) a rovnako aktivity spojené s výstavbou a rekonštrukciu vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov,  budovanie stokových sietí a ČOV,  a pod.


Za hlavný cieľ projektu si kladieme zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci.

 

Náš rozvojový tím pozostáva z týchto pracovných pozícií:

Sociálny pracovník

Cieľom pozície  je motivovať jednotlivcov a rodiny na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií.

Poskytuje základne informácie v krízových situáciách, poskytuje sociálne intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému, vykonáva poradenské služby.

Ďalej poskytuje informácie o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach.

 

Rozvojový pracovník plánovania

Cieľom zavedenia tejto pozície je podporiť zvýšenie životnej úrovne miestnej komunity.

RPP organizuje ,,Komunitné fóra,, s cieľom identifikácie potrieb a problémov sídelnej komunity. Realizuje s ostatnými členmi RT aktivity a záujmové činnosti spájajúce menšinové a väčšinové obyvateľstvo na miestnej úrovni.

Podieľa sa na vytvorení Rozvojového plánu obce, v ktorom budú pomenované oblasti zamerané na odstránenie identifikovaných problémov.

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Cieľom RPPP je zvýšiť zamestnanosť a podporiť prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva.

Sprostredkováva  možnosti zvyšovania kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelávania, podporuje rozvoj klienta pri komunikácii so zamestnávateľom, pomáha klientom prekonávať prekážky pri opätovnom vstupe na trh práce.

 

Rozvojový pracovík pre mládež

Cieľom zavedenia pozície RPM v projekte je podporiť neformálne vzdelávania v oblasti práce s mládežou a voľnočasových aktivít.

Hlavnými činnosťami je mapovanie potrieb a problémov mladých ľudí v komunite, podporuje mládež v osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí a zručností.

Spolupracuje s učiteľmi zo základných a stredných škôl, ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“. Organizuje podujatia a aktivity, podporuje ďalšie vzdelanie v rodinách.

Pomáha žiakom a študentom pri výbere stredných a vysokých škôl a pripravuje ich na prijímacie skúšky.

 

Rozvojový pracovník pre bývanie

Cieľom RPB je zvýšenie kvality bývania prostredníctvom ním poskytovaných služieb, udržiavanie poriadku v okolí obytných domov, skrášľovanie prostredia a zlepšiť platobnú disciplínu na riadne užívanie bytu.

Spolupracuje s Nene pri identifikácii a eliminácii nepriaznivých bytových podmienok v súvislosti so zdravým vývojom dieťaťa, pomáha pri získaní prostriedkov na bývanie v spolupráci so sociálnym pracovníkom.

 

Nene

Cieľom tejto pozície v tíme je podporiť zdravý vývoj dieťaťa vo veku do 6 rokov a zvyšovať rodičovské zručnosti s cieľom lepšieho nástupu do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Aktívne navštevuje rodiny s deťmi, spolu s Nenementorkou organizuje tzv. „Mamikluby“,kde sa stretávajú mamičky s prizvanými odborníkmi.

Poskytuje  podporu pri riešení životných situácií a poradenstvo matkám a tehotným ženám.

 

Nenementorka

Nenementorka poskytuje podporu a usmerňuje Nene v práci s deťmi a rodinami.

Konzultuje problémové situácie s odborníkmi a spolupracuje s Nene pri komunikácií s odborníkmi podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, gynekológ a pod.)

S pracovníkom pre plánovanie realizuje miniprojekty podľa potrieb vo svojej oblasti, napr. ZOO, návšteva kultúrnych podujatí s rodičmi a deťmi.

hore
ObecĎurkov
​​